О. Грінченко, канд. геол.-мін. наук, доц., alexgrin@univ.kiev.ua, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Геологічний факультет, вул. Васильківська, 90, м. Київ, Україна, 03022,
С. Бондаренко, канд. геол. наук, ст. наук. співроб., sbond@igmof.gov.ua, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення Національної Академії наук України,
пр. Паладіна, 34, м. Київ-142, Україна, 03680,
І. Аширова, інж. I кат., ashirova.irina@gmail.com, Т. Мірончук, канд. філол. наук, доц., tatianakiev99@gmail.com, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Геологічний факультет, вул. Васильківська, 90, м. Київ, Україна, 03022
МАГНЕТИТОВІ ТА ІЛЬМЕНІТОВІ СЕРІЇ ГРАНІТОЇДІВ ТА ОЦІНКА ЇХ ПОТЕНЦІЙНОЇ РУДОНОСНОСТІ
НА НІОБІЙ І ТАНТАЛ В МЕЖАХ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА
У статті обговорюється можливість встановлення відмінностей між різновидами гранітів, які були сформовані в межах тери-
торії Українського щита. Запропонована класифікація частково спираєтся на головні принципи, що були використані в деяких ранніх
класифікаціях гранітів, серед яких є широко відома класифікація, яка була запропонована в роботах Ішихари [11] та Чеппела і Вайта [4], а також локальна (регіональна) класифікація, яка була запропонована в роботі Томурко та Щербакова [20]. У цій локальній класифікації була зроблена спроба навести відмінності між двома контрастними різновидами гранітів – апобазитовими та апопелітовими грані-
тами, які були встановлені в межах Українського Щита.
Класифікація гранітів на різні генетичні типи може стикатися з певними труднощами внаслідок гетерогенного генезису цих
утворень – можливого змішування розплавів з їх батьківських мантійних та корових джерел. Але в той же час така класифікація може
використовуватися для можливого прогнозу металогенічної специалізації різних генетичних типів гранітів. Серед параметрів, які
можуть істотно вплинути на процеси накопичення металів в гранітах суттеву роль відіграють окислювально-відновні умови їх
формування. На базі значень цього параметра граніти можуть бути підрозділені на два типи – граніти ільменітової та магнетитової
серій, які характеризуються різними умовами їх формування [6, 11] і асоційованої мінералізації [1]. В межах території Українського Щита можливо виділити цілі провінції з відмінним розподілом переважно ільменітової або
магнетитової серій гранітів. Ці граніти харатеризуються різними стилям рудної мінералізації асоційованої з ними. Тантало-ніобати
знаходяться серед типових рудних мінералів, які можуть бути встановлені в тісній асоціації з цими серіями гранітів, оскільки ніобій і
тантал характеризуються наявністю тісної літофільної спорідненості з цими утвореннями. На Українському Щиті тантало-ніобати
були знайдені в гранітах і асоційованих з ними рідкіснометальних пегматитах, деяких апогранітних метасоматитах (грейзени, квар-цити, пертозити) а також в лужних породах різного генезису. Було встановлено, що характерні ознаки тантало-ніобатів, серед яких значення Та/Nb, відношення Fe/Mn і присутність елементів
домішок, показують близьку спорідненість з різними генетичними серіями гранітів. Ці ознаки, які були встановлені як типоморфні для
ільменіт і магнетитових серій гранітів, можуть бути використані для оптимізації проведення пошуково-розвідувальних робіт на Україн-
ському Щиті.