Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

В І С Н И К КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
ISSN 1728–2713 
ГЕОЛОГІЯ 1(80)/2018

УДК 550.382.3
О. Меньшов, д-р геол. наук, ст. наук. співроб., menshov.o@ukr.net 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
ННІ "Інститут Геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна

РОЛЬ МАГНЕТОТАКТИЧНИХ БАКТЕРІЙ У ФОРМУВАННІ ПРИРОДНОГО МАГНЕТИЗМУ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ 

Дослідження ролі магнетотактичних бактерій у формуванні магнетизму ґрунтів є важливим у контексті вивчення незабруднених та незмінених фонових ґрунтових покривів. Мова йде про генезис магнітних властивостей, розвиток носіїв магнетизму у процесі ґрунтоутворення, застосування магнітних методів для визначення стану ґрунтів, їх ерозії, впливу пожеж, деградації, деструкції, водних режимів, ущільнення, продуктивності, родючості, визначення вмісту гумусу, фізико-хімічних параметрів, які використовуються в агрономії та ґрунтознавстві. Магнетотактичні бактерії зустрічаються у ґрунтах багатих на залізо. Магнітосоми чистих стабільних однодомних зерен (SD) виробляються внутрішньоклітинно і ідентифікуються у магнітних екстрактах ґрунтів за допомогою просвічуючого електронного мікроскопа. У природних незмінених ґрунтах можуть одночасно виявлятися стабільні однодоменні зерна – магнітосоми бактеріального походження, а також суперпарамагнітні зерна (SP) неорганічного походження. Магнетотактичні бактерії формують магнітні властивості природних ґрунтових покривів поза значущим впливом літогенної основи, за відсутності прямого впливу вуглеводнів та техногенного забруднення. У статті наведено розподіли магнітної сприйнятливості у генетичних горизонтах ґрунтів України різного походження, а також проаналізовано магнітомінералогічні параметри. Вивчено фоновий ґрунтовий покрив із педогенним походженням магнітного сигналу та органічним формуванням магнетиків під дією магнетотактичних бактерій Харківської області. Проаналізовано фоновий ґрунтовий покрив із літогенним та педогенним походженням магнітного сигналу Прикарпаття. Досліджено ґрунти, що зазнали впливу вуглеводнів Передкарпатського прогину України, а також техногенно забруднений ґрунтовий покрив (урбаноземи) урбанізованої території міста Дніпро. Для підвищення однозначності інтерпретації магнітних досліджень ґрунтів у контексті дослідження магнетотактичних бактерій рекомендується використовувати електронну мікроскопію (SEM, TEM) та агрохімічні параметри. 

Ключові слова: ґрунти, магнетотактичні бактерії, магнітна сприйнятливість, магнетит.

Engl. [Abstract] http://doi.org/10.17721/1728-2713.80.05


РОЛЬ МАГНЕТОТАКТИЧЕСКИХ БАКТЕРИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПРИРОДНОГО МАГНЕТИЗМА ПОЧВ УКРАИНЫ 

Исследование роли магнетотактических бактерий в формировании магнетизма почв является важным в контексте изучения незагрязненных и неизмененных фоновых почвенных покровов. Речь идет о генезисе магнитных свойств почвы, развитии носителей магнетизма в процессе почвообразования, применении магнитных методов для определения состояния почвы, эрозии, воздействия пожаров, деградации, деструкции, водных режимов, уплотнения, продуктивности, плодородия, содержания гумуса, физико-химических параметров, которые используются в агрономии и почвоведения. Магнетотактические бактерии встречаются в почвах богатых железом. Магнитосомы чистых стабильных однодоменных зерен (SD) формируются внутриклеточно и идентифицируются в магнитных экстрактах почв с помощью просвечивающей электронной микроскопии. В естественных природных почвах могут одновременно присутствовать стабильные однодоменные зерна – магнитосомы бактериального происхождения, а также суперпарамагнитные зерна (SP) неорганического происхождения. Магнетотактические бактерии формируют магнитные свойства природных почвенных покровов без влияния литогенной основы, при отсутствии прямого воздействия углеводородов и техногенного загрязнения. Приведены распределения магнитной восприимчивости в генетических горизонтах почв Украины разного происхождения, а также проанализированы магнитоминералогические параметры. Изучены фоновый почвенный покров с педогенным происхождением магнитного сигнала и органическим формированием магнетиков под воздействием магнетотактических бактерий Харьковской области. Фоновый почвенный покров с литогенным и педогенным происхождением магнитного сигнала Прикарпатья. Почвенный покров, который подвергся влиянию углеводородов Предкарпатского прогиба Украины. Техногенно-загрязненный почвенный покров (урбаноземы) урбанизированной территории города Днепр. Для повышения однозначности интерпретации магнитных исследований почв в контексте изучения магнетотактических бактерий рекомендуется использовать электронные микроскопические высокоточные снимки (SEM, TEM) и агрохимические параметры. 

Ключевые слова: почва, магнетотактические бактерии, магнитная восприимчивость, магнетит.

PDF [Текст] - Мова статті : українська.(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, проф. П.О. Міненком)


© Меньшов О., 2018
© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2018