Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія,2013,N 1(60)
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ
Шевчук В., Кравченко Д., Мазко А., Хабанець І. Первомайська граніто-гнейсова монокліналь у розрізі вздовж р. Південний Буг
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ
Дубина О., Кривдік С. Геохімія грорудитів Східного Приазов'я
ГЕОФІЗИКА
Бурахович Т., Кушнір А., Зайцев Г., Ширков Б. Аномальна електропровідність земної кори східної частини Приазовського мегаблоку
Камілова О., Кулик В., Бондаренко М., Кетов А., Дейнеко С. Визначення параметрів техногенних залізовмісних порід комплексом радіоактивного каротажу (на прикладі хвостосховища Північного ГЗК)
Солодкий Є., Карпенко О. Пористість газонасичених колекторів за даними ГДС
Безродний Д. Дослідження впливу кристалографічної орієнтації мінералів на параметри пружної і акустичної анізотропії біотитових сланців Криворіжжя
Меньшов О. Магнетизм верхньої частини розрізу земної кори: природна та техногенна складові
Безродна І. Оцінка структури пустотного простору та типів порід-колекторів свердловини № 1 Ліщинської площі Волино-Поділля
Малицький Д., Грицай О., Муйла О. Особливості побудови механізмів місцевих землетрусів на прикладі Берегівської події 23.11.2006 р
Бублясь В., Бублясь М. Процеси і явища в мікрогеодинамічних зонах покривних відкладів рівнинних територій
Бондар К., Ерліх В., Віршило І., Кравченко Д. Просторова структура Ешерського городища античної доби за даними високоточної магнІторозвідки
Решетник М. Малоглибинна магнітометрія у польових дослідженнях геологічної структури докембрійського фундаменту
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Андрєєва О., Курило М. Використання сучасних класифікацій запасів і ресурсів при оцінках вітчизняних родовищ бентонітових глин
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ
Щербак О. Методичні аспекти оцінки антропогенного впливу на підземну гідросферу на прикладі Херсонської області
Шевченко О. Ретроспективний аналіз пріоритетності чинників мобілізації забруднюючих речовин
ГЕОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА
Вижва З. Статистичне моделювання сейсмічного шуму у тривимірній області змінних для визначення частотних характеристик геологічного середовища
Міненко П. Теоретичні основи ітераційних методів оптимізації стійких розв'язків обернених задач гравіметрії та магнітометрії
Остроух О. Науково-методичний підхід до опрацювання гідрогеологічної інформації з використанням геоінформаційних технологій (на прикладі хімічного складу підземних вод південно-західної частини Закарпатської області)
Цибульський В., Трипільський О., Кузьменко П. Концептуальна модель як складова процесу інтерпретації сейсмічних даних