Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

Title

В І С Н И К КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 4(83)/2018

 

УДК 550.34

О. Чалий1, геофізик

M. Дяконеску2, наук. співроб.

І. Гурова1, старш. наук. співроб.

Ю. Лісовий1, наук. співроб.

П. Пігулевський1, д-р геол. наук, старш. наук. співроб.

С. Щербина1, канд. геол. наук, старш. наук. співроб.

А. Шевцов3, наук. співроб.

Л. Шумлянська1, канд. геол. наук, мол. наук. співроб.

1Iнститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України,

пр. Палладіна, 32, Київ, 03860, Україна

2Національний Інститут Фізики Землі, Магуреле, Румунія

3Університет Драгоманова, Київ, Україна

 

ПРИЧИНА АКТИВНОЇ СЕЙСМІЧНОСТІ В УКРАЇНІ

 

Особлива увага у статті приділяється землетрусу, що стався біля міста Суми 3 лютого 2015 р. На думку авторів, цей землетрус відбувся під впливом декількох напружених режимів, пов'язаних на регіональному рівні з перенесенням напруг із зони Вранча вздовж мантійного лінеамента Соллогуба та через зміну локального поля напруги, яке створюється різними за товщиною земної кори блоками за наявності підкорових теплових аномалій і аномалій щільності. Розташування вогнища землетрусу тектонічно приурочено до південно-західного схилу Воронезького кристалічного масиву біля північно-східного схилу Дніпровсько-Донецького басейну (ДДБ). Гіпоцентр землетрусу розташований в районі з різкою зміною структурного плану поверхні Мохо, що супроводжується негативною мантійною гравітаційною аномалією. У рельєфі поверхні Мохо наочно видно накладання структурного плану північно-західного напрямку, пов'язані з девонським рифтом ДДБ на давньому структурному плані Українського щита та Воронезького кристалічного масиву. Ізолінії поверхні Мохо чітко виділяють сходження до ~35 км у центральній частині рифта. Криворізько-Кременчуцька шовна зона виражається на поверхні Мохо вузькою витягнутою депресією з глибиною більше 50 км у центральній частині. У нижній частині кори, спостерігається розвиток коро-мантійної суміші, тож земна кора області має яскраво виражену фізико-геологічну неоднорідність, яка створює нестабільність літостатичного тиску, і це, у свою чергу, є передумовою появи додаткових напружень.

 

Ключові слова: глибинні розломи, мантійні лінеаменти, напруга, землетрус, інтенсивність, Вранча.

 

            Engl. [Abstract] http://doi.org/10.17721/1728-2713.83.05

 

 

ПРИЧИНА АКТИВНОЙ СЕЙСМИЧНОСТИ В УКРАИНЕ

 

Особое внимание в статье уделяется землетрясению, произошедшему возле г. Сумы 3 февраля 2015 г. По мнению авторов, это землетрясение произошло под влиянием нескольких напряженных режимов. На региональном уровне они связанны с переносом напряжений из зоны Вранча вдоль мантийного линеамента Соллогуба, а также с изменениями локального поля напряжения, создаваемого различными по толщине земной коры блоками, при наличии подкоровых тепловых аномалий и аномалий плотности. Расположение очага землетрясения тектонически приурочено к юго-западному склону Воронежского кристаллического массива у северо-восточного склона Днепровско-Донецкого бассейна (ДДБ). Очаг землетрясения находится в районе с резким изменением структурного плана поверхности Мохо, что сопровождается отрицательной мантийной гравитационной аномалией. В рельефе поверхности Мохо наглядно видно наложения структурного плана северо-западного направления, связанные с девонским рифтом ДДБ на древнем структурном плане Украинского щита и Воронежского кристаллического массива. Изолинии поверхности Мохо четко выделяют восхождение к ~35 км в центральной части рифта. Криворожско-Кременчугская шовная зона выражается на поверхности Мохо узкой вытянутой депрессией с глубиной более 50 км в центральной части. В нижней части коры наблюдается развитие коро-мантийной смеси, потому земная кора области имеет ярко выраженную физико-геологическую неоднородность, которая создает нестабильность литостатического давления, и это, в свою очередь, является причиной возникновения дополнительных напряжений.

 

Ключевые слова: глубинные разломы, мантийные линеаменты, напряжение, землетрясение, интенсивность, Вранча.

 

 

PDF [Текст] - Мова статті : англійська.

 

 

 

(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук О.І. Меньшовим и чл.-кор. НАН України О.В. Кендзерою)

 

  

© Chalyi O., Diaconescu M., Gurova I., Lisovyi Y., Pigylevsky P., Shcherbina S., Shevtsov A., Shumlianska L., 2018

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2018