П. Пігулевський, д-р геол. наук, ст. наук. співроб, pigulev@ua.fm, Інститут геофізики Національної Академії Наук України, відділ сейсмічної небезпеки, Україна Л. Нікиташ, нач. відділу потенціальних полів, leonidnikitash@ukr.net, ТОВ "Надра Інтегровані Рішення", Україна О. Стовас, д-р, проф., alexey.stovas@ntnu.no, Трондхеймський науково-технічний університет, Норвегія
ПРО РОЛЬ ПОТЕНЦІЙНИХ МЕТОДІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СОЛЯНИХ
ТА РИФОВИХ СТРУКТУР У ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКІЙ ЗАПАДИНІ
У статті розглянуті деякі результати узагальнення проведених геофізичних робіт потенціальними методами при пошуках родо-
вищ вуглеводнів нетрадиційного типу під соляно-штоковими утвореннями, в зонах концентрації малорозмірних і малоамплітудних антиклінальних і рифогенних об'єктах в Дніпровсько-Донецькій западині (ДДЗ). Узагальнення результатів досліджень потенціальними методами показує, що в межах ДДЗ виділяється три типи соленосних діа-пірів, які мають характерні особливості прояву в гравімагнітних полях: перші, найбільш поширені, характеризуються інтенсивними мінімумами сили тяжіння і практично не відображаються в магнітному полі; інші, зустрічаються рідше, штоки, що відбиваються локальними мінімумами сили тяжіння, до яких приурочені максимуми магнітного поля; треті, з ексклюзивною природою, які карту-ються поєднаними позитивними гравітаційними і магнітними аномаліями. Така різноманітність прояву штоків в гравітаційному і
магнітному полях обумовлена, передусім, їх складною морфологією Узагальнення результатів геофізичних досліджень над рифогеними спорудами і сформованими над ними малоамплітудними під-
няттями показує, що в гравітаційному полі вони картуються лінійними, іноді ізометричними локальними максимумами сили тяжіння не високої інтенсивності.
Виконані авторами зіставлення результатів раніше проведених гравіметричних і магніторозвідувальних досліджень з метою ви-
вчення морфології соляних штоків і виділення перспективних приштокових об'єктів в комплексі з даними пошукового буріння і сейс-
морозвідки показало високу геологічну ефективність цих геофізичних методів.
Низька вартість геофізичних досліджень методами граві-магніторозвідки істотно знижують витрати на буріння глибоких пошу-
ково-розвідувальних свердловин.