УДК 550.83.01

К. Тройніч, асп.,

Email: k.stan@i.ua,

Б. Матвійчук, асп.,

Email: molotokhammer@bigmir.net,

С. Вижва, д-р геол. наук, проф., проректор,

Email: vsa@univ.kiev.ua,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна


ГЕОФІЗИЧНА ТОМОГРАФІЯ: CУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НАФТОГАЗОВОЇ ГЕОЛОГІЇ


(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, проф. Б.П. Масловим)


Розглядаються сучасні підходи до застосування методу сейсмічної томографії – інструменту розв’язання оберненої задачі геофізики. Основну увагу приділено застосуванню геофізичної томографії для вирішення завдань нафтогазової промисловості на всіх етапах життя родовищ.

Показано, що даний метод може бути успішно використаний для інверсії пружних та електричних параметрів, анізотропії тощо. Тривимірний розподіл геофізичних параметрів у середовищі, що досліджується, отриманий за допомогою томографії, може бути використаний для переходу до геологічних (літологічних) параметрів, таких, як мінеральний склад, структурно-текстурні особливості, пористість, тріщинуватість.

Запропоновано один із можливих варіантів отримання за допомогою інверсії не геофізичних, а безпосередньо літологічних параметрів. Також показано, що томографію можна використовувати для апроксимації даних геофізичних досліджень свердловин у міжсвердловинному просторі.


Ключові слова: інверсія, геофізична томографія, літологічна томографія, методологія геофізичних досліджень.