Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

В І С Н И К КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
ISSN 1728–2713 
ГЕОЛОГІЯ 1(80)/2018

УДК 550.834
С. Вижва1, д-р геол. наук, проф., зав. каф. геофізики, vsa@univ.kiev.ua, 
І. Соловйов2, ген. директор, i.solovyov@geounit.com.ua, 
В. Круглик2, пров. геолог, v.kruglyk@gmail.com, 
Г. Лісний2, д-р геол. наук, доц., заст. ген. директора, g.lisny@geounit.com.ua 

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна,
2ТОВ "Геоюніт", пр. С. Бандери, 9, м. Київ, 04073, Україна

ПРОГНОЗУВАННЯ ЗОН ПІДВИЩЕНОЇ ПОРИСТОСТІ У ГЛИНИСТИХ ПОРОДАХ СХОДУ УКРАЇНИ 

Запропоновано новий підхід до диференціації глинистих порід за величиною пористості. Він оснований на аналізі значень коефіцієнта кореляції між акустичним імпедансом та вмістом глини. Для глин або глинистих гірських порід із малими значеннями пористості кореляційний зв'язок між акустичним імпедансом та вмістом глини відсутній. Це зумовлено відсутністю фізичного зв'язку між ними. Для гірських порід із глинистою пористістю характерний кореляційний зв'язок між акустичним імпедансом та вмістом глини. Коефіцієнт кореляції у цьому випадку зростає разом із збільшенням вмісту глини у гірській породі. Для порід із високим вмістом глини його значення можуть перебільшувати значення коефіцієнта кореляції між акустичним імпедансом та пористістю. У даному випадку глиниста фракція є носієм пористості, яка на фізичному рівні контролює розподіл значень акустичного імпедансу. 
Розроблено нову технологію виявлення глинистих гірських порід із високою пористістю за сейсмічними та свердловинними даними. Вона дозволяє побудувати трьохвимірні розподіли значень пористості у глинистих породах. 
Виконано прогнозування зон поширення глинистих порід із підвищеною пористістю. Для цього використано дані сейсморозвідувальних робіт на Північномакіївській площі на сході України, а також дані геофізичних досліджень у трьох свердловинах, розташованих на цій площі. Побудована модель фільтраційно-ємнісних властивостей гірських порід збігається з даними буріння та випробування пробурених свердловин. У геологічному розрізі площі переважають глинисті породи. У незначній кількості піщанистих пластів, виділених на площі, промислових припливів вуглеводнів не виявлено. 
На основі отриманих результатів зроблено висновок про перспективи видобутку природного газу на цій площі. 

Ключові слова: сейсмічна інверсія, коефіцієнт кореляції, кореляційні залежності, пористість, глинисті породи, акустичний імпеданс, сейсморозвідка, геофізичні дослідження у свердловинах.

Engl. [Abstract] http://doi.org/10.17721/1728-2713.80.04


ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗОН ПОВЫШЕННОЙ ПОРИСТОСТИ В ГЛИНИСТЫХ ПОРОДАХ ВОСТОКА УКРАИНЫ 

Предложен новый подход к дифференциации глинистых пород по величине пористости. Он основан на анализе значений коэффициента корреляции между акустическим импедансом и содержанием глины. Для глин или глинистых горных пород с малыми значениями пористости корреляционная связь между акустическим импедансом и содержанием глины не прослеживается. Это обусловлено отсутствием физической связи между ними. Для горных пород с глинистой пористостью характерна корреляционная связь между акустическим импедансом и содержанием глины. Коэффициент корреляции в этом случае растет вместе с увеличением содержания глины в горной породе. Для пород с высоким содержанием глины его значения могут превосходить значения коэффициента корреляции между акустическим импедансом и пористостью. В данном случае глинистая фракция является носителем пористости, которая на физическом уровне контролирует распределение значений акустического импеданса. 
Разработана новая технология выявления глинистых горных пород с высокой пористостью по сейсмическим и скважинным данным. Она позволяет строить трехмерные распределения значений пористости в глинистых породах. 
Выполнено прогнозирование зон распространения глинистых пород с повышенной пористостью. Для этого использованы результаты сейсморазведочных работ на одной из площадей восточной части Украины. Для прогнозирования были использованы также данные геофизических исследований в скважинах, которые находятся на исследуемой площади. Построенная модель фильтрационно-емкостных свойств горных пород совпадает с данными бурения скважин и испытания скважин. В геологическом разрезе площади преобладают глинистые породы. В незначительном количестве песчанистых пластов, выделенных на площади, промышленных притоков углеводородов не обнаружено. 
На основе полученных результатов сделан вывод о перспективах добычи природного газа на данной площади. 

Ключевые слова: сейсмическая инверсия, коэффициент корреляции, корреляционные зависимости, пористость, глинистые породы, акустический импеданс, сейсморазведка, геофизические исследования в скважинах.

PDF [Текст] - Мова статті : українська.(Рекомендовано членом редакційної колегії канд. геол. наук, ст. наук. співроб. І.М. Безродною)


© Вижва С., Соловйов І., Круглик В., Лісний Г., 2018
© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2018