Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

В І С Н И К КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 1(76)/2017 

УДК: 553.98

І. Багрій, д-р геол. наук, ст. наук. співроб., E-mail: bagrid@ukr.net,

Інститут геологічних наук НАН України,

вул. О. Гончара 55-б, м. Київ, 01054, Україна,

О. Карпенко, д-р геол. наук, проф., E-mail: alexbrig@inbox.ru,

А. Куліш, асп., E-mail: kulish.andrii@gmail.com

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська 90, м. Київ, 03022, Україна,

В. Глонь, асп., E-mail: vitaliyglon@gmail.com

Інститут геологічних наук НАН України, вул. О. Гончара 55-б, м. Київ, 01054, Україна

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИПОВЕРХНЕВИХ ГЕОХІМІЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ УТОЧНЕННЯ БУДОВИ РОДОВИЩ НАФТИ І ГАЗУ 

Приповерхневі геохімічні методи пошуків нафти і газу є малозатратними і експресними. Авторами розроблено передумови використання даних приповерхневої геохімічної розвідки для уточнення геологічної будови родовищ вуглеводнів. Розробка нових підходів до інтерпретації даних приповерхневих геохімічних методів дозволить більш ефективно проводити пошуково-розвідувальні роботи в межах родовищ вуглеводнів і перспективних ділянок. Також дані підходи можна буде використовувати у комплексі з геологічними, геофізичними, геохімічними і промисловими методами для покращення якості отриманих результатів. Методика даної роботи полягає в з'ясуванні залежностей між глибинними геологічними параметрами перспективної ділянки і даними газометричної зйомки біля поверхні Землі, що в результаті допоможе отримати нові підходи до інтерпретації геохімічних аномалій.

Для дослідження використано геологічну інформацію Недільної структури, що розташована в межах північного борту Дніпровсько-Донецької западини. Вона являє собою вузьку антикліналь, що ускладнена повздовжніми і поперечними розломами. В її межах пробурено п'ять свердловин, в двох з яких було отримано промисловий приплив газу. Ділянка була вивчена традиційними нафтогазопошуковими методами, в тому числі і геофізичними дослідженнями свердловин. Також використано дані методу геолого-структурно-термо-атмогеохімічних досліджень (СТАГД), що являє собою комплексну технологію для пошуку родовищ нафти і газу. Проведено аналіз геологічних і геохімічних даних для виявлення зон з дихаючими і екрануючими розломами. Для цього використано структурні карти даної ділянки з нанесеними розривними порушеннями і дані по вмісту вуглеводневих і невуглеводневих газів біля поверхні Землі. На основі проінтерпретованих даних усі розломи було поділено на екрануючі та провідні. Дослідження проведені з використанням концентрацій різних газів дали схожі результати. Для пошуку тектонічно-екранованих покладів дані про провідність розломів були співставлені з результатами газометричної зйомки по метану.

Наукова новизна роботи полягає в розробці передумов використання приповерхневих геохімічних показників в комплексі з геологічними параметрами для отримання додаткової інформації про нафтогазові родовища, зокрема про типи розломів та наявність тектонічно-екранованих покладів. Результати досліджень можна використовувати при пошуках нафти і газу, як допоміжний інструмент, що дозволяє визначати особливості будови родовищ вуглеводнів.

 

Ключові слова: приповерхнева геохімічна розвідка, СТАГД, Недільна структура, типи розломів, тектонічно-екрановані поклади. 

 

            Engl. [Abstract] 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ ГЕОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ СТРОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 

Приповерхностные геохимические методы – прямые методы поиска месторождений углеводородов, являются малозатратными и экспрессными. Авторами были разработаны предпосылки использования данных приповерхностной геохимической разведки для уточнения геологического строения месторождений углеводородов. Разработка новых подходов к интерпретации данных приповерхностной геохимической разведки позволит более эффективно проводить поисково-разведочные работы в пределах перспективных участков. Также, данные методики можно использовать в комплексе с геологическими, геофизическими, геохимическими и промышленными методами для улучшения качества полученных результатов. Методика данной работы заключается в выяснении зависимостей между глубинными геологическими параметрами перспективного участка и данными газометрической съемки у поверхности Земли, что, в результате, поможет создать новые подходы к интерпретации геохимических аномалий.

Для исследования была использована геологическая информация Недильной структуры, расположенной в пределах северного борта Днепровско-Донецкой впадины. Она представляет собой узкую антиклиналь усложненную продольными и поперечными разломами. В ее границах пробурено пять скважин, в двух из которых был получен промышленный приток газа. Участок был изучен традиционными нефтегазопоисковыми методами, в том числе и геофизическими исследованиями скважин. Также использованы данные метода геолого-структурно-термо-атмогеохимичних исследований (СТАГИ), являющегося комплексной технологией для поиска месторождений нефти и газа. Проведен анализ геологических и геохимических данных для выявления зон с дышащими и экранирующими разломами. С этой целью использованы структурные карты данного участка с нанесенными разрывными нарушениями и данные по содержанию углеводородных и неуглеводородных газов у поверхности Земли. На основе проинтерпретированных данных все разломы были разделены на экранирующие и проводящие. Исследования проведенные с использованием концентраций различных газов дали схожие результаты. Для поиска тектонически-экранированных залежей, данные о проводимости разломов были сопоставлены с результатами газометрической съемки по метану.

Научная новизна работы заключается в том, что были разработаны предпосылки использования приповерхностных геохимических показателей в комплексе с геологическими параметрами для получения дополнительной информации о нефтегазовых месторождениях, в том числе, о типах разломов и наличии тектонически-экранированных залежей. Результаты данных исследований можно использовать при поисках нефти и газа в качестве вспомогательной информации, способствующей уточнению особенностей строения месторождений углеводородов.

 

Ключевые слова: приповерхностная геохимическая разведка, СТАГИ, Недильная структура, типы разломов, тектонически-экранированные залежи. 

 

PDF [Текст] - Мова статті :  українська. 

 

Список використаних джерел:

1. Багрій І. Д. Ефективність прогнозування приповерхневими методами родовищ вуглеводнів (Дніпровсько-Донецький авлакоген, Північно-Скворцівська площа – структура Недільна) / І. Д. Багрій // Геофизический журнал. – 2010. – Т. 32, № 5. – С. 142-152.

2. Багрій І. Д. Розробка геолого-структурно-термо-атмогеохімічної технології прогнозування пошуків корисних копалин та оцінки геологічного стану довкілля / І. Д. Багрій. – К.: Логос, 2013. – 511 с.

3. Abrams A. M. Surface sediment hydrocarbons as indicators of subsurface hydrocarbons: Field calibration of existing and new surface geochemistry methods in the Marco Polo area, Gulf of Mexico / A. M. Abrams, F. N. Dahdah // AAPG Bulletin. – 2011. – № 95(11). – Р. 1907-1935.

4. Jones V. T. Predictions of oil or gas potential by near surface geochemistry / V. T. Jones, R. J. Drozd // AAPG Bulletin. – 1983. – № 67(6). – Р. 932–952.

5. Radon monitoring for geological exploration: a review / N. U.Khattak, A. M. Khan, A. Nawab, M. S. Abbas // Journal of Himalay a nEarth Sciences. – 2011. – № 44(2). – Р. 91–102.

6. Schumacher D. Surface geochemical exploration for oil and gas: New life for an old technology / D. Schumacher // TheLeading Edge. – 2003. – № 22(3). – Р. 258–261. 

(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.М. Гулієм)

 

 

 

© Багрій І., Карпенко О., Куліш А., Глонь В., 2017

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017