УДК 504 : 556.32 (477.81)

А. Бровко, асп.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська 90, м. Київ, 03022 Україна,

E-mail: nastia.brovko@gmail.com;

Г. Бровко, ст. викладач

ННІ водного господарства та природооблаштування,

Національний університет водного господарства та природокористування,

вул. Приходька, 79, м. Рівне, 33002, Україна,

E-mail: brovko_egp@mail.ru;

О. Кошляков, зав. каф., д-р геол. наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська 90, м. Київ, 03022 Україна

E-mail: kosh@univ.kiev.ua


ОЦІНКА СТІЙКОСТІ СТАНУ ҐРУНТОВИХ ВОД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ПІДЗЕМНІ ВОДИ

(НА ПРИКЛАДІ ҐРУНТОВИХ ВОД НА ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНСЬКОЇ АЕС)


(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. М.М. Коржневим)


Мета – оцінити стійкість системи ґрунтових вод на території впливу Рівненської АЕС (РАЕС) до дії техногенного навантаження. При оцінці стійкості системи ґрунтових вод застосовано статистичні методи та методи математико-картографічного моделювання. Охарактеризовано гідродинамічну, гідрогеохімічну та гідрогеотермічну складові системи ґрунтових вод у часі. Оцінено ступінь стійкості ґрунтових вод до техногенного навантаження на території проммайданчика РАЕС. Встановлено, що цей вплив проявляється у вигляді хімічних та температурних змін. Спостерігається підвищення мінералізації ґрунтових вод та їх температури. Наразі, цей вплив носить локальний характер з тенденцією до захоплення все більшої території в часі. Надійність результатів дослідження підтверджено за допомогою двох методологічних підходів – статистичного та математико-картографічного. Стан ґрунтових вод, відповідно до загального екологічного стану, визначено як слабо порушений, а зону екологічного стану – як ризик.


Ключові слова: система ґрунтових вод, стійкість системи, техногенне навантаження, ГІС.