Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

В І С Н И К КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 1(76)/2017 

УДК 551.4.08

Памела Нолакана, Абді Сіад, Хенок Соломон,

Кафедра Наук про Землю,

Факультет Наук, Університет Західної Капської провінції,

Прайвет Бег Х 17, Модердам Роуд, Бельвіль, 7535, м. Кейптаун, ПАР

 

ОЦІНКА ПРИДАТНОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВЖИТКУ ТА ПОЛИВУ У НЬЮКАСЛІ, КВАЗУЛУ-НАТАЛЬ, ПІВДЕННА АФРИКА 

Дослідження проводилися у Ньюкаслі, провінція Квазулу-Наталь, Південна Африка. З метою визначення якості підземних вод у межах території дослідження було відібрано 31 зразок. Зразки аналізувалися на вміст магнію (Mg2+), кальцію (Ca2+), натрію (Na+), калію (K+), хлору (Cl-), сульфатів (SO42-), бікарбонатів (HCO3-), нітратів (NO3-), фтору (F-), а також pH. Стандарти Південної Африки щодо якості води (SAQWG), а також стандарти, які запроваджує Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ, англ. WHO), використовувалися як основа для визначення можливості вжитку підземних вод для пиття. Для оцінки придатності для поливу використовувалися електрична провідність (EC), вміст у відсотках натрію (Na%), адсорбційне відношення натрію (SAR), залишковий карбонат натрію (RSC), відношення Келі (KR), відношення магнію (MR) та індекс проникності (PI). Просторовий розподіл результатів наводиться із використанням ArcGIS. Підземні води охарактеризовано у більшості випадків як лужні, м'які та жорсткі, солонуваті у природному стані. На основі визначення середніх значень отримано такий порядок вмісту основних іонів у підземних водах Na+>Ca2+>Mg2+>K+ і HCO3->SO42->Cl->NO3-.

 

Ключові слова: підземні води, SAQWG, придатність, побутовий вжиток, зрошення. 

 

            Engl. [Abstract] 

 

ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ДЛЯ БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПОЛИВА В НЬЮКАСЛЕ, КВАЗУЛУ-НАТАЛЬ, ЮЖНАЯ АФРИКА 

Исследования проводились в Ньюкасле, провинция Квазулу-Наталь, Южная Африка. С целью определения качества подземных вод в пределах территории исследования был отобран 31 образец. Образцы анализировались на содержание магния (Mg2+), кальция (Ca2+), натрия (Na+), калия (K+), хлора (Cl-), сульфатов (SO42-), бикарбонатов (HCO3-), нитратов (NO3-), фтора (F-), а также pH. Стандарты Южной Африки по качеству воды (SAQWG), а также стандарты, которые использует Всемирная организация здравохранения (ВОЗ, англ. WHO) применялись в качестве основы для определения возможности потребления подземных вод для питья. Для оценки пригодности для полива использовались электрическая проводимость (EC), содержание в процентах натрия (Na%), адсорбционное отношение натрия (SAR), остаточный карбонат натрия (RSC), отношение Келли (KR), отношение магния (MR) и индекс проницаемости (PI). Пространственное распределение результатов приводится с использованием ArcGIS. Подземные воды охарактеризованы в большинстве случаев как щелочные, мягкие и жесткие, солоноватые в естественном состоянии. На основе определения средних значений получен такой порядок содержания основных ионов в подземных водах Na+>Ca2+>Mg2+>K+ и HCO3->SO42->Cl->NO3-.

 

Ключевые слова: подземные воды, SAQWG, пригодность, бытовое потребление, орошения. 

 

PDF [Текст] - Мова статті :  англійська. 

 

Список використаних джерел:

1. Abudaya M. Assessment of Chemical Characteristics of the Desalinated Water Used in Household Facilities in Gaza Strip / M. Abudaya, A.Tayeh, A. EL Ramlawi // Journal of Natural Sciences Research. – 2014. – Vol. 4, № 1. – P. 72-83.

2. The Karoo basins of south-central Africa / O. Catuneanu, H. Wopfner, P. Eriksson et al. // Journal of African Earth Sciences. – 2005. – Vol. 43, № 1. – P. 211-253.

3. Davis, S. Hydrogeology / S. Davis, R. De Wiest. – New York: John Wiley & Sons, 1966. – Vol. 463.

4. KwaZulu-Natal Groundwater Plan [Electronic resource] / Department Water Affairs and Forestry (DWAF). – 2008. – Version 2. – (http://dwafwww.pwv.gov.za/standards/) as KWAZULU NATAL GroundwaterPlan_Updated.doc. – Режим доступа: //www.dwa.gov.za/Groundwater/documents/KZNgwPlan9Jan08.pdf.

5. South African water quality guidelines. Vol. 1: Domestic use / Ed. by S. Holmes. 2nd ed. - Pretoria: Department of Water Affairs and Forestry (DWAF), 1996.

6. Doneen, L. D. Notes on water quality in agriculture / L. D. Doneen ; Department of Water Science and Engineering. Paper 4001. – University of California, Davis, 1964.

7. Elamassi, K. S. Assessment of groundwater quality using multivariate and spatial analyses in Gaza governorate-Palestine. / K. S. Elamassi ; The Islamic University-Gaza. - 2012. – 106 р.

8. Freez, R. A. .Groundwater / R. A. Freez, J. A. Cherry. – New Jersey: Prentice Hall Inc., 1979.

9. Hem, J. D. Study and interpretation of the chemical characteristics of natural water / J. D. Hem ; US Geological Survey Water-Supply. – 3rd ed. - Jodhpur: Scientific Public, 1991.

10. Hiscock, K. Hydrogeology: principles and practice / K. Hiscock. – Wiley-Blackwell: John Wiley & Sons, 2009. – 408 p.

11. Kelly, W. P. Use of Saline Irrigation Water. / W. P. Kelly // Soil Sci. – 1963. – Vol. 95(4). – Р. 355-391

12. Nolakana, P. Geochemical evaluation of groundwater quality in Newcastle, KwaZulu-Natal, South Africa. / P. Nolakana, A. Siad, H. Solomon // Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology. – 2016. – Vol. 4(74). – Р. 68-76.

13. Paliwal, K. V. Irrigation with saline water / K. V. Paliwal ; Water Technology Centre, Indian Agricultural Research Institute. - New Delhi, 1972.

14. Peacock, W. L. Interpretation of Soil and Water Analysis / W. L. Peacock, L.P. Christensen // Raisin production manual : Chapter 15 / ed. by L. P. Christensen. - UCANR Publications, 2000. – P. 115-120.

15. Raju, N. J. Hydrogeochemical parameters for assessment of groundwater quality in the upper Gunjanaeru River basin, Cuddapah District, Andhra Pradesh, South India / N.J. Raju // Environmental Geology. – 2007. – Vol. 52, № 6. – P. 1067-1074.

16. Ramesh, K. Groundwater quality and its suitability for domestic and agricultural use in Tondiar river basin, Tamil Nadu, India / K. Ramesh, L. Elango // Environmental monitoring and assessment. – 2012. – Vol. 184, № 6. – P. 3887-3899.

17. Sawyer, C. N. Chemistry for sanitary engineers / C. N. Sawyer, P. L. McCarty. – 2nd ed. - New York: Education, McGraw-Hill, 1967.

18. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. United States Salinity Laboratory Staff : Agriculture Handbook 60 / L. A. Richards, ed. ; Soil and Water Conservation Research Branch Agricultural Research Service ; USDA. - Washington, D.C.: Government Printing Office, 1954.

19. Guidelines for drinking-water quality / WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. - 4th ed. - World Health Organization, 2011. – 564 p.

20. Guidelines for drinking-water quality / WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. - 3rd ed. – Geneva: World Health Organization, 2004. 

(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. О.Є. Кошляковим) 

 

 

 

© Pamela Nolakana, Abdi Siad, Henok Solomon, 2017

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017