Г. Продайвода, д-р фіз.-мат. наук, проф., prod@univ.kiev.ua, С. Вижва, д-р геол. наук, проф., vyzhva_s@ukr.net, П. Кузьменко, канд. геол. наук, асист., pavlokn@ukr.net, А. Вижва, асп., motomustanger@ukr.net Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Геологічний факультет, вул. Васильківська, 90, м. Київ, Україна, 03022
РЕЗУЛЬТАТИ ЧИСЕЛЬНИХ РОЗРАХУНКІВ ПРУЖНИХ СТАЛИХ ОСАДОВИХ ПОРІД
В ТРИКЛІННОМУ НАБЛИЖЕННІ ЗА ДАНИМИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ВСП
В цій статті наведений приклад визначення повного набору компонент матриці тензора пружних постійних в наближенні три-
клінної симетрії та проведена оцінка характеру азимутальної анізотропії сейсмічних хвиль за результатами польових сейсмічних
досліджень. Пружні сталі визначені шляхом інверсії індикатрис променевих або фазових швидкостей різної поляризації. Група симетрії
осадової товщі визначена за допомогою акустичного тензора і тензора пружних сталих. За базис стандартної акустичної системи
координат обрано праву трійку власних взаємно ортогональних векторів акустичного тензора. Для апроксимації тензора пружних
постійних поперечно-ізотропним наближенням використовується метод Федорова, який забезпечує не лише кількісну оцінку компо-нент матриці пружних постійних, але й дозволяє оцінити ступінь відхилення пружних сталих реального анізотропного середовища від найближчого до нього поперечно-ізотропного середовища.
Вперше шляхом інверсії променевих і фазових індикатрис квазіпоздовжньої, "швидкої" та "повільної" квазіпоперечних хвиль осадо-вої товщі, які отримані методом вертикального сейсмічного профілювання (ВСП), визначена симетрія і повний набір компонент тен-зорної матриці пружних сталих осадових порід. Симетрія тензорної матриці пружних сталих піщано-глинистої і глинистої товщі
виявилася планальною триклінною, а карбонатної товщі та глинистого сланцю – аксіальною і планальною ромбічною. Запропонова-ний інваріантно-поляризаційний сейсмічний метод визначення симетрії і пружних сталих відкриває нові можливості при дослідженні
упорядкованого геологічного середовища методами 3D сейсморозвідки і буде сприяти суттєвому підвищенню ефективності сейсмо-
розвідки при пошуках нафти і газу в складних геологічних умовах.
Були побудовані стерео проекції параметрів анізотропії сейсмічних хвиль, які свідчать про те, що просторовий характер азиму-тальної анізотропії сейсмічних хвиль повністю визначається симетрією матриці тензора пружних сталих. В глинистих і карбонат-
них товщах та глинистих сланцях на різних глибинах існують особливі напрямки – поздовжньої нормалі і акустичних осей.
Зроблена оцінка похибок апроксимації пружної симетрії товщ моделями поперечно-ізотропної і ромбічної симетрії. Показано, що апрокси-мація матриці пружних постійних триклінної симетрії більш симетричними моделями, зокрема ромбічної та поперечно-ізотропної симетрії, не лише спотворює характер азимутальної анізотропії сейсмічних хвиль, але й спричиняє значні похибки при оцінюванні азимутальної анізо-тропії сейсмічних швидкостей. Це може суттєво впливати на достовірність результатів 3D сейсморозвідки.