Т. Кошлякова, інж. І кат., geol@bigmir.net, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Геологічний факультет, вул. Васильківська, 90, м. Київ, Україна, 03022
ДИНАМІКА ЗМІН ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД
СЕНОМАН-КЕЛОВЕЙСЬКОГО ВОДОНОСНОГО КОМПЛЕКСУ
НА ТЕРИТОРІЇ м. КИЄВА В УМОВАХ ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Мета. Виявлення тенденцій змін хімічного складу та класу якості питних підземних вод сеноман-келовейського водоносного ком-
плексу в межах м. Києва, викликаних тривалою експлуатацією, за допомогою математико-статистичних методів та ГІС-технологій. Методика. В роботі застосовані системний, математико-статистичний, геоінформаційний підходи до вивчення об'єкта, метод типізації та описовий метод. Для математичної і статистичної обробки були обрані пакети програм Microsoft Excel, Statistica, Attestat; для побудови картографічних схем, а також для просторового аналізу і моделювання в ГІС були застосовані програми Corel Draw, MapInfo Professional та ArcView. Результати. Розроблена методика дослідження змін хімічного складу та якості питних підземних вод м. Києва на базі спільного
застосування методів математичної статистики та геоінформаційних технологій. Наведено опис та обґрунтування застосування
методів непараметричної статистики (критерій Мана-Уітні), що був використаний для аналізу гідрохімічних даних. Виконана типіза-ція території м. Києва та виділені найбільш вразливі до забруднення ділянки міста.
Наукова новизна. Вперше виявлена загальна тенденція до погіршення класу якості води сеноман-келовейського водоносного ком-
плексу в межах території м. Києва. Встановлено, що зміни основних компонентів хімічного складу питних підземних вод досліджува-ного водоносного комплексу на території міста мають нерівномірний за площею характер і залежать від інтенсивності експлуатації
та геолого-гідрогеологічної і геоморфологічної будови ділянки території. Також вперше була виконана типізація території м. Києва за
змінами основних компонентів хімічного складу та класу якості питних підземних вод сеноман-келовейського водоносного комплексу і
встановлені тенденції цих змін.
Практична значимість. Практичне врахування встановлених тенденцій змін хімічного складу та класу якості питних підземних
вод сеноман-келовейского водоносного комплексу в межах м. Києва дозволить запобігти подальшому погіршенню якості підземних
вод шляхом оптимізації системи їх експлуатації. Отримані результати можуть слугувати основою для розробки системи монітори-
нгу хімічного складу питних підземних вод у м. Києві, методичні підходи та прийоми можуть бути використані для вивчення підземних вод на інших урбанізованих територіях.