УДК 551.25:550.83(075.8)

Д. Безродний, канд. геол. наук, доц.,

E-mail: manific2@ ukr.net,

Л. Ткачов, асп.,

E-mail: lionia_tkachov@bigmir.net,

І. Безродна, канд. геол. наук, заст. директора ННІ "Інститут геології",

E-mail: bezin3@ukr.net,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна


ВИВЧЕННЯ ХАРАКТЕРУ ПРУЖНОЇ АНІЗОТРОПІЇ ПЛАГІОМІГМАТИТІВ КРИВОРІЗЬКОЇ НАДГЛИБОКОЇ СВЕРДЛОВИНИ ЗА ДАНИМИ ПЕТРОАКУСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, проф. Г.Т. Продайводою)


У роботі на основі власних петроакустичних досліджень вивчено вплив процесу зміни тектонічних режимів на акустичні властивості зразків керну плагіомігматитів Криворізької надглибокої свердловини.

Поставлені завдання вирішувалися за допомогою сейсмоакустичного інваріантно-поляризаційного методу, який дає можливість отримувати швидкості повздовжніх та поперечних хвиль у дев’яти напрямках. Авторами з високою точністю визначено швидкості пружних хвиль зразків керну плагіомігматитів Криворізької надглибокої свердловини (інтервал 3261-5296).

На основі інтерпретації петрофізичних досліджень отримано повний набір матриць ефективних акустичних і пружних постійних, а також детально досліджено характер акустичної і пружної анізотропій, визначено параметри анізотропії та типи текстур гірських порід.

Встановлено, що більшості зразків притаманний аксіально-ромбічний тип симетрії текстури. Інтегральний коефіцієнт анізотропії, в цілому, зменшується з глибиною від 2,6% до 15%, виняток становить катаклазований плагіомігматит. Аналіз параметрів анізотропії показав, що в інтервалі глибин (3700-4620 м) спостерігаються найбільші значення інтегрального коефіцієнта акустичної анізотропії, а параметр лінійності значно перевищує сланцюватість.

З урівноважених значень швидкостей були отримані стереопроекції вказівних поверхонь швидкості розповсюдження повздовжньої хвилі, різниці між "швидкою" та "повільною" швидкостями поперечних хвиль та диференціального коефіцієнта пружної анізотропії.

Швидкості повздовжніх хвиль на стереопроекціях характеризуються меншою анізотропністю, ніж інші представлені параметри. Різниця між "швидкою" та "повільною" швидкостями поперечних хвиль для деяких зразків (№ 16240 та № 17725) сягає майже 1 км/с, що вказує на наявність інтенсивних процесів розщеплення пружних хвиль у плагіомігматитах. Складний і строкатий характер пружної анізотропії спостерігається на стереопроекціях диференціального коефіцієнта анізотропії, величина якого змінюється від 14% до 48%. Кількість екстремумів на стереопроекціях параметрів анізотропії свідчить про значну неоднорідність текстури плагіомігматитів та змінюється таким чином: Vp – 3÷6, для різниці швидкостей поперечних хвиль різної поляризації – 6÷14, Аd – 8÷11, що показує інформативність отриманих параметрів для вивчення анізотропності середовища. Для зразків №№ 17010 та 19148 існують мінімум два екстремуми, де характер розповсюдження пружних хвиль характеризує середовище як ізотропне, вони розташовані під кутом 60° до осі свердловини.

Результати досліджень свідчать про те, що породи розглянутого інтервалу свердловини перебували в умовах значного бокового стиснення. Тип симетрії акустичного тензора слабко впливає на зменшення коефіцієнта анізотропії, що пояснюється збільшенням тиску і, відповідно, густини з глибиною, що безпосередньо впливає на характер анізотропії порід у пластах.

Перспективи досліджень – у більш глибокому вивченні регіону зі складною геологічною будовою, який розкрила Криворізька надглибока свердловина, на основі комплексного петрографо-петрофізичного аналізу з урахуванням всебічної анізотропії.


Ключові слова: ефективні акустичні та пружні постійні, анізотропія, текстура, деформація.