Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2012, N 59
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ
Попова Л. Вплив перигляціальних умов на морфологію черепа ховрахів Spermophilus severskensis
ГЕОФІЗИКА
Вижва С., Онищук Д., Онищук І. Радіоактивність порід-колекторів нафтогазоперспективних площ Волино-Поділля
Безродний Д. Пружна і акустична анізотропія метаморфізованих сланців Криворізької надглибокої свердловини
Малицький Д., Ігнатишин В., Коваль Ю. Деформометричні дослідження в зоні Оашського розлому Закарпаття за результатами режимних спостережень на РГС "Тросник", "Королево" та "Берегово"
Бондар К. Геофізичні методи при дослідженні взаємозв'язків між природними та історичними процесами
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Рузіна М. , Соболєв В., Білан Н. Експериментальні дослідження впливу електротермічних полів на процеси перерозподілу мінеральної речовини золотовміщуючих метасоматитів
Скакун Л., Мисяк І., Косовський Я., Бондаренко С., Грінченко О. Неоднорідність внутрішньої будови та хімічного складу самородної міді Волині
Костенко Н. Петрохімічно-геохімічні дослідження гранітоїдів дністровсько-бузького мегаблоку Українського щита з метою з'ясування їх комплексної належності
Шабатура О. Петрофізичні ознаки територіального визначення гранітоїдів пізніх стадій тектономагматичної активізації
Лижаченко Н. Ранжування вітчизняних родовищ та проявів графіту за основними геолого-промисловими показниками
Дудніков М. Особливості геологічної будови південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини (Бахмутська котловина)
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Чомко Д., Самойлов В., Смислов І. Стан підземної гідросфери на ділянці аварійного кратера на Кегичівському газосховищі
Саприкін В. Моделювання процесів руху вологи в ґрунтах зони аерації ділянки чорнобильського "Рудого лісу"
Кошляков О., Диняк О., Кошлякова І. Техногенна складова інфільтраційного живлення ґрунтових вод як чинник змін гідрогеодинамічних умов на територіях ПМА
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА
Жуков М., Клипа А., Стахів І. Оцінка ефективності моделей розподілу вмісту важких металів у поверхневи хводах (на прикладі Полтавської області)
Міненко П. Порівняння ефективності статистичних критеріїв оптимізації розв'язків обернених задач гравіметрії
Мелконян Д. Самоорганізована критичність у зсувних процесах Одеського узбережжя
Дубовенко Ю. Початкове наближення для обчислення складного щільнісного контакту
Вижва З. Статистичне моделювання сейсмічного шуму у двовимірній області змінних для визначення частотних характеристик геологічного середовища
НАЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ
Нестеровський В., Фурдуй Р., Вакуленко О. Колекція викопних строматолітів Східного Сибіру в Геологічному музеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПОДІЇ
Толстой М. Внесок В.І. Вернадського до ядерної геології та планетарної космоенергетики. До 150-річчя з дня народження В.І. Вернадського