Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

В І С Н И К КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
ISSN 1728–2713 
ГЕОЛОГІЯ 1(80)/2018

УДК 55.092
В. Павлишин1, д-р геол.-мінералог. наук, проф., V.I.Pavlyshyn@gmail.com, 
А. Виршило2, інж., antvi@ukr.net
 
1Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України,
пр. Акад. Палладіна, 34, м. Київ, 03680, Україна,
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, Київ, 03022, Україна


УКРАЇНСЬКІЙ ГЕОЛОГІЧНІЙ СЛУЖБІ – 100 РОКІВ 

До створення Українського геологічного комітету геолого-мінералогічні дослідження на сучасній території України здійснювали здебільшого кафедри мінералогії (мінералогії й геогнозії) Харківського, Київського, Новоросійського, Львівського університетів, Катеринославського вищого гірничого училища, а також академічні установи, університети та природознавчі товариства Австро-Угорщини, Польщі та Росії. 
Йшла Перша світова війна. На допомогу фронту в Україні прийшли геологи, об'єднавшись у гідрогеологічній організації "ГидроЮЗ" (гідрогеологічне відділення управління гідротехнічних робіт армій Південно-Західного фронту – "гидрогеологическое отделение управления гидротехнических работ армий Юго-Западного фронта"), а також у Відділі сировини Київського комітету військово-технічної допомоги, який став неофіційним філіалом Петроградської комісії сировини, очолюваної О.Є. Ферсманом. 
З настанням миру на базі цих організацій було утворено Крайову геологічну раду, яку очолив В.І. Лучицький. Він вважав, що оскільки основним напрямом робіт Відділу сировини були геологічні дослідження, то логічно зберегти та розвинути саме цей напрям, надавши йому статус постійної геологічної установи – Українського геологічного комітету. 
В.І. Лучицький підготував записку "До питання про створення Українського геологічного комітету", в якій обґрунтував наукову та практичну доцільність створення цієї установи, передусім для геологічного вивчення території України, навів проект статуту Комітету. 
У статуті УГК було сформульовано архіважливе положення про те, що Комітет координуватиме та об'єднуватиме всі геологічні роботи, які будуть проводитися на території України. Далі пішли організаційні кроки – переговори з Міністерством торгу та промисловості, які завершилися затвердженням урядом статуту і штатів УГК 1 лютого 1918 р. Цією датою започатковано офіційну історію Геологічної служби України у формі УГК. Перший склад комітету був обраний на засіданні колишнього Відділу сировини, який фактично об'єднав всіх київських геологів. 

Ключові слова: Український геологічний комітет, Геологічна служба України, В.І. Лучицький, Б.Л. Лічков, В.В. Різниченко, В.М. Чирвінський.

Engl. [Abstract] http://doi.org/10.17721/1728-2713.80.13


УКРАИНСКОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ – 100 ЛЕТ 

До создания Украинского геологического комитета геолого-минералогические исследования на современной территории Украины осуществляли в основном кафедры минералогии (минералогии и геогнозии) Харьковского, Киевского, Новороссийского, Львовского университетов, Екатеринославского высшего горного училища, а также академические учреждения, университеты и общества естествоиспытателей Австро-Венгрии, Польши и России. 
Шла Первая мировая война. На помощь фронту в Украине пришли геологи, объединившись в гидрогеологической организации "ГидроЮЗ" (гидрогеологическое отделение управления гидротехнических работ армий Юго-Западного фронта), а также в Отделе сырья Киевского комитета военно-технической помощи, который стал неофициальным филиалом Петроградской комиссии сырья, возглавляемой А.Е. Ферсманом. 
С наступлением мира на базе этих организаций был создан Краевой геологический совет, который возглавил В.И. Лучицкий. Он считал, что поскольку основным направлением работ Отдела сырья были геологические исследования, то логично сохранить и развить именно это направление, придав ему статус постоянного геологического учреждения – Украинского геологического комитета. 
В.И. Лучицкий подготовил записку "К вопросу о создании Украинского геологического комитета", в которой обосновал научную и практическую целесообразность создания этого учреждения, прежде всего для геологического изучения территории Украины, привел проект устава Комитета. 
В уставе УГК было сформулировано архиважное положение о том, что Комитет будет координировать и объединять все геологические работы, которые будут проводиться на территории Украины. Далее пошли организационные шаги – переговоры с Министерством торговли и промышленности, которые завершились утверждением правительством устава и штатов Украинского геологического комитета 1 февраля 1918 г. Этой датой положено начало официальной истории Геологической службы Украины в форме УГК. Первый состав комитета был избран на заседании бывшего Отдела сырья, который фактически объединил всех киевских геологов. 

Ключевые слова: Украинский геологический комитет, Геологическая служба Украины, В.И. Лучицкий, Б.Л. Личков, В.В. Ризниченко, В.Н. Чирвинский.

PDF [Текст] - Мова статті : українська.(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. В.А. Михайловим)


© Павлишин В., Виршило А., 2018
© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2018