Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

В І С Н И К КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(81)/2018

УДК 553.411.071

Г. Вільєна, голов. геолог, hvillena@losandesgold.com


CDC Gold, Los Andes Peru Gold Mining Company, Відділ моделювання і мінеральних ресурсів, 1420 La Encalada Str., Surco, м. Ліма, Перу, 33

 

ЗОЛОТОРУДНЕ РОДОВИЩЕ "EL TORO" (ПЕРУ): ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПЕРСПЕКТИВИ 

Епітермальне родовище золота Ель-Торо локалізоване в осадових породах нижньої крейди (формація Chimu), у регіоні La Libertad в північній частині Перу, характеризується епізональною будовою. Рудний район El Toro-Altagracia, до якого приурочене родовище, витягнутий у північно-північно-західному напрямку, згідно з простяганням гірських хребтів Анд, більш ніж на 100 км при ширині до 25 км.

Родовище приурочене до куполоподібної структури розміром 1,0 х 1,5 км, ядро купола представлене субвулканичною інтрузією дацит-андезитового складу, віком 18–20 млн р. Вмісні породи представлені пелітами, сланцями, вуглецевими сланцями формації Chicama, які підстеляються кварцовими смугастими пісковиками серії Goyllarisquizga. Виділяється чотири тектонічних фази (ET): ET-2 (формування насувів), ET-4 (скиди північно-західного напрямку), ET-5 (круті розломи північно-західного напрямку) і ET-6 (кільцеві розломи). Мінералізація представлена переважно оксидами (до 80%), пов'язана з осадовими породами, тектонічними, часто мінералізованими брекчіями, окисненими дацитами, в останніх розвивається також сульфідна і змішана мінералізація.

За результатами оціночних робіт (звіт NI 43-101, 2014 р.) розвідані запаси золота родовища становлять 65 000 унцій; попередньо розвідані запаси – 27 600 унцій, прогнозні ресурси – 398 000 унцій.

На основі інтерпретації та кореляції структури, літології цього і подібних рудних родовищ виділено новий рудний район El Toro-Altagracia площею близько 1500 км2, аналогічний за генезисом і ресурсами золота іншим відомим у регіоні золоторудним районам. Їх загальні ресурси перевищують 30 млн унцій золота. 

Ключові слова: епітермальне родовище золота, мінералізація осадових відкладів, рудний район, літологічна і структурна інтерпретація, геологічне моделювання 3D.

 

            Engl. [Abstract] http://doi.org/10.17721/1728-2713.81.10 

 

ЗОЛОТОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ "EL TORO" (ПЕРУ): ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Эпитермальное месторождение золота Эль-Торо локализовано в осадочных породах нижнего мела (формация Chimu), в регионе La Libertad в северной части Перу, характеризуется эпизональным строением. Рудный район El Toro-Altagracia, к которому приурочено месторождение, вытянут в северо-северо-западном направлении, согласно простиранию горных хребтов Анд, более чем на 100 км при ширине до 25 км. Месторождение приурочено к куполоподобной структуре размером 1,0 х 1,5 км, ядро купола представлено субвулканической интрузией дацит-андезитового состава, возрастом 18–20 млн лет. Вмещающие породы представлены пелитами, сланцами, углеродистыми сланцами формации Chicama, которые подстилаются кварцевыми полосчатыми песчаниками серии Goyllarisquizga.

Выделяется четыре тектонические фазы (ET): ET-2 (формирование надвигов), ET-4 (сбросы северо-западного направления), ET-5 (крутопадающие разломы северо-западного направления) и ET-6 (кольцевые разломы). Минерализация представлено преимущественно оксидами (до 80 %), связана с осадочными породами, тектоническими, часто минерализованными брекчиями, окисленными дацитами, в последних развивается также сульфидная и смешанная минерализация.

По результатам оценочных работ (отчет NI 43-101, 2014 г.) разведанные запасы золота месторождения составляют 65 000 унций; предварительно разведанные запасы – 27 600 унций, прогнозные ресурсы – 398 000 унций.

На основе интерпретации и корреляции структуры, литологии этого и подобных рудных месторождений выделен новый рудный район El Toro-Altagracia площадью около 1500 км2, аналогичный по генезису и ресурсам золота другим известным в регионе золоторудным районам. Их общие ресурсы превышают 30 млн унций золота. 

Ключевые слова: эпитермальное месторождение золота, минерализация осадочных отложений, рудный район, литологическая и структурная интерпретация, геологическое моделирование 3D.

 

PDF [Текст] - Мова статті :  англійська. 

 

 

(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. В. А. Михайловим)

 

© Villena H., 2018

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2018