УДК 550.382.3

О. Меньшов, канд. геол. наук, докторант,

E-mail: pova@list.ru,

О. Карпенко, д-р геол. наук, проф., зав. каф. геології нафти і газу,

E-mail: alexbrig@inbox.ru,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна


МАГНІТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ПОШУКАХ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ НЕТРАДИЦІЙНОГО ТИПУ: ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ


(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук П.О. Міненком)


Розглядаються проблеми, що пов’язані із пошуками та видобуванням вуглеводнів нетрадиційного типу. Поняття нетрадиційного газу та нафти включає вуглеводні в ущільнених породах, метан вугільних пластів, сланцевий газ та нафту. Досліджується місце магнітних методів у комплексі геологорозвідувальних робіт та геофізичних методів досліджень нафтогазоперспективних територій з покладами нетрадиційного типу. Виявлено, що для магнітного методу не має значення генезис нафти та газу, адже магнетизм природних об’єктів може виступати як прямопошуковий метод. У той самий час, аномальний магнітний сигнал від ґрунтів часто може бути зіставним за інтенсивністю та амплітудою із магнітним сигналом від власне покладів вуглеводнів. Досліджується питання розробки технологій прямих пошуків нафти та газу на основі зміни під впливом вуглеводнів магнітних властивостей відповідних літологічних формацій на усьому шляху міграції флюїдного потоку із нижніх геологічних шарів до верхньої частини геологічного розрізу та ґрунтового покриву. На основі наведених результатів підтверджено зв’язок між покладами вуглеводнів та змінами вмісту магнітних мінералів під впливом міграції вуглеводневих флюїдів до верхніх частин геологічного розрізу та ґрунтів. Основними досліджуваними параметрами стають магнітна сприйнятливість, частотно залежна магнітна сприйнятливість, ізотермальна залишкова намагніченість, намагніченості насичення, параметри термомагнітного аналізу.

Крім того, під час гідророзриву, який є невід’ємною частиною комплексу робіт при видобуванні вуглеводнів з нетрадиційних покладів, у навколишнє середовище потрапляє низка небезпечних для людини хімічних реагентів, вторинні нафтопродукти, піщані фракції. Також небезпеку несе процес транспортування видобутих вуглеводнів та пов’язані з цим технологічні та аварійні витоки речовин – забруднювачів верхньої частини геологічного розрізу, ґрунтових вод, ґрунтових покривів. Виявлено, що при гідророзриві пластів та транспортуванні вуглеводнів відбувається забруднення навколишнього середовища, яке веде до формування та привнесення вторинних магнітних речовин, які, у свою чергу, фіксуються експресними, високоефективними та низьковартісними магнітними методами.


Ключові слова: магнітні методи, вуглеводні, сланцевий газ, нафта, магнетизм ґрунтів, магнітна сприйнятливість.