Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

В І С Н И К КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 1(76)/2017 

УДК 556.3.01

 

Е. Кузьменко, д-р геол.-мінералог. наук, проф., E-mail: kuzmenko-eduard@rambler.ru,

Л. Давибіда, канд. геол. наук, E-mail: davybida@yandex.ua,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

Інститут геології і геофізики, вул. Карпатська, 15, м Івано-Франківськ, 76019, Україна,

В. Зінченко, викон. директор, E-mail: ipi-aratta@ukr.net,

Інститут прикладних досліджень "Аратта",

вул. Віталія Шимановського, 2/1, офіс 114-а, м Київ, 02660, Україна,

А. П. Нікіташ, директор, E-mail: centrgidro@mail.ru,

Центр гідрогеологічних та геолого-екологічних досліджень ПДРГП "Північгеологія"

пров. Геофізиків, 10, м Київ, 02088, Україна,

Е. Яковлєв, д-р техн. наук, гол. наук. співроб., E-mail: yakovlev@niss.gov.ua,

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України,

Чоколівський бульвар, 13, м Київ, 03186, Україна

 

ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ТА ДИНАМІКА РІВНІВ ҐРУНТОВИХ ВОД НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ КИЇВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА 

Актуальність досліджень зумовлена необхідністю вивчення динаміки обводнення ґрунтів залежно від чинників часової мінливості гідрогеологічних та інженерно-геологічних характеристик. Вивчення останніх, у свою чергу, потрібне при гідрогеологічних розрахунках, пов'язаних з оцінкою режиму ґрунтових вод, а також при визначенні перспектив розвитку й активізації екзогенних геологічних процесів. У даній публікації представлені результати вивчення гідрогеологічних та інженерно-геологічних умов території урочища Межигір'я, розташованого на правому березі водосховища Київської гідроелектростанції на Дніпрі. На основі аналізу інформації, отриманої в результаті дослідження рівневого режиму ґрунтових вод, виявлені джерела живлення водоносних горизонтів. Встановлено, що формування режиму рівнів здійснюється за рахунок інфільтрації опадів у водоносний горизонт безпосередньо на об'єкті, інфільтрації опадів на прилеглих ділянках із подальшим транзитом на територію об'єкту, транзиту з водосховища Київської ГАЕС. Доведено, що режим рівнів і мінливість кількості опадів у внутрішньорічному циклі знаходиться в тісній кореляції із відставанням рівнів у часі на величину від 1-2 до 4 місяців. Виявлено закономірності зміщення рівня по відношенню до опадів, що проявляють себе в зменшенні періоду зміщення з наближенням до зони розвантаження підземних вод, прямої кореляції зміщення з абсолютними відмітками рівнів в цьому ж напрямку і відповідно оберненої кореляції з потужністю зони аерації. Сформовано базу вихідних даних для подальших досліджень і комплексної оцінки зсувної небезпеки в присхилових ділянках території.

 

Ключові слова: рівні ґрунтових вод, опади, гідрогеологічний режим, спостережні свердловини, чинники обводнення, кореляційний аналіз. 

 

            Engl. [Abstract] 

 

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ И ДИНАМИКА УРОВНЕЙ ГРУНТОВЫХ ВОД НА ПРАВОБЕРЕЖЬЕ КИЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Актуальность исследований обусловлена необходимостью изучения динамики обводнения грунтов в зависимости от факторов изменения во времени гидрогеологических и инженерно-геологических характеристик. Изучение последних, в свою очередь, требуется при гидрогеологических расчетах, связанных с оценкой режима подземных вод, а также при определении перспективы развития и активизации экзогенных геологических процессов. В данной публикации представлены результаты изучения гидрогеологических и инженерно-геологических условий территории урочища Межигорье, расположенного на правом берегу водохранилища Киевской гидроэлектростанции на Днепре. На основе анализа информации, полученной в результате исследования уровенного режима грунтовых вод, выявлены источники питания водоносных горизонтов. Установлено, что формирование уровенного режима осуществляется за счет инфильтрации осадков в водоносный горизонт непосредственно на объекте, инфильтрации осадков на прилегающих площадях с последующим транзитом на территорию объекта, транзита из водохранилища Киевской гидроаккумулирующей станции (ГАЭС). Доказано, что режим уровней и изменчивость количества осадков во внутригодовом цикле находится в тесной корреляции с отставанием уровней во времени на величину от 1-2 до 4 месяцев. Выявлены закономерности смещения уровня по отношению к осадкам, проявляющие себя в уменьшении смещения с приближением к зоне разгрузки подземных вод, прямой корреляции смещения с абсолютными отметками уровней в этом же направлении и, соответственно, обратной корреляции с мощностью зоны аэрации. Сформирован банк исходных данных для дальнейших исследований и комплексной оценки оползневой опасности в присклоновых частях территории.

 

Ключевые слова: уровни грунтовых вод, осадки, гидрогеологический режим, наблюдательные скважины, факторы обводнения, корреляционный анализ. 

 

PDF [Текст] - Мова статті :  російська. 

 

Список використаних джерел:

1. Балалаев А. К. Изучение влияния абиотических факторов на режим грунтовых вод в условиях степной зоны Левобережной Украины / А. К. Балалаев, А. В. Котович // Екологія та ноосферологія. – 2003. – Т. 14, № 3,4 – С. 62 – 72.

2. Билеуш А. И. Оползни и противооползневые мероприятия / А. И. Билеуш. – К.: Наук. думка, 2009. – 560 с.

3. Гидрогеологическая карта кайнозойских отложений. Серия Днепровско-Донецкая. Масштаб 1:50 000. Лист М-36-49-Б (Киевский промышленный район) / Е. В. Шестопалова, Л. П. Кузишина и др. ; ред. И. Н. Павловец. – К.: ВСЕГИНГЕО. – 1984.

4. Давибіда Л. І. Закономірності динаміки рівнів підземних вод і чинників їх формування в межах території Дніпропетровської області / Л. І. Давибіда, Е. Д. Кузьменко // Геодинаміка. – 2011. – № 1(10). – С.84-94.

5. Давибіда Л. І. Регіональний довгостроковий прогноз природного режиму ґрунтових вод із використанням геоінформаційних технологій (на прикладі Житомирської і Дніпропетровської областей) : дис. … канд. геол. наук : 04.00.05 / Давибіда Л. І. ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – К., 2012. – 302 с.

6. Довгостроковий прогноз зсувної активності на території правобережжя Київського водосховища / Е. Д. Кузьменко, І. В. Чепурний, О. О. Нікіташ, Л. В. Штогрин // Геодинаміка. – 2012. – № 1 (12). – С. 93 – 102.

7. Инженерная геодинамика Украины и Молдовы (оползневые геосистемы): в 2 т. / под ред. Г. И. Рудько, В. А. Осиюка. – Черновцы: Букрек, 2012. – Т. 1. – 592 с.

8. Ковалевский В. С. Влияние изменений гидрогеологических условий на окружающую среду / В. С. Ковалевский – М: Наука, 1994. – 138 с.

9. Кошляков О. Є. Моніторинг гідрогеодинамічної складової геологічного середовища урбанізованих територій (на основі ГІС): авторефер. дис. … д-ра геолог. наук: 04.00.05 / Кошляков О. Є. – К., 2011. – 32 с.

10. Прогнозування екзогенних геологічних процесів. Частина 1. Теоретичні передумови прогнозування екзогенних геологічних процесів. Закономірності активізації зсувів / Е. Д. Кузьменко, О. М. Журавель, Т. Б. Чепурна та ін. // Геоінформатика. – 2011. – №3 – С. 61-74.

11. Прогнозування екзогенних геологічних процесів. Частина 2. Закономірності розвитку поверхневих проявів карсту та селів. Геоінформаційна система прогнозування екзогенних геологічних процесів / Е. Д. Кузьменко, О. М. Журавель, Т. Б. Чепурна та ін. // Геоінформатика. – 2011. – №4. – С. 58-77.

12. Рубан С. А. Гідрогеологічні оцінки та прогнози режиму підземних вод України. Монографія / С. А. Рубан, М. А. Шинкаревський – К.: УкрДГРІ, 2005. – 572 с.

13. Шестопалов В. М. Оценка защищенности и уязвимости подземных вод с учетом зон быстрой миграции / В. М. Шестопалов, А. С. Богуславский, В. Н. Бублясь ; Институт геологических наук НАН Украины. – К. :Научно-инженерный центр радиогидрогеоэкологических полигонных исследований, 2007. – 120 с.

14. Тимків М. М. Огляд методів гідрогеологічного моніторингу підземних вод України на прикладі Житомирської області / М. М. Тимків, Л. І. Давибіда // Геоінформатика. – 2014. – №4. – С-73-80.

15. Kabir M. Groundwater-Climate Relationships, Ranger Uranium Mine, Australia: Time Series Statistical Analyses / М. Kabir, M. Hamza, К. Mudd // Uranium, Mining and Hydrogeology: 5th International Conference, Freiberg, Germany, 2008. – Freiberg, 2008. – Р. 70 – 72.

16. Sreenivasulu D. Groundwater Level Forecasting using Radial Basis Function with Limited Data / D. Sreenivasulu, Р. Deka // International Journal of Earth Sciences and Engineering. – 2011. – № 4. – Р. 1064-1067.

17. Upgrading a regional groundwater level monitoring network for Beijing Plain, China / Z. Yangxiao, D. Dianwei, L. Jiurong, L. Wenpeng // Geoscience Frontiers, 2013. – № 4. – Р. 127–138.

18. Zektser I. Modern state of fresh groundwater regional researches / І. Zektser // Aquamundi. – 2010. – № 1. – Р. 29-36. 

(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. О.Є. Кошляковим) 

 

 

 

 

© Кузьменко Э., Давыбида Л., Зинченко В., Никиташ А., Яковлев Е., 2017

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017