О. Щербак, асп., scherbak_olesia@ukr.net, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Геологічний факультет, вул. Васильківська, 90, м. Київ, Україна, 03022
ПІДЗЕМНІ ВОДИ ТА ЇХ ЧУТЛИВІСТЬ ДО ЗАБРУДНЕННЯ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Мета. Метою дослідження є районування території Херсонської області за рівнем чутливості підземних вод верхньоміоценового
водоносного комплексу до забруднення, спричиненого потенційно небезпечними для підземних вод видами господарської діяльності. Методи дослідження. Запропоновано методичний підхід до визначення рівня чутливості підземних вод до забруднення, на основі кількісного критерію – індексу чутливості. В роботі застосовувались індексно-рейтингові, параметричні, методи районування та геоінформаційний підхід.
Результати дослідження. Визначено рівень чутливості підземних вод верхньоміоценового водоносного комплексу до забруднення на те-
риторії Херсонської області. Так, найбільш уразливими до забруднення є території поблизу річкових долин (Дніпро, Інгулець), де низька приро-дна захищеність водоносного горизонту та в районах міської забудови, де розміщується велика кількість техногенних об'єктів. Наукова новизна. Вперше запропоновано кількісний критерій для оцінки антропогенного навантаження на підземну гідросферу. На
основі такого критерію, розроблено методичний підхід до оцінки чутливості підземних вод до забруднення для території Херсонській області. В даному підході враховані не лише статичні фактори захищеності підземних вод, але й її динамічна складова – антропогенне навантаження, гідрогеодинамічні умови. Практична значимість. Виділено потенційно небезпечні території з точки зору забруднення верхньоміоценового водоносного
комплексу – основного джерела питних підземних вод. Таке районування території є важливим етапом при плануванні розміщення
моніторингових, водозабірних свердловин, небезпечних техногенних об'єктів. Запропоновані методичні підходи та прийоми можуть бути використані для вивчення підземних вод на інших територіях.