Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

В І С Н И К КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713
ГЕОЛОГІЯ 1(80)/2018

УДК 55+551.22+552.3+552.163+550.8
О. Митрохин1, д-р геол. наук, проф., mitrokhin.a.v@ ukr.net,
В. Бахмутов2, д-р геол. наук, bakhmutovvg@gmail.com,
Л. Гаврилів1, асп., liubomyr.gavryliv@gmail.com,
А. Алексєєнко1, асп., scr315@gmail.com

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна

2Інститут геофізики ім. С.І. Субботина НАН України, пр. Академіка Палладіна, 32, м. Київ, 03680, Україна


ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ОСТРОВА ПІТЕРМАН (АРХІПЕЛАГ ВІЛЬГЕЛЬМА, ЗАХІДНА АНТАРКТИКА)

Острів Пітерман належить до архіпелагу Вільгельма – великої острівної групи, розташованої біля західного узбережжя Антарктичного півострова в районі Української антарктичної станції "Академік Вернадський". На Пітермані відслонюються усі головні петрографічні представники "Андійської габро-гранітної інтрузивної світи", які вважаються складовою частиною протяжного "Батоліту Антарктичного півострова". Подібно до багатьох інших мезо-кайнозойських орогенних інтрузій, що складають протяжний магматичний пояс Західної Антарктики, гірські породи о. Пітерман зазнали метаморфічних перетворень різного типу та інтенсивності. Автори дослідили особливості геологічної будови о. Пітерман, отримавши принципово нові дані про просторову локалізацію та умови залягання окремих інтрузивних тіл, їх вікові співвідношення, петрографічні особливості та речовинний склад. Метою досліджень було з'ясування геологічної послідовності вкорінення та метаморфічного перетворення інтрузивно-магматичних утворень о. Пітерман. За результатами польових геологічних робіт та наступних мінералого-петрографічних досліджень з'ясовано, що габроїди та гранітоїди сформовані в результаті двох самостійних етапів магматичної активності, розмежованих вкоріненням догранітних базитових дайок та наступним регіональним метаморфізмом. Відповідно, інтрузивні утворення о. Пітерман не можуть бути складовими єдиного магматичного комплексу (Андійської інтрузивної світи чи Батоліту Антарктичного півострова), як це вважалося попередниками. Продемонстровано, що найдавніші інтрузивно-магматичні утворення о. Пітерман представлені розшарованою габроїдною інтрузією, фрагмент якої відслонюється на північному узбережжі острова, а більша частина знаходиться під рівнем моря північніше та східніше. Серед базитових дайок о. Пітерман, розрізняються щонайменше дві вікові групи. Петрографічні особливості догранітних дайок габро-порфіритів вказують на гіпабісальний рівень їх вкорінення, на відміну від плутонічного рівня формування вмісних габроїдів. Доведено, що габроїди та догранітні дайки зазнали регіональних метаморфічних перетворень в умовах амфіболітової фації, ще до вкорінення гранітоїдів. Розвиток накладеної актиноліт-епідот-хлоритової мінералізації пояснюється або контактово-метаморфічною дією гранітоїдної інтрузії, або ще більш пізніми навколотріщинними гідротермально-метасоматичними процесами, які відбувалися після формування гранітоїдів. З'ясовано, що гранітоїди о. Пітерман не зазнавали властивих для габроїдів регіонально-метаморфічних перетворень амфіболітової фації. З огляду на це, зроблено висновок про формування гранітоїдів після піку регіонального метаморфізму в регіоні. Дослідження постгранітних діабазових дайок показало, що їх вкорінення відбувалося на субвулканічному рівні глибинності, тобто після значної ерозії вмісних гранітоїдів. Для накладеної альбітизації, епідотизації та хлоритизації постгранітних дайок припускається локальний навколотріщинний характер та зв'язок з низькотемпературними гідротермально-метасоматичними процесами.

Ключові слова: геологія, магматичні породи, архіпелаг Вільгельма, острів Пітерман, Західна Антарктика.

Engl. [Abstract] http://doi.org/10.17721/1728-2713.80.01ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ОСТРОВА ПИТЕРМАН (АРХИПЕЛАГ ВИЛЬГЕЛЬМА, ЗАПАДНАЯ АНТАРКТИКА)

Остров Питерман принадлежит к архипелагу Вильгельма – большой группе, расположенной возле западного побережья Антарктического полуострова, в районе Украинской антарктической станции "Академик Вернадский". На Питермане обнажаются все главные петрографические представители "Андийской габбро-гранитной интрузивной свиты", которые считаются современниками и составляющей частью протяженного "Батолита Антарктического полуострова". Подобно многим другим мезо-кайнозойским орогенным интрузиям, которые формируют протяженный магматический пояс Западной Антарктики, горные породы о. Питерман подверглись метаморфическим изменениям разного типа и интенсивности. Авторы исследовали особенности геологического строения о. Питерман и получили принципиально новые данные касательно пространственной локализации, а также условий залегания отдельных интрузивных тел, их возрастные соотношения, петрографические особенности и вещественный состав. Целью исследований было выяснение геологической последовательности внедрения и метаморфических изменений интрузивно-магматических образований о. Питерман. По результатам полевых геологических работ и следующих минералого-петрографических исследований было установлено, что габброиды и гранитоиды сформированы в результате двух самостоятельных этапов магматической активности, разделенных внедрением догранитных базитовых даек и следующим региональным метаморфизмом. Соответственно, интрузивные образования о. Питерман не могут быть составляющими единого магматического комплекса (Андийской Интрузивной Свиты или Батолита Антарктического полуострова), как это считалось предшественниками. Продемонстрировано, что наиболее древние интрузивно-магматические образования о. Питерман представлены расслоенной габброидной интрузией, фрагмент которой обнажается на северном берегу острова, а большая часть находится под уровнем моря севернее и восточнее. Среди базитовых даек о. Питерман выделяются как минимум две возрастные группы. Петрографические особенности догранитных даек габбро-порфиритов указывают на гипабиссальный уровень их внедрения, в отличии от плутонического уровня формирования вмещающих габброидов. Доказано, что габброиды и догранитные дайки подверглись региональным метаморфическим изменениям в условиях амфиболитовой фации до внедрения гранитоидов. Развитие наложенной актинолит-эпидот-хлоритовой минерализации объясняется либо контактово-метаморфическим воздействием гранитоидной интрузии, либо еще более поздними околотрещинными гидротермально-метасоматическими процессами, которые имели место после формирования гранитоидов. Установлено, что гранитоиды о. Питерман не подверглись свойственным для габброидов регионально-метаморфическим изменениям амфиболитовой фации. Опираясь на это, был сделан вывод о формировании гранитоидов после пика регионального метаморфизма на территории. Исследования постгранитных диабазовых даек показали, что их внедрение происходило на субвулканическом уровне глубинности, то есть после существенной эрозии вмещающих гранитоидов. Для наложенной альбитизации, эпидотизации и хлоритизации постгранитных даек предполагается локальный околотрещинный характер и связь с низкотемпературными гидротермально-метасоматическими процессами.

Ключевые слова: геология, магматические породы, архипелаг Вильгельма, остров Питерман, Западная Антарктика.

PDF [Текст] - Мова статті : українська.(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. С.Є. Шнюковим)


© Митрохин О., Бахмутов В., Алексєєнко А., 2018
© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2018