Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

В І С Н И К КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(73)/2016

 

УДК 553.611.6

О. Андрєєва, канд. геол. наук, наук. співроб., E-mail: andreeva_ea@ukr.net;

В. Шунко, канд. геол.-мін. наук, доц., E-mail: shunko_v@ukr.net

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська 90, м. Київ, 03022,Україна

О. Гречановська, канд. геол. наук, наук. співроб., E-mail: e.grechanovskaya@gmail.com

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

пр. Акад. Палладіна 34, м. Київ – 142, 03680, Україна

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ БЕНТОНІТОВИХ ГЛИН ЧЕРКАСЬКОГО БЕНТОНІТОНОСНОГО РАЙОНУ 

Стаття присвячена дослідженню мінерального складу бентонітових глин Черкаського бентонітоносного району. Мета роботи – встановити однорідність та витриманість мінерального складу бентонітів району.

Стратиграфічно бентонітові глини Черкаського бентонітоносного району відносяться до боярської світи міоцену. Територія поширення цих відкладів дуже значна. Стратотипом боярських відкладів вважають Дашуківську ділянку Черкаського родовища та свердловину 8504. В даній роботі за допомогою рентгеноструктурних методів досліджувався мінеральний склад бентонітових глин з кар'єру Дашуківської ділянки та порівнювався з результатами попередніх досліджень бентонітів з свердловини 8504. Встановлено, що мінеральний склад зразків досить однорідний, але зустрічаються деякі відмінності. За допомогою електронно-зондового мікроаналізу встановлювався хімічний склад окремих часток монтморилоніту для оцінки його однорідності (свердловина 8504). Встановлено, що хімічний склад монтморилонітів за результатами точкових аналізів однорідний.

Проведене співставлення результатів дослідження глинистих мінералів боярської світи свідчить про її досить витриманий мінеральний склад. Це розширює можливості приросту запасів Черкаського родовища бентонітових і палигорськітових глин. 

Ключові слова: бентонітові глини, мінеральний склад, боярська світа, Черкаське родовище. 

 

            Engl. [Abstract] 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН ЧЕРКАССКОГО БЕНТОНИТОНОСНОГО РАЙОНА 

В статье рассматриваются результаты исследования минерального состава бентонитовых глин Черкасского бентонитоносного района. Цель работы – установить однородность и выдержанность минерального состава бентонитов района.

Стратиграфически бентонитовые глины Черкасского бентонитоносного района относятся к боярской свите миоцена. Территория распространения этих отложений очень значительна. Стратотипом боярских отложений считают Дашуковский участок Черкасского месторождения и скважину 8504. В работе исследовались бентонитовые глины из карьера Дашуковского участка и сравнивались с результатами предыдущих исследований бентонитов из скважины 8504. Установлено, что минеральный состав образцов весьма однороден, но существуют некоторые отличия. С помощью электронно-зондового микроанализа определялся химический состав отдельных частиц монтмориллонита для оценки однородности вещественного состава глинистого сырья (скважина 8504). Установлено, что химический состав монтмориллонитов за результатами точечных анализов однородный.

Проведенное сопоставление результатов исследований глинистых минералов боярской свиты свидетельствует о ее весьма однородном минеральном составе. Это расширяет возможности наращивания запасов Черкасского месторождения бентонитовых и палыгорскитовых глин. 

Ключові слова: бентонитовые глины, минеральный состав, боярская свита, Черкасское месторождение. 

 

PDF [Текст] - Мова статті :  українська.

 

 

Список використаних джерел: 

1. Коваленко Д. Н. Минералогический состав советских и некоторых зарубежных бентонитовых глин / Д.Н. Коваленко // Бентонитовые глины Украины: сб.статей. – К.: Изд-во АН УССР, 1960. – Сб. 4. – С. 47-55.

2. Куковский Е. Г. Особенности строения и физико-химические свойства глинистых минералов / Е. Г. Куковский. – К.: Наукова думка, 1966. – 128 с.

3. Мельников В. С. Рентгенофазовий аналіз бентонітових глин Черкаського родовища / В. С. Мельников, О. О. Андрєєва // Збірник наукових праць УкрДГРІ. – № 1. – 2008. – С 85-90.

4. Пояснювальна записка до державної геологічної карти масштабу 1:200 000. Центрально-українська серія. Аркуші: М-36-XIX (Біла Церква), М-36-XXV (Умань) [Текст] / Державна геологічна служба, Північне регіональне державне геологічне товариство "Північгеологія". – Київ, 2006. – Режим доступу: http://geoinf.kiev.ua/derzhgeolkarta200-pz-listm36-25/#page/54.

5. Стратиграфічне положення, вік, седиментаційні особливості та палеогеографія боярської товщі/ В. Ю. Зосимович, А. М.Карпенко, О. А.Сіренко, Н. Н. Циба // Геол.журнал – 2006. – №2-3. – С. 123-136.

6.Черкасское месторождение бентонитовых и палыгорскитовых глин / Ф. Д. Овчаренко, Н. Г. Кириченко, А. Б. Островская, М. Г. Довгий – К:Наукова думка, 1966. – 126 с.

 

(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.М. Гулієм)

 

 

 

 

© Андрєєва О., Шунко В., Гречановська О., 2016

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2016