Т. Мокрицька, канд. геол. наук, доц., mokritska@i.ua,
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
пр. К. Маркса, 36, м. Дніпропетровськ, 49044, Україна
ОСОБЛИВОСТІ ДЕГРАДАЦІЇ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ТА МІЦНІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛЕСОВИДНИХ ГРУНТІВ
НА ПРИКЛАДІ м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Наведено результати математичного моделювання деформаційних і міцнісних властивостей в процесі деградації з використан-
ням методу групового обліку аргументів. Цей метод був застосований для опису мінливості властивостей геологічного середовища
як елемента природно – техногенної системи регіонального рівня.
Мета дослідження: встановити особливості деградації масиву на прикладі тривалого дослідження даних про властивості перигляці-
альних ґрунтів з використанням методів стохастичного та індуктивного моделювання. Методи рішення і програмне забезпечення: сто-
хастичне моделювання виконано методами кореляційно – регресійного множинного аналізу; індуктивне моделювання – методом групово-
го урахування аргументів. Програмне забезпечення: STATIST (ДНУ ім. О. Гончара), STATISTICA (trial – версія), авторська програма (канд. фіз.-мат. наук, доцент ДНУ ім. О. Гончара Л.С. Коряшкіна). Результати підтверджують підпорядкованість деградації властивостей і змін аг-регатного склад, що підтверджує теорію А.К. Ларіонова про послідовне руйнуванні агрегативної системи породи і зменшенні зв'язків
коагуляційно – діспергаційного типу в результаті збільшення товщини водних плівок при осіданні [2, с. 225]. Наукова новизна. Методи індуктивного математичного моделювання застосовуються для опису зміни властивостей лесових ' ґрунтів , що піддаються техноге-
незу, дозволяє об'єктивно встановити факторіал змінних , зміна яких впливає на інтенсивність процесу. Координати, фізичні показники
властивостей були обрані факторними змінними. Оцінка інтенсивності техногенного впливу не виконується, що значно спрощує вирі-
шення. Практичне значення. Індуктивне моделювання дозволить виконувати більш точні прогнози деформації.