Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

В І С Н И К КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(73)/2016

 

УДК 550.83:552.1:537

С. Вижва, д-р геол. наук, проф., E-mail: vsa@univ.kiev.ua;

В. Онищук, канд. геол. наук, асист., E-mail: vitus16@ukr.net;

М. Рева, канд. фіз.-мат. наук, доц., E-mail: mvreva@gmail.com;

І. Онищук, канд. геол. наук, ст. наук. співроб., E-mail: oivan1@ukr.net

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська 90, м. Київ, 03022,Україна

 

ТЕХНОЛОГІЯ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЧАСОВИХ ЗМІН ПЕТРОЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГІРСЬКИХ ПОРІД 

У статті розглядаються особливості методики петроелектричних досліджень гірських порід, яка застосовується в лабораторії петрофізики ННІ "Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наведені та проаналізовані результати виконаних експериментальних досліджень часових змін електричного опору екстрагованих зразків гірських порід і потенціалів викликаної поляризації (ВП) зразків порід, насичених моделлю пластової рідини. У результаті дослідних робіт удосконалена й застосована нестандартна методика лабораторних досліджень для визначення електричних властивостей гірських порід. Розроблена технологія лабораторних досліджень на постійному струмі часових змін електричних параметрів екстрагованих та насичених моделлю пластової води зразків осадових гірських порід з використанням цифрових тераомметра C.A. 6547 та мультиметра UT-70B. Виконані експериментальні дослідження за розробленою технологією. З метою з'ясування можливості використання зареєстрованих нестаціонарних процесів для аналізу фізико-хімічних властивостей гірських порід розроблена оригінальна методика обробки й аналізу результатів лабораторних цифрових записів часових змін електричного опору сухих та потенціалів ВП насичених розчином зразків порід. Розроблена методика базується на використанні двох параметрів поляризації – поляризовності (ŋ) та "швидкості поляризації" (VВП), що представляє собою похідну від поляризовності й характеризує швидкість зміни поляризовності в часі. Швидкість поляризації є петроелектричним параметром, який раніше практично не використовувався при лабораторних петрофізичних дослідженнях. Аналіз результатів виконаних лабораторних вимірювань показав, що цей параметр має більш стійкі кореляційні зв'язки з фізико-хімічними властивостями порід, ніж поляризовність, а отже в комплексі з поляризовністю може використовуватися для побудови комплексних петроелектричних моделей. 

Ключові слова: порода, петрофізичний параметр, петрофізичні дослідження, фізичні властивості, електричний опір, поляризовність, швидкість поляризації. 

 

            Engl. [Abstract] 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГОРНЫХ ПОРОД 

В статье рассматриваются особенности методики петроэлектрических исследований горных пород, используемой в лаборатории петрофизики УНИ "Институт геологии" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Приведены и проанализированы результаты выполненных экспериментальных исследований изменений во времени электрического сопротивления экстрагированных образцов горных пород и потенциалов вызванной поляризации (ВП) образцов пород, насыщенных раствором. В результате исследовательских работ усовершенствована и применена нестандартная методика лабораторных определений электрических свойств горных пород. Разработана технология лабораторных исследований на постоянном токе временных изменений петроэлектрических параметров экстрагированных и насыщенных моделью пластовой воды образцов горных пород с использованием цифровых тераомметра С.А. 6547 и мультиметра UT-70B и выполнены экспериментальные измерения по разработанной технологии. С целью выяснения возможности использования регистрируемых нестационарных процессов для определения физико-химических свойств горных пород разработана оригинальная методика обработки и анализа результатов лабораторных цифровых записей временных изменений электрического сопротивления сухих и потенциалов ВП насыщенных раствором образцов горных пород. Разработанная методика основана на использовании двух параметров поляризации – поляризуемости (ŋ) и "скорости поляризации" (VВП), которая представляет собой производную от поляризуемости и характеризует скорость изменения поляризуемости во времени. Скорость поляризации является петроэлектрическим параметром, который раньше практически не использовался при лабораторных петрофизических исследованиях. Анализ результатов выполненных лабораторных измерений показал, что этот параметр имеет более устойчивые корреляционные связи с физико-химическими свойствами пород, чем поляризуемость, а поэтому в комплексе с поляризуемостью может использоваться для построения комплексных петроэлектрических моделей. 

Ключові слова: порода, петрофизические исследования, петроэлектрический параметр, физические свойства, электрическое сопротивление, поляризуемость, скорость поляризации. 

 

PDF [Текст] - Мова статті :  українська. 

 

Список використаних джерел: 

1. Жуков Н. Н. Вероятностно-статистические методы анализа геолого-геофизической информации / Н. Н. Жуков. – К.: Вища школа, 1975. – 303 с.

2. Жуков М. Н. Математична статистика та обробка геологічних даних: підручник. / М. Н. Жуков. – К.: ВПЦ "Київський університет'', 2008. – 518 с.

3. Кобранова В.Н. Петрофизика: учебник. / В. Н. Кобранова. – М.: Недра, 1986. – 392 с.

4. Комаров В. В. Временные характеристики вызванной поляризации / В. А. Комаров // Методика и техника разведки, 1965. – № 45. – С. 18-23.

5. Комаров В. А. Электроразведка методом вызванной поляризации / В. А. Комаров. – Л.: Недра, 1980 – 391 с.

6. Кормильцев В. В. О возбуждении и спаде вызванной поляризации в капиллярной среде / В. В. Кормильцев // Изв. АН ССР. Сер. Геофизическая. – 1963. – №11. – с. 1658-1666.

7. Кормильцев В. В. Переходные процессы при вызванной поляризации / В. В. Кормильцев. – М.:Недра, 1980. – 112 с.

8. Кормильцев В. В. Электрокинетические явления в пористых горных породах / В. В. Кормильцев. – Екатеринбург, 1995. – 48 с.

9. Курганський В. М. Електричні та електромагнітні методи дослідження свердловин / В. М. Курганський, І. В. Тішаєв. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2011. – 175 с.

10. Математичні методи в нафтогазовій геології / О. Є. Лозинський, В. О. Лозинський, Б. Й. Маєвський В. В. та інш. – Ів.-Фр.: Факел, 2008. – 276 с.

11. Нечаева Г. П. Результаты изучения временных характеристик вызванной поляризации / Г. П. Нечаева // Вестник МГУ. Геология. – 1966. – №5. – С. 6-9.

12. Онищук Д. И. Комплексные петроэлектрические модели доломитов девона и песчаников кембрия Лудинской площади Волыно-Подолья / Д. И. Онищук, В. С. Портнов, Н. В. Рева, В. И. Онищук // Труды Карагандинского университета. – 2013. – № 4 (53). – С. 47-51.

13. Постельников А. Ф. К вопросу о природе вызванной поляризации в осадочных горных породах / Ф. А. Постельников // Изв. вузов. Геология и разведка. – 1959. – № 2. – с. 126-136.

14. Сергатюк А. К. Викликана поляризація викопного вугілля / А. К. Сергатюк // Изд-во АН УССР, 1963. – 125 с.

15. Сергатюк А. К. Про залежність між викликаними потенціалами і якісним складом вугілля / А. К. Сергатюк // ДАН УРСР. – 1967.– № 2. – С. 26-31.

16. Титов К. В. Временные характеристики вызванной поляризации в водонасыщенных песках: теория и эксперименты / К. В. Титов, В. А. Тарасов // Геология и геофизика. – 2001. – т. 42. – № 6. – с. 988-995.

 

(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. І.М. Корчагіним) 

 

 

 

© Вижва С., Онищук В., Рева М., Онищук І., 2016

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2016