Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

В І С Н И К КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
ISSN 1728–2713 
ГЕОЛОГІЯ 1(80)/2018

УДК 550.832.5+624.131.1
М. Бондаренко, канд. геол. наук, ст. наук. співроб., 
В. Кулик, канд. фіз.-мат. наук, пров. наук. співроб., vkulyk@igph.kiev.ua, 
З. Євстахевич, пров. інж.
 
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України,
пр. Палладіна, 32, м. Київ, 03680, Україна

ПЕТРОФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРИПОВЕРХНЕВИХ ПІЩАНО-ГЛИНИСТИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД ЗА КОМПЛЕКСОМ РАДІОАКТИВНОГО КАРОТАЖУ 

Розроблено апаратурно-методичний комплекс радіоактивного каротажу (АМК РК) для визначення сукупності петрофізичних параметрів приповерхневих піщано-глинистих порід. АМК РК включає: гамма-каротаж (ГК), нейтрон-нейтронний каротаж (ННК) і гамма-гамма каротаж (ГГК); апаратуру РК; інтерпретаційно-методичне і програмне забезпечення. 
У загальному випадку петрофізичні параметри гірських порід можна визначити за допомогою комбінування вимірюваних параметрів РК з використанням ряду апріорних даних. АМК РК дозволяє визначати: параметри густини, параметри глинистості, пористість, об'ємний вологовміст, рівень ґрунтових вод та ін. Запропоновано ряд нових способів визначення цих параметрів ядерно-геофізичними методами і показано особливості їх отримання в зоні повного водонасичення та в зоні аерації. Ряд параметрів вперше визначено за допомогою геофізичних свердловинних досліджень. 
Розроблено, виготовлено і випробувано комплект двоканальних приладів 2ННК і ГГК+ГК та трикомпонентний прилад 2ННК+ГГК+ГК, які відповідають сучасним вимогам. 
Ефективність розроблених підходів і апаратури продемонстрована на прикладі визначення петрофізичних параметрів в обсадженій свердловині. 

Ключові слова: приповерхневі гірські породи, петрофізичні параметри, комплекс гамма-, нейтрон-нейтронного і гамма-гамма каротажу; апаратура радіоактивного каротажу, глинистість, густина, пористість, об'ємний вологовміст, коефіцієнт водонасиченості.

Engl. [Abstract] http://doi.org/10.17721/1728-2713.80.06


ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ПО КОМПЛЕКСУ РАДИОАКТИВНОГО КАРОТАЖА 

Разработан аппаратурно-методический комплекс радиоактивного каротажа (АМК РК) для определения совокупности петрофизических параметров приповерхностных песчано-глинистых пород. АМК РК включает: гамма-каротаж (ГК), нейтрон-нейтронный каротаж (ННК) и гамма-гамма каротаж (ГГК); аппаратуру РК; интерпретационно-методическое и программное обеспечение. 
В общем случае петрофизические параметры горных пород можно определить с помощью комбинирования измеряемых параметров РК с использованием ряда априорных данных. АМК РК позволяет определять: параметры плотности, параметры глинистости, пористость, объемное влагосодержание, уровень грунтовых вод и др. Предложен ряд новых способов определения этих параметров ядерно-геофизическими методами и показаны особенности их получения в зоне полного водонасыщения и в зоне аэрации. Ряд параметров впервые определен при помощи геофизических скважинных исследований. 
Разработаны, изготовлены и испытаны комплект двухканальных приборов 2ННК и ГГК+ГК и трехкомпонентный прибор 2ННК+ГГК+ГК, которые соответствуют современным требованиям. 
Эффективность разработанных подходов и аппаратуры продемонстрирована на примере определения петрофизических параметров в обсаженной скважине. 

Ключевые слова: приповерхностные горные породы, петрофизические параметры, комплекс гамма-, нейтрон-нейтронного и гамма-гамма каротажа; аппаратура радиоактивного каротажа, глинистость, плотность, пористость, объемное влагосодержание, коэффициент водонасыщенности.

PDF [Текст] - Мова статті : англійська.(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. О.М. Карпенком)


© Bondarenko M., Кulyk V., Yevstakhevych Z., 2018
© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2018