Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

В І С Н И К КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
ISSN 1728–2713 
ГЕОЛОГІЯ 1(80)/2018

УДК 553.04 /9
Г. Рудько1, д-р геол.-мінералог. наук, д-р геогр. наук, д-р техн. наук, 
проф., голова ДКЗ України, rudko@dkz.gov.ua, 
М. Курило2, канд. геол. наук, доц., 
В. Бала1, заст. начальника відділу, bala@dkz.gov.ua 

1ДКЗ України, вул. Кутузова, 18/7, оф. 816, м. Київ, 01133, Україна,
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна

КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ БАЛАНСОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ ЗАПАСІВ ВУГІЛЛЯ ЗА ЗІСТАВЛЕННЯМ ВІТЧИЗНЯНИХ КЛАСИФІКАЦІЙ ТА JORC 

Метою дослідження є аналіз і систематизація критеріїв, за якими у вітчизняній і міжнародній практиці встановлюють промислове значення вугільних родовищ. Проаналізовано структуру запасів вугільного родовища, які були підраховані за кондиціями минулих років із виділенням балансових і позабалансових запасів з урахуванням відмінностей якості вугілля та гірничотехнічних умов експлуатації. Наведено їх класифікацію згідно із Інструкцією із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин Державного фонду надр до родовищ вугілля у вигляді трьохзначного коду, визначено їх відповідність групам запасів і ресурсів Australian Guidelines for Estimation and Classification of Coal Resources. 
Проаналізовано параметри оцінки якості і кількості вугільних запасів, визначено промислове значення родовища з урахуванням загальної кількості вугілля в надрах та тих обсягів, які рентабельно вилучаються за умови реалізації конкретного гірничого проекту. Встановлено, що при перерахунку запасів вугілля, які мають промислове значення, найменші кількості виявляються при використанні стандартів JORC і виділенні категорій Proved and Probable Coal Reserves. Ці групи вимагають позитивної оцінки за всіма модифікуючими факторами і наявності гірничого проекту відпрацювання запасів, до якого вони застосовуються. Особливістю Australian Guidelines є наявність категорії Inventory Coal, яку можна умовно зіставити з категоріями ресурсів та умовно балансових запасів або тих груп запасів, для яких не проводилось встановлення їх промислового значення. Дану категорію використовують для повноти оцінки ресурсної бази держави в "непублічній" звітності для цілей стратегічного планування. 
При використанні Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин Державного фонду надр до родовищ вугілля до структури запасів включають також групи умовно балансових та позабалансових. Такі підходи дають можливість більш детального обліку достатньо розвіданих запасів вугілля, які за якісними параметрами відповідають вимогам балансових. У вітчизняних стандартах групам Proved and Probable Coal Reserves відповідають балансові запаси з різним ступенем геологічного вивчення, які виділені в межах проектних контурів гірничих виробок, тобто кількості промислових запасів. При цьому вітчизняна класифікація дає можливість детально обліковувати також і інші кількості розвіданих запасів і ресурсів, які дають можливість майбутнього приросту. 
Практичне значення такого аналізу полягає у спрощенні геолого-економічної оцінки вугільних родовищ, які розвідуються за різними стандартами геологічного вивчення. 

Ключові слова: промислове значення, запаси вугілля, класифікації запасів і ресурсів, міжнародні стандарти.

Engl. [Abstract] http://doi.org/10.17721/1728-2713.80.08


КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗАПАСОВ УГЛЯ ПРИ СОПОСТАВЛЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ И JORC 

Целью данного исследования является анализ и систематизация критериев, по которым устанавливают промышленное значение запасов угля в отечественной и международной практике. Проанализирована структура запасов угольного месторождения, которые были подсчитаны по кондициям прошлых лет с выделением балансовых и забалансовых запасов с учетом различий качества угля и горнотехнических условий эксплуатации. Приведена их классификация в соответствии с Инструкцией по применению Классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых Государственного фонда недр к месторождениям угля в виде трехзначного кода. Определено их соответствие группам запасов и ресурсов Australian Guidelines for Estimation and Classification of Coal Resources. 
Проанализированы параметры оценки качества и количества угольных запасов, определено промышленное значение месторождения с учетом общего количества угля в недрах и тех объемов, которые рентабельно извлекаются при реализации конкретного горного проекта. Установлено, что при пересчете запасов угля, которые имеют промышленное значение, наименьшие количества запасов формируются при использовании стандартов JORC и выделении категорий Proved and Probable Coal Reserves. Эти группы требуют положительной оценки по всем модифицирующим факторам и наличия горного проекта отработки запасов, к которому они применяются. Особенностью Australian Guidelines является наличие категории Inventory Coal, которую можно условно сопоставить с категориями ресурсов и условно-балансовых запасов или тех групп запасов, для которых не проводилось определение их промышленного значения. Данную категорию используют для полноты оценки ресурсной базы государства в "непубличной" отчетности для целей стратегического планирования. 
При использовании Классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых Государственного фонда недр к месторождениям угля в структуру запасов включают также группы условно-балансовых и забалансовых. Такие подходы дают возможность более детального учета достаточно разведанных запасов угля, которые по качественным параметрам соответствуют требованиям балансовых.В отечественных стандартах группам Proved and Probable Coal Reserves соответствуют балансовые запасы с разной степенью геологического изучения, выделенные в рамках проектных контуров горных выработок, то есть количества промышленных запасов. При этом отечественная классификация дает возможность детально учитывать также и другие количества разведанных запасов и ресурсов, которые формируют возможность будущего прироста. 
Практическое значение такого анализа заключается в упрощении геолого-экономической оценки угольных месторождений, которые разведываются на основании разных стандартов геологического изучения. 

Ключевые слова: промышленное значение, запасы угля, классификации запасов и ресурсов, международные стандарты.

PDF [Текст] - Мова статті : українська.(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. В.А. Михайловим)


© Рудько Г., Курило М., Бала В., 2018
© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2018