УДК. 551.1./4+552.1+550.4

С. Шнюков, д-р геол. наук, доц., зав. каф.,

E-mail: shnyukov@mail.univ.kiev.ua,

І. Лазарєва, канд. геол. наук, доц.,

E-mail: lazareva@mail.univ.kiev.ua,

Ю. Никанорова, асп.,

E-mail: juliyasos@ukr.net,

В. Морозенко, канд. геол. наук, ст. наук. співроб,

E-mail: morozenko@mail.univ.kiev.ua,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна


ПОДІБНІСТЬ ТА ВІДМІННОСТІ ОРЕОЛІВ ФЕНІТИЗАЦІЇ ПЕНЧЕНГІНСЬКОГО ТА ЧЕРНІГІВСЬКОГО КАРБОНАТИТОВИХ МАСИВІВ


(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.М. Загнітком)


Досліджено мінералого-петрографічні та геохімічні особливості карбонатитів та ореолів фенітизації двох карбонатитових масивів лінійного структурно-морфологічного типу: Пенченгінського (Єнісейський кряж) та Чернігівського (Приазов’я). Мета роботи полягала у виявленні та подальшому зіставленні закономірностей змінення мінеральних асоціацій та поведінки петрогенних і мікроелементів у процесі розвитку ореолу фенітизації по різноманітних вихідних породах (силікатних і карбонатних). Для досягнення мети проведено такі види робіт: петрографічні дослідження в прозорих шліфах з визначенням мінерального складу та структурно-текстурних особливостей порід, рентгено-флуоресцентний аналіз з визначенням головних петрогенних та мікроелементів, інтерпретацію одержаних фактичних даних. У результаті: (1) виявлено подібність напрямку зміни мінеральних асоціацій у процесі фенітизації вихідних порід різного складу (силікатних та карбонатних) для обох досліджуваних масивів (повне зникнення таких реліктових мінералів, як кварц, біотит та рогова обманка і поява новоутвореного парагенезису: лужні амфіболи, флогопіт, кальцит; підвищення вмісту апатиту й піротину, а також поява пірохлору і сфену); (2) встановлено, що в обох випадках головним напрямком зміни контрастних типів вихідних порід у ході фенітизації є конвергентність їхніх мінеральних і хімічних композицій; (3) за характером поведінки головних та мікроелементів у процесі фенітизації для кожного з масивів виділено три групи елементів, а саме: елементи привносу, виносу та перерозподілу; (4) склад відповідних груп відображає деяку відмінність у геохімічній спеціалізації масивів, яка підкреслюється й відсутністю нефелінових порід у Пенченгінському масиві на відміну від Чернігівського; (5) вперше виявлено спільні риси та відмінності Пенченгінського та Чернігівського карбонатитових масивів та запропоновано єдиний для обох масивів мультиплікативний геохімічний показник зональності, який об’єктивно відображає зростання ступеня перетворення контрастних за композицією вміщуючих порід. Застосування такого показника сприяє значному збільшенню розмірів пошукової мішені за межі, які дозволяють зафіксувати прямі петрографічні дослідження.


Ключові слова: карбонатитові масиви, фенітизація, Приазов’я, Український щит, Єнісейський кряж.