Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

В І С Н И К КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(73)/2016

 

УДК 502.175:[556.3:550.424]:628.4.047(477-25)

О. Щербак, канд. геол. наук, мол. наук. співроб., E-mail: scherbak_olesia@ukr.net;

Т. Кошлякова, канд. геол. наук, наук. співроб., E-mail: geol@bigmir.net;

В. Долін (мол.), інж. І кат., E-mail: vdolin@i.com.ua;

І. Руденко, мол. наук. співроб., E-mail: irina_mihalovna@ukr.net

ДУ "Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України"

просп. Академіка Палладіна, 34а, м. Київ, 03680, Україна

Я. Куцка, асп., E-mail: yanusik1965@gmail.com

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська 90, м. Київ, 03022 Україна

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РАДІОГІДРОГЕОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ В ЗОНІ ВПЛИВУ КИЇВСЬКОГО СХОВИЩА РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ 

Розглянуто сучасний стан системи радіогідрогеологічного моніторингу в зоні впливу Київського приповерхневого сховища радіоактивних відходів зі застосуванням гідрогеологічних, статистичних та геоінформаційних методів дослідження. За даними моніторингових спостережень (1992–2013 рр.) проаналізовано просторово-часову динаміку гідродинамічного режиму верхньочетвертинного-верхньоеоценового водоносного комплексу. Оцінено гідрогеофільтраційну досконалість спостережних свердловин за двома параметрами, а саме: досконалість розкриття фільтровою частиною ґрунтового водоносного горизонту (положення фільтру відносно рівня ґрунтових вод і літологія порід у фільтровій зоні) та величина водопровідності. Встановлено наявність тенденції до зниження рівня та зміни просторової конфігурації гідроізогіпс. Основна більшість спостережних свердловин є гідрогеофільтраційно недосконалими внаслідок штучної механічної кольматації фільтрової зони та конструкційних особливостей. Дані спостережень є малоінформативними та не відображають реального впливу сховища на навколишнє середовище.

На основі отриманих результатів зроблено висновок щодо необхідності оновлення та розширення існуючої системи моніторингу. Удосконалення системи моніторингу повинно виконуватись з врахуванням еволюції контурів тритієвого забруднення ґрунтових вод. 

Ключові слова: моніторинг, підземні води, рівень ґрунтових вод, забруднення, радіоактивні відходи, тритій. 

 

            Engl. [Abstract] 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИОГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ КИЕВСКОГО ХРАНИЛИЩА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

Рассмотрено современное состояние системы радиогидрогеологического мониторинга в зоне влияния Киевского приповерхностного хранилища радиоактивных отходов с применением гидрогеологических, статистических и геоинформационных методов исследования. По данным мониторинговых наблюдений (1992-2013 гг.) проанализирована пространственно-временная динамика гидродинамического режима верхнечетвертичного-верхнеэоценового водоносного комплекса. Выполнена оценка гидрогеофильтрационного совершенства наблюдательных скважин по двум параметрам, а именно: ссовершенство раскрытия фильтровой частью почвенного водоносного горизонта (положение фильтра относительно уровня грунтовых вод и литология пород в фильтровой зоне) и величина водопроводимости. Установлено наличие тенденции к понижению уровня и изменению пространственной конфигурации гидроизогипс. Основное большинство наблюдаемых скважин являются гидрогеофильтрационно несовершенными вследствие искусственной механической кольматации фильтровой зоны и конструкционных особенностей. Данные наблюдений являются малоинформативными и не отражают реального влияния хранилища на окужающую среду.

На основе полученных результатов сделан вывод о необходимости обновления и расширения существующей системы мониторинга. Совершенствование системы мониторинга должно выполняться с учетом эволюции контуров тритиевого загрязнения грунтовых вод. 

Ключові слова: мониторинг, подземные воды, уровень грунтовых вод, загрязнение, радиоактивные отходы, тритий. 

 

PDF [Текст] - Мова статті :  українська. 

 

Список використаних джерел: 

1. Державна геологічна карта України масштабу 1:200 000 аркуша М-36-XIII (Київ) / Під ред. В. Ю. Зосимовича та П. Ф. Гожика. – К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, Північне державне регіональне геологічне підприємство "Північгеологія", 2001. – 78 с.

2. Долін В. В. Еволюція контурів радіогідрогеохімічної аномалії тритієвого забруднення в зоні впливу приповерхневого сховища радіоактивних відходів [Електронний ресурс] / В. В. Долін, Є. О. Яковлєв, О. В. Щербак, Я. О. Куцка // XIVth International Conference – Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects. 11-14 May 2015, Kiev, Ukraine. – 2015.

3. Жернов И. Е. Динамика подземных вод / И. Е. Жернов. – К.: Вища школа, 1982. – 324 с.

4. Іщук О. О. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС: навч. посібник / О. О. Іщук, М. М. Коржнев, О. Є. Кошляков ; під ред. акад. Д. М. Гродзинського ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ "Київський ун-т", 2003. – 200 с.

5. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи. – Київ, 1997. – 120 с.

6. Отчет о сооружении сети наблюдательных скважин за режимом подземных вод на территории пункта захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО): рабочий проект, книга 1. – К.: Малое совместное предприятие проектно-конструкторского научно-исследовательского института "Сантехэнергопроект", 1992. – 62 с.

7. Отчет о сооружении сети наблюдательных скважин за режимом подземных и поверхностных вод и состоянием грунтов в зоне аэрации (II этап). Книга 1: пояснительная записка. – К.: Киевский институт изысканий и исследований "Энергопроект", 1993. – 80 с.

8. Тритій у біосфері / В. В. Долін, О. В. Пушкарьов, І. Ф. Шраменко та ін. – К.: Наук. думка, 2012. – 224 с.

9. Шестаков В. М. Динамика подземных вод / В. М. Шестаков. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 368 с.

 

(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. М.М. Коржневим) 

 

 

© Щербак О., Кошлякова Т., Долін В., Руденко, Куцка Я., 2016

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2016