Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

В І С Н И К КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(81)/2018

УДК 622.24

Г. Ефендієв1, д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НАНА, galib_2000@yahoo.com,

П. Мамедов2, д-р геол.-мінералог. наук, проф., академік, parviz08@list.ru,

І. Пірівердієв1, докторант, igorbaku@yandex.ru,

В. Мамедов1, дисертант, vugar.mammadov@halliburton.com


1Інститут нафти і газу Національної академії наук Азербайджану, вул. Ф. Амірова, 9, м. Баку, AZ1000, Азербайджан

2Азербайджанський державний університет нафти і промисловості, пр-т. Азадлиг, 20, м. Баку, AZ1010, Азербайджан

 

ОЦІНКА ШВИДКОСТІ ПОГЛИНАННЯ БУРОВОГО РОЗЧИНУ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ГЕОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ЗА ПЕТРОФІЗИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

В даний час завдання кластер-аналізу, або автоматичної класифікації, отримали широке застосування в різних областях, зокрема, економіці, соціології, медицині, геології та інших галузях, усюди, де є множини об'єктів довільної природи, які необхідно автоматично розбити на групи однорідних об'єктів за їх ознаками "подібності-відмінності". В останні роки ці методи широко застосовуються в задачах аналізу інформації. Традиційні методи кластер-аналізу припускають чітке розбиття вихідних множин на підмножини, за якого кожна точка після розбиття потрапляє тільки в один кластер. Однак, як відомо, таке обмеження не завжди вірно. Найчастіше необхідно зробити розбиття так, щоб визначити ступінь належності кожного об'єкта до кожної множини. У цьому випадку доцільно використовувати нечіткі методи кластер-аналізу. Завдання в такій постановці привертають інтерес фахівців, що займаються питаннями геології, геофізики, буріння свердловин і розробки родовищ нафти і газу. Одним із найважливіших результатів дослідження зон поглинання є визначення коефіцієнта інтенсивності поглинання.

Мета. Оцінка ступеня тяжкості поглинань при бурінні свердловин і ризиків, які при цьому виникають.

Методика. Рішення поставлених у роботі завдань базувалося на методах, відомих із математичної статистики і теорії нечітких множин. При цьому були використані методика обробки результатів, а також нечіткого кластер-аналізу.

Результати. Під час досліджень отримані 5 класів, кожен з яких характеризує ступінь тяжкості поглинань бурового розчину, виражену лінгвістичними змінними. На основі цього побудовані нечіткі моделі, що виражають зв'язок між показниками петрофізичних властивостей і обсягом поглиненого розчину.

Наукова новизна. Розроблено метод, заснований на нечіткому кластер-аналізі, що дозволяє прогнозувати поглинання різного ступеня тяжкості на ранній стадії в процесі буріння.

Практична значущість. Отримані результати дозволяють приймати рішення із запобігання поглинанням і своєчасної ліквідації їх наслідків. 

Ключові слова: пористість, проникність, нечіткий кластер, поглинання, буровий розчин, ускладнення.

 

            Engl. [Abstract] http://doi.org/10.17721/1728-2713.81.04

  

ОЦЕНКА СКОРОСТИ ПОГЛОЩЕНИЯ БУРОВОГО РАСТВОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЕТКОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПО ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАМИ 

В настоящее время задачи кластер-анализа, или автоматической классификации, получили широкое применение в различных областях, в частности, экономике, социологии, медицине, геологии и других отраслях, всюду, где имеются множества объектов произвольной природы, которые необходимо автоматически разбить на группы однородных объектов по их признакам "сходства-различия". В последние годы эти методы широко применяются в задачах анализа информации. Традиционные методы кластер-анализа предполагают четкое разбиение исходного множества на подмножества, при котором каждая точка после разбиения попадает только в один кластер. Однако, как известно, такое ограничение не всегда верно. Зачастую необходимо произвести разбиение так, чтобы определить степень принадлежности каждого объекта к каждому множеству. В этом случае целесообразно использовать нечеткие методы кластер-анализа. Задачи в такой постановке привлекают интерес специалистов, занимающихся вопросами геологии, геофизики, бурения скважин и разработки месторождений нефти и газа. Одним из наиболее важных результатов исследования зон поглощения является определение коэффициента интенсивности поглощения.

Цель. Оценка степени тяжести поглощений при бурении скважин и возникающих при этом рисков.

Методика. Решение поставленных в работе задач основывалось на методах, известных из математической статистики и теории нечетких множеств. При этом были использованы методика обработки результатов, а также нечеткого кластер-анализа.

Результаты. Во время исследований получены 5 классов, каждый из которых характеризует степень тяжести поглощений бурового раствора, выраженную лингвистическими переменными. На основе этого построены нечеткие модели, выражающие связь между показателями петрофизических свойств и объемом поглощенного раствора.

Научная новизна. Разработан метод, основанный на нечетком кластер-анализе, позволяющий прогнозировать поглощения разной степени тяжести на ранней стадии в процессе бурения.

Практическая значимость. Полученные результаты позволяют принимать решения по предупреждению поглощений и своевременной ликвидации их последствий. 

Ключевые слова: пористость, проницаемость, нечеткий кластер, поглощение, буровой раствор, осложнения.

 

PDF [Текст] - Мова статті :  англійська. 

 

 

(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою)

 

© Efendiyev G., Mammadov P., Piriverdiyev I., Mammadov V., 2018

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2018