Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

В І С Н И К КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(81)/2018

 УДК 552.5+551.7.022.4/734.3 (477.74)

В. Гнідець, канд. геол.-мінералог. наук, ст. наук. співроб., vgnidets@gmail.com,

К. Григорчук, д-р геол. наук, зав. відділу, kosagri@ukr.net,

Л. Кошіль, пров. інж., koshillesia@gmail.com,

М. Яковенко, канд. геол. наук, вчений секретар Інституту,

myroslavakoshil@ukr.net


Відділ седиментології провінцій горючих копалин, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, вул. Наукова, 3-а, м. Львів, 79060, Україна

 

ЛІТОЛОГО-ФАЦІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА УМОВИ НАГРОМАДЖЕННЯ БАЗАЛЬНИХ ВІДКЛАДІВ СЕРЕДНЬОГО ДЕВОНУ ПЕРЕДДОБРУДЗЬКОГО ПРОГИНУ 

Мета роботи полягає у визначенні літолого-фаціальних особливостей та умов седиментації базальної товщі ейфельських відкладів Білоліського блоку Переддобрудзького прогину. Методика включає літологічну інтерпретацію геолого-геофізичних матеріалів, літолого-фаціальний та седиментологічний аналізи.

Результати. Встановлено особливості літолого-фаціальної зональності базальних відкладів середнього девону. Показано, що в межах Сариярсько-Жовтоярської та Саратсько-Балабанівської антиклінальних зон розвинені головно глинисто-сульфатні відклади, а в депресіях – карбонатні. Здійснено реконструкції обстановок осадонагромадження, які показали нерівномірний характер просторово-вікового розвитку утворень різних фаціальних зон сульфатно-карбонатного шельфу. Область супраліторалі охоплювала Сариярсько-Жовтоярське та Саратсько-Балабанівське підняття і була облямована неширокими зонами літоралі та верхньої субліторалі. Основну частину Тузлівської та Алібейської западин займала нижня сублітораль. Виявлене виклинювання горизонтів верхньої субліторалі з біостромами у склепінні підняттів.

Наукова новизна. Вперше визначено літолого-фаціальну зональність базальних відкладів середнього девону та з'ясовані обстановки їхнього нагромадження.

Практичне значення. Виявлене виклинювання горизонтів з біостромами у склепінні підняттів може вказувати на неантиклінальну природу пасток вуглеводнів у відкладах середнього девону, що потребує внесення певних коректив у практику ведення нафтогазопошукових робіт у регіоні.

 Ключові слова: Переддобрудзький прогин, середній девон, літофації, сульфатно-карбонатний шельф, пастки вуглеводнів.


             Engl. [Abstract] http://doi.org/10.17721/1728-2713.81.01

  

ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ НАКОПЛЕНИЯ БАЗАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СРЕДНЕГО ДЕВОНА ПРЕДДОБРУДЖИНСКОГО ПРОГИБА 

Цель работы заключается в определении литолого-фациальных особенностей и условий седиментации базальной толщи эйфельських отложений Белолесского блока Преддобруджинского прогиба. Методика включает литологическую интерпретацию геолого-геофизических материалов, литолого-фациальный и седиментологический анализы.

Результаты. Установлены особенности литолого-фациальной зональности отложений раннеэйфельського возраста. Показано, что в пределах Сарыярско-Желтоярской и Саратско-Балабановской антиклинальных зон развиты в основном глинисто-сульфатные отложения, а в депрессиях – карбонатные. Осуществлены реконструкции обстановок осадконакопления, которые показали неравномерный характер пространственно-возрастного развития образований различных фациальных зон сульфатно-карбонатного шельфа. Область супралиторали охватывала Сарыярско-Желтоярское и Саратско-Балабановское поднятия и была окаймлена неширокими зонами литорали и верхней сублиторали. Основную часть Тузловской и Алибейской впадин занимала нижняя сублитораль. Выявлено выклинивание горизонтов верхней сублиторали с биостромами в сводах поднятий.

Научная новизна. Впервые установлена литолого-фациальная зональность отложений раннего эйфеля и выяснены обстановки их накопления.

Практическое значение. Обнаруженное выклинивание горизонтов с биостромами в сводах поднятий может указывать на неантиклинальную природу ловушек углеводородов в отложениях среднего девона, что требует внесения определенных корректив в практику ведения нефтегазопоисковых работ в регионе. 

Ключевые слова: Преддобруджинский прогиб, средний девон, литофации, сульфатно-карбонатный шельф, ловушки углеводородов.

 

PDF [Текст] - Мова статті :  українська.

  

 

(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. В.В. Огарем)

 

 © Гнідець В., Григорчук К., Кошіль Л., Яковенко М., 2018

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2018