Ya. Lazaruk1, Dr. Sci. (Geol.), Leading Research Associate, E-mail: lazaruk_s@i.ua


TANGENTIAL MOVEMENTS OF DNIPER-DONETS DEPRESSION

AS ONE OF THE FACTORS OF FORMATION OF OIL- AND GAS-BEARING STRUCTURES


1Institute of Geologie and Geochemistry of Combustrible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, 3a, Naukova Str., Lviv, Ukraine, 79060


The modern structure of the Dnieper-Donets Depression (DDD) has been formed as a result of vertical dipherential movements of the basement blocks and under the influence of salt tectonics. We propose new factor of the formation of the region structure. This approach substantiated the horizontal tangential movements of the earth crust. We reconstructed a scheme of possible tangential stresses. This scheme together with vertical movements of the basement and salt tectonics have led to the formation of the modern structural layout of DDD. Tangential movements caused by regional right-handed displacement have been manifestated on the background of transverse strain during Paleozoic in DDD. A system of echelon folding of the first generation located at angle of about 30º to the axis of depression has been formed in the field of tangential stresses in graben. Conjugated systems of the structure splitting have been formed in the field of stress in the main displacement according to the direction of the effect of maximum tangential stresses. Synthetic ones were orientated at angle of 10-15º to the axis of the depression and antisynthetic ones located at angle of 75-80º to the axis of the region. These are systems of structures of the second generation manifestateded in the form of rightechelon and left-echelon groups of folds. Within the northern edge of DDD a number of structures also is oriented at angle to the region`s strike and coincides with the direction of the main maximum stresses.

Keywords: geodynamics, tectonics, fractures, local structures, folds, tangential stresses.


References:

1. Babadagly V.A., Kucheruk V.V., Kelbas B.I., Lazaruk Ya.G., (1981). Osobennosti geologicheskogo stroenija zony melkoj skladchatosti Severnogo Donbassa. Geologija nefti i gaza, 1, 34-39. (In Russian). ISSN 1728–2713 ò. 1(68)/2015 ~ 9 ~

2. Bondarchuk V.G., (1955). Ocherk tektonicheskogo stroenija territorii Ukrainskoj SSR. Geologicheskij zhurnal, 15, 3, 27-32. (In Russian).

3. Bronguleev V.V., (1951). Melkaja skladchatost platform. Moscow, Izd. MOIP, otd. geol., 161 p. (In Russian).

4. Gzovskij V.M., (1957). Osnovy tektonofiziki. Moscow, Nauka, 536 p. (In Russian).

5. Kabyshev B.P., (1968). Mehanizm formirovanija prirazlomnyh konsedimentacionnyh struktur (na primere Donbassa). Geotektonika, 1, 85-89. (In Russian).

6. Lazaruk Ya.H., (2001). Rol rozryvnykh porushen u formuvanni i zberezhenni pokladiv vuhlevodniv u mezhakh pivnichnoho bortu Dniprovsko-Donetskoy zapadyny. Kyiv, Zb. nauk. prats UkrDGRI, 1–2, 126-131. (In Ukrainian).

7. Lazaruk Ya.H., (2007). Pro formuvannya nez·hidnykh skydiv pivnichnoho bortu Dniprovsko-Donetskoy zapadyny. Geolohiya i geokhimiya goryuchykh kopalyn, 4, 33–40. (In Ukrainian).

8. Lazaruk Ya.H., (2012). Tektonichni chynnyky formuvannya rodovyshch nafty i hazu na terytoriyi pivnichnoho bortu Dniprovsko-Donetskoy zapadyny. Naftova i hazova promyslovist, 4, 8–11. (In Ukrainian).

9. Lazaruk Ya.H., Kreydenkov V.H., (1995). Novyy typ pastok vuhlevodniv u vidkladakh karbonu Dniprovsko-Donetskoy zapadyny. Mineralni resursy Ukrayiny, 3-4, 42-46. (In Ukrainian).

10. Lazaruk Ja.G., Popadjuk I.V., (1985). Rol tangencialnyh dvizhenij v formirovanii struktur osadochnogo chehla DDV. Materialy 12-j konferencii molodyh uchenyh i specialistov UkrNIGRI, Lvov, Dep. v UkrNIINTI 07.01.1987, 256-UK 87, 17-24. (In Russian).

11. Lebid V.P., (2007). Do problemy naftohazonosnosti vystupiv fundamentu Dniprovsko-Donetskoho rozsuvu. Mineralni resursy Ukrayiny, 4, 34–38. (In Ukrainian).

12. Lukinov V.V., Pimonenko L.I., (2008). Tektonika metanougolnyh mestorozhdenij Donbassa. Kyiv, Nauk. Dumka, 352 p. (In Russian).

13. Pavlov I.O., Burluckij M.S., (2003). Sdvigi i sdvigovye zony Donecko-Makeevskogo rajona. Ugol Ukrainy, 7, 37-39. (In Russian).

14. Patalakha Ye.I., (2006). Ukrayinskyy shchyt yak arkhitekturna sporuda neoheyu. Geologichnyy zhurnal, 1, 7–12. (In Ukrainian).

15. Pejve A.V., (1963). Razlomy i gorizontalnye dvizhenija zemnoj kory. Moscow, AN SSSR, 80, 274 p. (In Russian).

16. Chekunov A.V., (1976). O razdviganii i vrashhenii blokov zemnoj kory pri formirovanii Dneprovsko-Doneckogo avlakogena. Geologicheskij zhurnal, 1, 36, 123-127. (In Russian).

17. Chuvashov B.I., (2000). Struktury forebaldzh v Preduralskom kraevom: principy diagnostiki, kratkaja harakteristika, istorija razvitija, perspektivy na poleznye iskopaemye. Dokl. RAN, 5, 374, 660–666. (In Russian).

18. Alavi V., (2004). Regional stratygraphy of the Zagros fold-trust of Iran and its proforeland evolution. Amer. J. Sci., 304, 4, 1–20.

19. Jolsvet L., Faccenna C., (2000). Mediterranean extension and the Africa-Eurasia collision. Tectonics, 19, 6, 1095–1106.

20. Ussami N., Shiraiwa S., Domininques J.-M.-L., (1999). Basement reactivation sn a sub-Andean foreland flexural bulge: The Pantanal wetland SW Brasil. Tectonics, 18, 1, 25–39.

21. Zhou D., Yu H.-S., Xu H.-H., Shi X.-B., Chou Y.-W., (2003). Modelling of thermo-reological structure of lithosphere under the foreland basin and mountain blt of Taiwan. Tectonophysics, 374, 3-4, 115–134.