Д. Малицький, д-р фіз.-мат. наук, проф., dmytro@cb-igph.lviv.ua, О. Муйла, канд. фіз.-мат. наук, мол. наук. співроб., orest-aro@rambler.ru, А. Павлова, асп., susyinet@gmail.com, О. Грицай, асп., Карпатськe відділення Інституту геофізики ім.С.І. Субботіна
Національної Академії Наук України, вул. Наукова, 3-б, м. Львів, Українa, 79060
ВИЗНАЧЕННЯ ФОКАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ЗЕМЛЕТРУСУ В ЗАКАРПАТТІ
У роботі представлено теорію поширення сейсмічних хвиль в анізотропному середовищі з використанням матричного методу
Томсона-Хаскела, а також визначення механізмів вогнищ місцевих землетрусів. Такі задачі є надзвичайно актуальні для вивчення сейс-мічності Закарпаття через обмежену кількість сейсмічних станцій.
Метою роботи є розроблення методики для побудови поля переміщень на вільній поверхні анізотропного середовища і визначення меха-
нізмів вогнищ місцевих землетрусів графічним методом. Суть графічного методу полягає у використанні сейсмічних записів на станціях з
неточним вступом прямих Р-хвиль. Як допоміжний параметр у роботі використано відношення амплітуд прямих Р і S хвиль.
Результати запропонованих підходів показано на прикладі використання записів події 04.0.2013 р. біля с. Н. Селище (φ=48.1977; λ=23.4663; h=1.73 км, МL=2). Зокрема, представлено порівняльний аналіз сейсмограм, отриманих матричним методом із реальними записами, що підтверджує використання методики для визначення параметрів джерела. На основі графічного методу для визначення механізмів вогнищ місцевих землетрусів отримано спектральні та геометричні параметри джерела: сейсмічний момент, радіус зсув-ної дислокації, площу розриву, середню посувку по розриву, спад напруги, енергію та магнітуду. Наукова новизна роботи полягає у розроблені методики визначення поля переміщень у випадку анізотропного середовища з вико-
ристанням матричного методу, а також розвитку графічного методу для побудови механізмів вогнищ землетрусів Закарпаття у випадку обмеженої кількості станцій.
Практична значимість роботи полягає в тому, що на основі розроблених підходів є можливість визначення параметрів вогнищ міс-цевих землетрусів, що є важливим для вивчення сейсмічності регіону. Розроблена модифікація матричного методу для поширення сейс-мічних хвиль в анізотропних середовищах може бути використана для визначення тензора сейсмічного моменту у випадку обмеженої
кількості станцій.