УДК 551.763(477.75)

Г. Анфімова, мол. наук. співроб.

Національний науково-природничий музей НАН України,

вул. Б. Хмельницького, 15, м. Київ, 01601, Україна,

E-mail: galina-anfimova@rambler.ru


СТАН ВИВЧЕНОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТОТИПІВ СВІТ

І ОПОРНИХ РОЗРІЗІВ ТОВЩ НИЖНЬОЇ КРЕЙДИ ГІРСЬКОГО КРИМУ


(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. В.В. Огарем)


Стратотипи й опорні розрізи, прийняті як еталони місцевих стратиграфічних підрозділів – світ і товщ, – мають велике науково-практичне значення, відіграють важливу дидактичну роль, можуть виступати як об'єкти геологічного туризму. Еталонний розріз є відправною точкою наукових досліджень з довивчення стратону, уточнення віку відкладів, що його складають, вирішення інших завдань. Мета роботи – дати оцінку стану вивченості стратотипів світ й опорних розрізів товщ нижньої крейди Гірського Криму, виявити проблеми їхнього дослідження. На основі опублікованої літератури та виробничих звітів проведено аналіз стану вивченості стратотипів світ й опорних розрізів товщ, виділених у нижньокрейдових відкладах Гірського Криму. Простежено історію стратиграфічного поділу цих відкладів. Наведено зведений стратиграфічний розріз і схему розміщення стратотипів та опорних розрізів нижньої крейди Гірського Криму. На численних прикладах показано розбіжності між дослідниками з питань стратиграфічного поділу нижньокрейдових відкладів Гірського Криму, виявлено проблеми у дослідженні їхніх еталонних розрізів, які можна звести до такого ряду: 1.) Відмінності в розумінні стратиграфічного обсягу та змісту підрозділів; 2.) Авторами по-різному датуються підрозділи; 3.) Дослідниками для позначення одних і тих самих підрозділів використовуються різні назви; 4.) Однакові назви використовуються для позначення різних за змістом підрозділів; 5.) Одним і тим самим підрозділам різними дослідниками присвоєно неоднаковий ранг; 6.) Для ряду стратонів еталонні розрізи не виділено; 7.) Слабка вивченість, відсутність даних про точне місцезнаходження еталонних розрізів окремих підрозділів; 8.) Типові розрізи деяких стратонів охарактеризовано у відслоненнях штучного походження, що, в деяких випадках, ускладнює їх доступність. У результаті проведеного аналізу можна зробити висновок про те, що еталонні розрізи стратиграфічних підрозділів, виділених у нижньокрейдових відкладах Гірського Криму, характеризуються неоднаковим ступенем вивченості, але, в цілому, він є слабким. Дослідження показало необхідність проведення робіт з довивчення стратотипів та опорних розрізів місцевих стратиграфічних підрозділів нижньої крейди Гірського Криму. Стійкий інтерес дослідників до проблем стратиграфії нижньо-крейдових відкладів, суперечливі дані про вік, обсяг та зміст стратиграфічних підрозділів виступають обґрунтуванням необхідності забезпечення збереження еталонних розрізів.


Ключові слова: стратотип, опорний розріз, світа, товща, Гірський Крим, нижня крейда.