Є. Юшков, інж., office@donetsksteel.com, Тел.: +38(062)3322311, С. Зінченко, директор з виробництва, commde_p@donmz.donetsk.ua, Тел.: +38(062)2101097, ПрАТ "донецьксталь", вул. Івана Ткаченка, 122, м. Донецьк, Україна, 83062, Є. Халімендіков, канд. техн. наук, техн. директор, khalimendikov@kz.donetsk.ua, ПАО "ШУ "Покровське", Тел.: +38(062)3595312, пл. Шибанкова, 1а, м. Красноармійськ, Донецька обл., Україна, 85300
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ШВИДКІСНОГО БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН В УМОВАХ ДОНБАСУ
Головною метою даної роботи є дослідження оптимальних умов раціонального проведення дегазаційних робіт при експлуатації
газонебезпечних шахт та їх економічної ефективності для дотримання безпеки робіт, нарощування видобутку вугілля та викорис-тання вилученого газу у господарчих цілях.
Методика робіт є комплексною та поєднує гірничо-технологічну та економічну складові. Першим етапом був аналіз результатів
проекту дегазації, проведеного безпосередньо на родовищі ШУ "Покровське" та визначення головних параметрів, що мали вплив на результативність дегазаційних робіт. Узагальнено параметри бурових робіт, що були проведені на ШУ "Покровське" у 2012 році. На-ступним кроком було встановлення взаємозв'язку між параметрами буріння свердловини та швидкістю посування лави. На прикладі
реальних показників буріння, які досягнуті при реалізації дегазаційного проекту, розрахована середня швидкість буріння, яка складає біля 100 м/добу при середніх показниках минулих років 500 м/місяць. Наведено розрахункові формули для визначення щорічного грошо-вого потоку від діяльності бурової організації. Кінцевою стадією у роботі було визначення оптимальних показників буріння для про-
ведення дегазаційних робіт на економічно вигідному, раціонально-доцільному та ефективному рівні. Отримані результати дозволили встановити, що основними параметрами, що впливають на результативність дегазації, є шви-дкість буріння, оптимізація конструкції дегазаційних свердловини, а також розрахунок ефективних відстаней між свердловинами та визначення часу їх підготовки до підходу лав. Визначено, що основними факторами для досягнення ефективності робіт є економія на заробітних платах робітників, що зайняті на обслуговуванні бурових установок, за рахунок швидкостей буріння та скорочення обсягу інвестицій для будівництва свердловини. Підкреслено необхідність комплексного освоєння існуючих родовищ, що поєднує проведення дегазації з видобутком вугілля.
Наукова новизна роботи полягає у виведенні формули для розрахунку річного прибутку бурової організації у залежності від швид-
кісних характеристик проведення бурових робіт. Встановлено переваги технологій швидкого буріння свердловин у порівнянні з тра-
диційними.
Практична значимість роботи полягає у визначенні оптимальної швидкості та умов буріння, за яких проведення дегазації є доці-льним та економічно вигідним. Висновки підтверджені результатами, отриманими при використанні на практиці технології швидкіс-ного буріння, розробленої ПрАТ "Донецьксталь".