УДК 550.832:550.8.05

І. Карпенко, здобувач,

E-mail: sharanskiy@gmail.com,

О. Карпенко, д-р геол. наук, проф., зав. каф. геології нафти і газу,

E-mail: alexbrig@inbox.ru,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна,

Г. Башкіров, канд. геол.-мінералог. наук, ст. наук. співроб., зав. відділення,

ДП "Науканафтогаз" НАК "Нафтогаз України",

вул. Київська, 8, м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, 08132, Україна,

E-mail: magnum669@gmail.com


Петрофізичні передумови оцінки вмісту керогену в гірських породах за даними промислової геофізики


(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.М. Курганським)


Важливість вивчення фізичних властивостей органічної речовини в гірських породах значною мірою пов’язується із перспективами суттєвого збільшення видобутку сланцевого газу. Геофізична діагностика, у тому числі оцінка вмісту керогену в сланцегазових товщах, потребує належного петрофізичного забезпечення. Виконаний аналіз публікацій про фізичні властивості органічної речовини з відомих родовищ сланцевого газу США дозволив отримати петрофізичні залежності для кількісних розрахунків вмісту керогену за даними промислової геофізики. Раніше нами було розроблено систему інтерпретаційних рівнянь, у яких присутні петрофізичні константи, що визначають окремі характеристики твердої частини органічної речовини в гірських породах. Розроблено математичні моделі, які пов’язують інтервальний час поздовжньої акустичної хвилі, питомий вміст водню з густиною та катагенетичною зрілістю органічної речовини. Наведено рівняння виявлених закономірностей зміни величини відбивної здатності вітриніту зі зростанням глибини залягання відкладів для різних площ Дніпровсько-Донецької западини. На основі проведених досліджень вказано шляхи уточнення петрофізичних характеристик органічної речовини з урахуванням ступеня її зрілості та конкретних нафтогазоносних товщ або територій.


Ключові слова: сланцевий газ, гірська порода, петрофізичні характеристики, кероген, питомий вміст водню, густина.