Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

В І С Н И К КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 1(76)/2017 

УДК 553.041

В. Михайлов, д-р геол. наук, проф., E-mail: vladvam@gmail.com,

В. Загнітко, д-р геол.-мінералог. наук, проф., E-mail: zagnitkow@i.ua,

М. Курило, канд. геол. наук, доц., E-mail: kurilo@mail.univ.kiev.ua,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ННІ "Інститут геології",вул. Васильківська, 90, Київ, 03022, Україна

 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙ В МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ 

Розглянуто можливості і передумови залучення інвестицій у розвиток вітчизняної мінерально-сировинної бази (МСБ), як у родовища, які розробляються, для оновлення діючих фондів, відтворення їх запасів, так і для об'єктів на стадії геологорозвідувальних робіт і проектування. Зараз МСБ налічує тисячі родовищ корисних копалин, які розвідані і залучені до промислового освоєння, а також тисячі інших можливих об'єктів інвестування. Видобуток і переробка мінеральної сировини традиційно є фондоємними галузями, які передбачають створення і експлуатацію вартісних споруд, придбання гірничого і транспортного обладнання та ін. Інвестиції в ці галузі, як правило, є масштабними проектами зі значними термінами освоєння родовищ корисних копалин, що спричиняє багато ризиків інвестування. Переліченими факторами зумовлена актуальність інвестиційної оцінки вітчизняної МСБ на різних рівнях: на локальному, що стосується окремих родовищ корисних копалин, та регіональному і державному – із визначенням найбільш стратегічно важливих видів мінеральної сировини.

Вибір першочергових об'єктів для отримання капітальних інвестицій в сфері використання надр доцільно проводити за результатами відповідної оцінки інвестиційної привабливості, яка передбачає встановлення абсолютних та відносних критеріїв та ранжування об'єктів.

Методика оцінки залежить від мети, яка може полягати у наступному: 1) оцінка доцільності капітальних інвестицій в розширення і технічне переоснащення діючих добувних підприємств; 2) вибір альтернативних об'єктів використання надр для інвестицій, у тому числі, тих родовищ, які ще не розроблялися; 3) покупка цінних паперів окремих добувних компаній.

Визначено перелік критеріїв для попередньої оцінки перспектив інвестицій у вітчизняний мінерально-сировинний комплекс. Цей перелік базується на якісних і кількісних параметрах родовищ корисних копалин, геологічних, гірничо-технічних, технологічних передумовах освоєння, а також включає базові техніко-економічні показники. Проведено ранжування об'єктів вітчизняної МСБ за рівнем інвестиційної привабливості і ризиком інвестицій в промислове освоєння для головних груп горючих, металічних, неметалічних корисних копалин.

 

Ключові слова: мінерально-сировинна база, інвестиційна привабливість, оцінка родовищ корисних копалин, ризики освоєння. 

 

            Engl. [Abstract] 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИЙ В МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ КОМПЛЕКС УКРАИНЫ 

Рассмотрены возможности и предпосылки привлечения инвестиций в отечественную минерально-сырьевую базу, как для месторождений, которые разрабатываются (для поддержки и модернизации действующих основных фондов), так и для объектов на стадии геологического изучения и проектирования предприятий. Минерально-сырьевая база сейчас насчитывает тысячи разведанных месторождений, находящихся в разроботке, и месторождений, которые выступают в качестве возможных объектов инвестирования. Добыча и переработка минерального сырья являются фондоемкими отраслями, предполагающими создание и эксплуатацию дорогостоящих сооружений, приобретение горного и транспортного оборудования. Инвестиции в эти отрасли, как правило, являются масштабными проектами со значительными сроками освоения месторождений, что связано также со специфическими геологическими рисками инвестиций. Перечисленные факторы определяют актуальность проведения инвестиционной оценки отечественной минерально-сырьевой базы на разных уровнях: локальном – для отдельных месторождений полезных ископаемых, и региональном и государственном – для определения наиболее стратегических видов минерального сырья.

Выбор первоочередных объектов для капиталовложений в сфере недропользования целесообразно проводить по результатам оценки инвестиционной привлекательности, которая предполагает определение абсолютных и относительных критериев, а также ранжирование объектов. Методика оценки зависит от целей инвестирования, которые могут быть следующими: 1) оценка целесообразности капитальных инвестиций для расширения и технического переоснащения действующих добывающих предприятий; 2) выбор альтернативных месторождений для инвестиций; 3) покупка ценных бумаг отдельных добывающих компаний.

Определен перечень критериев для предварительной оценки перспектив инвестиций в объекты отечественного минерально-сырьевого комплекса. Критерии основываются на качественных и количественных параметрах месторождений, геологических, горнотехнических, технологических условиях освоения, а также включают базовые технико-экономические показатели. Проведено ранжирование объектов отечественной минерально-сырьевой базы по степени инвестиционной привлекательности и уровню рисков инвестирования в промышленное освоение для основных групп топливных, металлических и неметаллических полезных ископаемых.

 

Ключевые слова: минерально-сырьевая база, инвестиционная привлекательность, оценка месторождений полезных ископаемых, риски освоения. 

 

PDF [Текст] - Мова статті :  українська. 

 

Список використаних джерел:

1. Галецкий Л. С. Украина имеет геологический козырь, но не использует / Л. С. Галецкий // Капитал. - №097 (274). 2014. - 26 июня. – Режим доступу : http://www.capital.ua/ru/issue/274/read.

2. Горючі корисні копалини України: підручник. / В. А. Михайлов, М. В. Курило, В. Г. Омельченком та ін. – К.: "КНТ", 2009. – 376 с.

3. Гурський Д. С. Концептуальні засади державної мінерально-сировинної політики щодо використання стратегічно важливих для економіки країни корисних копалин / Д. С. Гурський ; наук. редактор В. А. Михайлов. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – 192 с.

4. Реструктуризація мінерально-сировинної бази України та її інформаційне забезпечення/ С. О. Довгий, В. М. Шестопалов, М. М. Коржнев та ін. – К.: Наукова думка, 2007. – 400 с.

5. Металічні і неметалічні корисні копалини України. Т. 1. Металічні корисні копалини / Д. С. Гурський, К. Ю. Єсипчук, В. І. Калінін та ін. – Киев-Львов: "Центр Европы", 2006. – 785 с.

6. Металічні і неметалічні корисні копалини України. Т. 2. Неметалічні корисні копалини / Д. С. Гурський, К. Ю. Єсипчук, В. І. Калінін та ін. – Киев-Львов: "Центр Европы", 2006. – 552 с.

7. Металічні корисні копалини України: підручник. / В. А. Михайлов, В. І. Шевченко, В. В. Огар та ін. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2007. – 463 с.

8. Михайлов В. А. Мінерально-сировинна база флюсової сировини України / В. А. Михайлов, М. М. Курило. - К.: Ніка-центр, 2010. – 200 с.

9. Михайлов В. А. Проблеми геолого-економічної оцінки мінерально-сировинної бази марганцю України / В. А. Михайлов, М. М. Курило // Мін. ресурси України. – 2010. – № 3. – С. 8–14.

10. Михайлов В. Принципи геолого-економічної оцінки нетрадиційних ресурсів вуглеводнів / В. Михайлов, М. Курило, О. Андрєєва // Вісник КНУ. Геологія. – 2014. – № 2 (65). – С. 40-44.

11. Михайлов В. А. Базові терміни і поняття економічної геології: навч. посіб. / В. А. Михайлов, М. М. Курило. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2015. – 527 c.

12. Неметалічні корисні копалини України: підручник / В. А. Михайлов, Г. Ф. Виноградов, М. В. Курило та ін. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2008. – 494 с.

13. Основи економічної геології: навчальний посібник / М. М. Коржнев, В. А. Михайлов, В. С. Міщенко та ін. – К.: "Логос", 2006. – 223 с.

14. Mykhailov V. A. Unconventional hydrocarbon deposits of Ukraine / V. A. Mykhailov // Cooperation of science and industry in hydrocarbon exploration and production. Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu. – Panstwowego Instytutu Badawczego. – Krakow, 2016. – P. 55–66.

15. Mykhailov V. Estimation of flux reserve and resource base of Ukraine / V. Mykhailov, M. Kurylo // Geology, Mineral Processing, Oil and Gas Exploration : Conference Proceedings. Vol. I. 15th GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining (Albena, Bulgaria). – 2015. – P. 135–140. 

(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. М.М. Коржневим) 

 

 

 

© Михайлов В., Загнітко В., Курило М., 2017

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017