УДК 550.83:552.1:537

СВижва, д геол. наук, проф., зав. каф. геофізики, E-mail: vsa@univ.kiev.ua,

Д. Онищук, канд. геол. наук, інж. І кат., E-mail: boenerges@ukr.net,

В. Онищук, канд. геол. наук, асист. каф. геоінформатики, E-mail: vitus16@ukr.net,

Т. Пастушенко, канд. філол. наук, зав. каф. іноземних мов

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна


Електричні властивості порід кембрію Волино-Поділля


(Рекомендовано членом редакційної колегії кандидатом геол. наук, с.н.с. І.М. Безродною)


У статті розглядаються результати та особливості методики петроелектричних досліджень при вивченні складнопобудованих карбонатних та теригенних колекторів. Наведені результати визначення електричних параметрів та їх зв’язок з ємнісними властивостями пісковиків, вапняків та доломітів кембрію Володимирської площі Волино-Поділля. Метою проведених досліджень була розробка та створення петроелектричних моделей порід-колекторів, як основи комплексного аналізу їх електричних параметрів та зв’язків з ємнісно-фільтраційними властивостями. Комплекс петрофізичних лабораторних досліджень включав визначення: густини досліджених порід (сухих та насичених моделлю пластової води); відкритої пористості (методами насичення азотом та моделлю пластової води); коефіцієнта залишкового водонасичення (методом центрифугування); проникності (методом стаціонарної фільтрації азоту); інтервального часу (швидкості повздовжніх пружних хвиль) та питомого електричного опору. У процесі лабораторних робіт визначався питомий електричний опір зразків порід при різних умовах (сухі, неповністю та повністю насичені розчином-імітатором пластового флюїду) в атмосферних умовах, а також в умовах наближених до пластових.

В результаті виконаних лабораторних досліджень вивчені петроелектричні параметри пісковиків, вапняків та доломітів кембрію Володимирської площі перспективної на вуглеводні. Встановлено, що значення питомого електричного опору сухих екстрагованих зразків (питомий електричний опір мінерального скелету) змінюється від 5,2∙104 (пісковики) до 2,4∙107 Омм (доломіти) при середньому значенні 3,8∙106 Омм. Питомий електричний опір зразків порід насичених моделлю пластової рідини (розчин NaCl) змінюється від 7,2 (пісковики) до 73 Омм (вапняки) при середньому значенні 45 Омм. Діапазон зміни відносного електричного опору складає: від 20,4 до 85,5 при середньому значенні 44,1 (пісковики); від 143,9 до 207,6 при середньому значенні 188,6 (вапняки); від 81,7 до 198,7 при середньому значенні 155,6 (доломіти). Діапазон зміни параметра збільшення електричного опору складає: від 1 до 3,24 при середньому значенні 1,24 (пісковики); від 1 до 7,19 при середньому значенні 2,24 (вапняки); від 1 до 2,76 при середньому значенні 1,44 (доломіти). Пісковики мають діапазон зміни коефіцієнта збільшення опору від 1 до 2,12 при збільшенні всебічного тиску від атмосферного до 59 МПа. Для вапняків діапазон зміни коефіцієнта збільшення опору складає від 1 до 7,7 при збільшенні всебічного тиску від атмосферного до 49 МПа.

Встановлені емпіричні кореляційні залежності між петроелектричними параметрами та ємкісно-фільтраційними властивостями досліджених порід (між відносним опором та коефіцієнтом пористості в лабораторних та пластових умовах; між параметром збільшення електричного опору та коефіцієнтом водонасичення), що слугують основою геологічної інтерпретації геофізичних даних. Ці залежності апроксимуються у більшості випадків степеневою функцією. Аналіз наведених даних свідчить про те, що електрометричні методи є потужним засобом як лабораторних так і польових досліджень, досить ефективні і надають широку та цінну інформацію про властивості порід.

Ключові слова: дослідження керну, фільтраційно-ємнісні параметри, електричні параметри, поровий простір, кореляційні залежності, пісковик, вапняк, пористість, електричний опір, тиск, проникність, петроелектричні параметри.