Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2012, N 56
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ
ШевчукВ. Співвідношення протерозойського автохтонного гранітоутворення та деформаційних процесів в межах Тальнівської зони розломів (Український щит)
Гуда О. Порівняння факторів формування селевих процесів в басейні річки Тиса (Закарпаття)
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ
Митрохіна Т. Особливості хімічного складу титаноносних габроїдів Коростенського плутону
Омельченко А. Вікові групи сублужних базитових дайок східної частини Волинського мегаблоку Українського щита
ГЕОФІЗИКА
Безродний Д. Технологія дослідження пружної анізотропії гірських порід для вирішення геологічних задач
Безродна І., Демченко О. Вивчення акустичних властивостей теригенних порід в умовах змінного тиску (на прикладі свердловин Волино-Подільського регіону)
Меньшов О., Круглов О., Сухорада А., Хоменко Р. Ультрадетальна магнітометрія природних систем. Економічні та аграрні аспекти
Левашов С., Якимчук М., Корчагін І. Застосування мобільних геофізичних технологій для оперативної оцінки перспектив нафтогазоносності та рудоносності на регіональному та локальному етапах досліджень
Бондаренко М., Кулик В., Кетов А., Дейнеко С., Іващенко С. Визначення параметрів техногенних і природних грунтів комплексом радіоізотопного каротажу (на прикладі золовідвалів Трипільської ТЕС)
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Бочевар Р., Коденко Л. Геолого-економічна оцінка магнезійних руд та перспективи освоєння Капітанівського родовища
Жикаляк М. Сучасні тенденції сталого розвитку надрокористування у мінерально-сировинних центрах економічного зростання
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Кошляков О., Диняк О., Кошлякова І. Виснаження та забруднення питних водоносних горизонтів в умовах інтенсивної експлуатації на території м. Києва
Захарій Н., Курило М. Комплексний аналіз небезпечних змін геологічного середовища на прикладі вугледобувного регіону Західного Донбасу
Давибіда Л. Довгостроковий регіональний прогноз і картування природного режиму рівнів грунтових вод (на прикладі територій окремих адміністративних областей)
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА
Продайвода Г., Вижва С., Онанко Ю., Онанко А. Автоматизована система обробки результатів вимірювань швидкостей пружних хвиль в породах-колекторах інваріантно-поляризаційним методом
Вижва З., Демидов В., Вижва А. Статистичне моделювання випадкових процесів та двовимірних полів в аеромагнітометрії
ПОДІЇ
Божежа Д. Діяльність Українського осередку EAGE за підсумками 2010 року визнана найкращою