Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

В І С Н И К КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(81)/2018

УДК 504.57

В. Зацерковний, д-р техн. наук, зав. каф. геоінформатики,

vitallii.zatsekovnyi@gmail.com


Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна

 

РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНИХ АЛГОРИТМІВ ДІАГНОСТУВАННЯ ЗАБРУДНЕНОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 

У роботі представлено алгоритм діагностування забруднення водних об'єктів. Розроблено теоретичні основи діагностування характеристик погіршення стану (виникнення несправностей) водних об'єктів при відхиленні їх параметрів від еталонних на сталих або близьких до сталих (квазісталих) режимах розвитку забруднення та наступної оцінки рівня ризику виникнення небезпечної ситуації, ухвалення управлінських рішень щодо ліквідації або мінімізації цього забруднення на екологію водного об'єкта.

Розробка ефективних алгоритмів розпізнавання забруднення на початкових етапах забруднення водних ресурсів дасть можливість оцінки характеру та рівня забрудненості вод зростаючою кількістю хімічних речовин, пов'язаних із посиленням антропогенного навантаження на водні об'єкти. Для моделювання процесів, що відбуваються у водному середовищі, пропонується використовувати геоінформаційну систему (ГІС).

Проведені дослідження свідчать, що границі розпізнавання початкового розвитку процесу поширення забруднення (виникнення несправності) багато в чому визначаються кількістю параметрів, що замірюються в процесі діагностування. Доведено чутливість даного методу діагностування для більшості одновимірних несправностей. 

Ключові слова: водні об'єкти, діагностування, моніторинг, геоінформаційна система, математична модель.

 

            Engl. [Abstract] http://doi.org/10.17721/1728-2713.81.15 

 

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ ДИАГНОСТИКИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

В работе представлен алгоритм диагностики загрязнения водных объектов. Разработаны теоретические основы диагностики характеристик ухудшения состояния (возникновение неисправностей) водных объектов, при отклонении их параметров от ˮисправных, эталонныхˮ на стационарных или близких к стационарным (квазистационарных) режимах распространения загрязнения и последующей оценки возникновения опасной ситуации, принятие управленческих решений по ликвидации или минимизации распространения этого загрязнения на экологию водного объекта.

Разработка эффективных алгоритмов распознавания загрязнения на начальных этапах распространения загрязнения водных ресурсов даст возможность оценить характер и уровень загрязнения вод растущим количеством химических веществ, обусловленных усилением антропогенной нагрузки на водные объекты. Для моделирования процессов, происходящих в водной бреде, предлагается использовать геоинформационную систему (ГИС).

Проведенные исследования свидетельствуют, что границы распознавания начального развития процесса распространения загрязнения (отклонения от эталонного значения) во многом определяются количеством параметров, которые измеряются в процессе диагностирования. Показана чувствительность данного метода диагностирования для большинства одномерных неисправностей. 

Ключевые слова: водные объекты, диагностирования, мониторинг, геоинформационная система, математическая модель. 

 

 PDF [Текст] - Мова статті :  англійська. 
(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою)

 

© Zatserkovnyy V., 2018

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2018