УДК 561.261:551.35+551.89(292.33)

О. Огієнко, асист.,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна,

E-mail: ogienko@univ.kiev.ua


Видове різноманіття та екологічні особливості діатомових комплексів із поверхневого шару донних відкладів Західної Антарктики

(район Аргентинських островів)


(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. В.В. Огарем)


Стаття присвячена вивченню видового різноманіття діатомових водоростей із поверхневих морських відкладів акваторії Аргентинських островів у районі Української Антарктичної станції "Академік Вернадський". Мета дослідження - аналіз палеофаціальних умов формування діатомових комплексів та впливу різних чинників на їх таксономічний склад і екологічну структуру. Лабораторна обробка для вилучення панцирів діатомових водоростей проводилася за стандартною методикою. Вивчення діатомей здійснювалося в постійних препаратах за допомогою світлового та скануючого електронного мікроскопів; підрахунок кількості стулок – до 600-800 екземплярів на препарат з подальшим визначенням відсоткового співвідношення кожного виду у складі комплексу.

В результаті дослідження було визначено таксономічний склад та екологічні особливості діатомових, проаналізовано фактори, що впливали на формування комплексів. Видовий склад комплексів показав, що під час формування поверхневого шару (0-3 см) морських відкладів району гідрологічні умови акваторії були близькими до сучасних. Майже повна відсутність бентосу свідчить про глибини моря, більші за фотичну зону (понад 150 м). Домінування планктонних прибережноморських холодноводних і кріофільних видів та незначна кількість відкритоокеанічних теплолюбивих вказує на невелику відстань від берега та суворі зими з щільним крижаним покривом 7-8 місяців на рік. Температура поверхневого шару морської води у сезон вегетації діатомових становила від –1,5°C до +3°C із середньолітніми значеннями +0,5-+1,5°C, дрейфуюча крига існувала впродовж усього літа.

Аналіз свідчить, що розподіл планктонних видів діатомових у поверхневих донних комплексах співпадає з ареалами їхнього сучасного поширення. Це вказує на слабкі поверхневі течії і відсутність значної турбулентності моря. Можна припустити дію припливно-відпливних течій, що привносили відкритоокеанічні субантарктичні види у прибережноморську антарктичну зону.

Діатомові водорості як індикатори використовуються для реконструкцій коливань палеоклімату, для дослідження кліматичних флуктуацій, пов'язаних з процесами глобального потепління, при геологічних і палеогеографічних дослідженнях Південного океану. Певна фрагментарність вивченості розповсюдження решток кременистих мікрофітофосилій у донних відкладах північно-західної частини Антарктичного півострова робить актуальним детальний аналіз діатомових водоростей із осадків акваторії Аргентинських островів. Проведені нами дослідження розвитку діатомової флори є новим внеском у вивчення палеоклімату Антарктики протягом четвертинного часу, а також гарним підгрунтям для подальших палеогеографічних та седиментологічних робіт.


Ключові слова: діатомові водорості, морські донні відклади, Аргентинські острови, Південний океан.