Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

В І С Н И К КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(81)/2018

УДК 556.3:553

О. Любчик, асп., ksuha777ha777@gmail.com,

О. Кошляков, д-р геол. наук, проф., kosh@univ.kiev.ua,

М. Курило, канд. геол. наук, доц., rika_m@ukr.net


Київський національний університет імені Тараса ШевченкаННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна

 

РОЗРАХУНОК ДОХОДУ ВЛАСНИКА НАДР (ДЕРЖАВИ) ВІД ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИДОБУТКУ ПІДЗЕМНИХ ВОД ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ 

Проаналізовано правові аспекти, прямі (адміністративні) та непрямі (економічні) інструменти державного регулювання видобутку підземних вод. Згідно українського законодавства підземні води входять до Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, їх видобуток та використання регулюється нормами Водного кодексу України, Кодексом України про надра, а підприємницька діяльність – Податковим кодексом України. У польському законодавстві підземні води (крім лікувальних, розсолів та термальних) до корисних копалин не відносяться і регулюються Законом про воду (Prawo wodne), Законом про охорону навколишнього середовища (Prawo ochrony środowiska) та Законом про податки від доходу фінансових осіб (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Досліджено структуру формування доходу власника надр. Згідно із законодавством України вона складається з рентної плати за користування надрами, рентної плати за спеціальне використання підземних вод та податку на прибуток. У польському законодавстві передбачено лише плату за спеціальне використання води та податок на прибуток, а рентна плата за користування надрами від господарської діяльності з видобутку підземних вод (окрім лікувальних, розсолів та термальних) відсутня.

Наукова новизна полягає в досліджені та порівнянні формування доходу власника надр згідно із законодавством України та Польщі, визначенні його порядку в абсолютних величинах. З'ясовано, що структура платежів за спеціальне використання підземних вод значно відрізняється. Якщо в українському законодавстві ставка податку залежить від адміністративного положення об'єкта, то в польському – від типу споживання води та способу очистки.

Практична значущість роботи полягає в застосуванні результатів дослідження для вдосконалення методів державного регулювання видобутку підземних вод насамперед за допомогою непрямих (економічних) інструментів: здійснення диференціації платежів із врахуванням умов експлуатації запасів підземних вод, їх якості, глибини залягання водоносного горизонту та напрямку використання добутої води. 

Ключові слова: підземні води, Водний кодекс, Кодекс про надра, Податковий кодекс України, дозвіл на спецводокористування, рентна плата, техніко-економічна оцінка.

 

            Engl. [Abstract] http://doi.org/10.17721/1728-2713.81.13 

 

РАСЧЕТ ДОХОДА ВЛАДЕЛЬЦА НЕДР (ГОСУДАРСТВА) ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОБЫЧЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАМ УКРАИНЫ И ПОЛЬШИ 

Проанализированы правовые аспекты, прямые (административные) и косвенные (экономические) инструменты государственного регулирования добычи подземных вод. Согласно украинскому законодательству подземные воды входят в Перечень полезных ископаемых общегосударственного значения, их добыча и использование регулируется нормами Водного кодекса Украины, Кодексом Украины о недрах, а предпринимательская деятельность – Налоговым кодексом Украины. В польском законодательстве подземные воды (кроме лечебных, рассолов и термальных) к полезным ископаемым не относятся и регулируются Законом о воде (Prawo wodne), Законом об охране окружающей среды (Prawo ochrony środowiska) и Законом о налогах от дохода финансовых лиц (Ustawa o podatku dochodowym od osib fizycznych).

Исследована структура формирования дохода владельца недр. Согласно законодательству Украины она состоит из рентной платы за пользование недр, рентной платы за специальное использование подземных вод и налога на прибыль. В польском законодательстве предусмотрена только плата за специальное использование воды и налог на прибыль, а рентная плата за пользование недр от хозяйственной деятельности по добыче подземных вод (кроме лечебных, рассолов и термальных) отсутствует.

Научная новизна заключается в исследовании и сравнении формирования дохода владельца недр в соответствии с законодательствами Украины и Польши, определении его порядка в абсолютных значениях. Выяснено, что структура платежей за специальное использование подземных вод значительно отличается. Если в украинском законодательстве ставка налога зависит от административного положения объекта, то в польском – от типа потребления воды и способа очистки.

Практическая значимость работы заключается в применении результатов исследования для совершенствования методов государственного регулирования добычи подземных вод, прежде всего с помощью косвенных (экономических) инструментов: осуществление дифференциации платежей с учетом условий эксплуатации запасов подземных вод, их качества, глубины залегания водоносного горизонта и цели использования добытой воды. 

Ключевые слова: подземные воды, водное право, разрешение на спецводопользование, рентная плата, технико-экономическая оценка.

 

PDF [Текст] - Мова статті :  українська. 

 

 

(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мін. наук, проф. М.М. Коржневим)

 

© Любчик О., Кошляков О., Курило М., 2018

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2018