Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

В І С Н И К КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
ISSN 1728–2713 
ГЕОЛОГІЯ 1(80)/2018

УДК 528.1:528.4
В. Зацерковний, д-р техн. наук, доц., зав. каф. геоінформатики, 
vitalii.zatserkovnyi@gmail.com, 
І. Тішаєв, канд. фіз.-мат. наук, доц., ivantishaev@gmail.com, 
У. Комарова, студ., komarovaulya@gmail.com
 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна

ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ОРТОФОТОПЛАНІВ 

Протягом багатьох років традиційне аерофотознімання є ефективним інструментом для розв'язання геодезичних, геофізичних, геологічних, картографічних і контрольних задач. Проте собівартість використання авіаносіїв для локального крупномасштабного дослідження району є відносно значною і має ряд обмежень. Тому акутуальним завданням є пошук способа зменшення собівартості фотографування. Одним із перспективних підходів до отримання геодезичної бази є метод дистанційного картографування з використанням беспілотних літальних апаратів (БПЛА). Сьогодні у світі швидкими темпами розвивається аерозйомка за допомогою БПЛА, які виявилися надзвичайно рентабельними і зручними в плані економії часу і трудовитрат на знімальні роботи. Аерофотозйомка місцевості, здійснювана за допомогою БПЛА, може використовуватись у багатьох галузях і сферах, зокрема в геодезії, топографії і картографії. 
Управління БПЛА може здійснюватись за допомогою смартфона, планшета або програмного забезпечення супутникового зв'язку. 
БПЛА можуть запускатись за допомогою ракет, катапульт або вручну і переносити різні види матеріалів, відеоапаратуру або навіть добрива для сільськогосподарських потреб. 
Розглянуто створення ортофотоплану, який дозволяє виконувати точний обмір площі територій, встановлювати або актуалізувати межі (кордони) будь-якого населеного пункту (села, міста, області), здійснювати екологічну і агротехнічну оцінку земель. 

Ключові слова: беспілотні літальні апарати (БПЛА), аерознімання, ортофотоплан

Engl. [Abstract] http://doi.org/10.17721/1728-2713.80.12


ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ОРТОФОТОПЛАНОВ 

На протяжение многих лет традиционная аэрофотосъемка является эффективным инструментом для решения геодезических, геологических, геофизических, картографических и контрольных задач. Однако себестоимость использования авианосителей для локального крупномасштабного картографирования района является относительно высокой и имеет ряд ограничений. Потому актуален поиск способа уменьшения себестоимости фотографирования. Одним из перспективных подходов к получению геодезической базы является метод дистанционного картографирования с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сегодня в мире быстрыми темпами развивается аэросъемка с помощью БПЛА, которые оказались чрезвычайно рентабельны и удобны относительно экономии время- и трудозатрат на съемочные работы. 
Аэрофотосъемка местности, осуществляемая с помощью БПЛА, может использоваться во многих отраслях и сферах, в частности в геодезии, топографии и картографии. 
Управление БПЛА может осуществляться с помощью смартфона, планшета или программного обеспечения спутниковой связи. 
БПЛА могут запускаться с помощью ракет, катапульт или вручную и переносить различные виды материалов, видеоаппаратуру или даже удобрения для сельскохозяйственных нужд. 
Рассмотрен процесс создания ортофотоплана, позволяющий осуществлять точный обмер площади территории, устанавливать или актуализировать границы любого населенного пункта (села, города, области), осуществлять экологическую и агротехническую оценку земель. 

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты (БПЛА), аэросъемка, ортофотоплан

PDF [Текст] - Мова статті : англійська.(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. І.М. Корчагіним)


© Zatserkovnyi V., Tishaiev I., Komarova U., 2018
© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2018