В. Петруняк, асп., petruniak@univ.kiev.ua, Є. Устенко, асп., ustenko@gmail.com,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Геологічний факультет, вул. Васильківська, 90, м. Київ, Україна, 03022, Тел.: +380442597030
ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ РОЗПОДІЛУ ШВИДКОСТЕЙ СЕЙСМІЧНИХ ХВИЛЬ
ПРИ ПОВНОМУ КОМПЛЕКСІ ОБРОБКИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СЕЙСМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
НА ПРИКЛАДІ ПЛОЩ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ
Комплексне уявлення про геологічну будову родовищ нафти та газу є основним інструментом, що забезпечує успішну розвідку родовища та видобування корисних копалин. Відомим обмеженням сейсморозвідки є те, що отримані дані знаходяться в часовій обла-сті, в той час як більшість інших методів, таких як геофізичні дослідження свердловин чи петрофізика, мають глибинну розмірність. Інтеграція цих типів даних в єдиному геологорозвідувальному проекті є однією з першочергових задач геофізика-інтерпретатора
оскільки дозволяє уникнути помилок у визначенні глибин родовища та прогнозах при бурінні.
Основним інструментом при кореляції часових та глибинних даних є результати вертикального сейсмічного профілювання, що дозволяють оцінити час проходження сейсмічних хвиль з глибиною. Коректна обробка та інтерпретація цих даних є ключовою для
коректної інтерпретації сейсмічних даних та побудови геологічних моделей.
В даній роботі автори пропонують методику обробки даних вертикального сейсмічного профілювання, розрахунку інтервальних, середніх та пластових швидкостей. Для контролю якості отриманих результатів було використано статистичні методи. Стати-
стичний аналіз дозволяє уникнути суб'єктивних помилок інтерпретатора, хоча, безперечно, в подальшому може знадобитись корек-тування отриманих результатів з врахуванням наявних геологічних умов.
Розраховані швидкості сейсмічних хвиль були використані для розробки оптимального графу обробки сейсмічних даних. Викорис-
тання свердловинних даних дозволяє створити більш точну швидкісну модель для глибинної міграції та уникнути невизначеностей в
оцінці швидкостей.
Сейсмічні зображення, отримані в результаті обробки та міграції, були використані при інтерпретації та дозволили уточнити геологіч-ну структуру родовищ прибортової частини Дніпровсько-Донецької западини. Сучасне програмне забезпечення та методи інтерпретації
сейсмічних даних дозволяють значно підвищити точність картування та коректність визначення тектонічних порушень.