Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

Title

В І С Н И К КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 4(83)/2018

 

УДК 553.493; 550.93

О. Грінченко1, канд. геол-мінералог. наук, доц.,

E-mail: alexgrin@univ.kiev.ua

С. Бондаренко2, канд. геол. наук, старш. наук. співроб.,

E-mail: sbond@igmof.gov.ua

Т. Мірончук1, канд. філол. наук, доц.,

E-mail: tatianakiev99@gmail.com

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут Геології"

вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна

2Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України

пр. Палладіна, 34, м. Київ-142, 03680, Україна

 

ГРАНИТОЇДИ, РІДКІСНОМЕТАЛІЧНІ ПЕГМАТИТИ ТА ТA-NB МІНЕРАЛІЗАЦІЯ

ШПОЛЯНО-ТАШЛИЦЬКОГО РУДНОГО РАЙОНУ

(ІНГУЛЬСЬКИЙ МЕГАБЛОК, УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

 

Розглянуто речовинний склад гранітів, споріднених з ними пегматитів і накладених метасоматитів розповсюджених у межах Шполяно-Ташлицького рудного району (Інгульский мегаблок). Установлено, що гранітоїди району на підставі подібності їхніх петрографічних і петрохімічних особливостей можуть бути віднесені до єдиного комплексу. Особливості прояву рудної мінералізації визначаються як складом гранітоїдів (S-граніти), по яких формуються рідкіснометалічні пегматити, так і інтенсивністю прояву накладених метасоматичних перетворень.

Головні мінерали-концентратори Тa і Nb мінералізації в гранітних пегматитах і метасоматитах представлені мінералами трьох ізоморфних рядів – групи колумбіт-танталіту (Fe,Mn)(Nb,Ta,Tі)2O6, ільменорутил-стрювериту (Tі,Nb,Ta)O2 та пірохлор-мікроліту (Ca,Na)2Ta2O6(O,В,OН,F). Залежно від геологічної обстановки в асоціації з цими мінералами часто відмічаються такі рудні мінерали, як тапіоліт, іксіоліт, каситерит, уранініт, нігерит, ганіт.

За допомогою мікрозондового аналізу було досліджено хімічний склад тантало-ніобатів з рудоносних пегматитів і метасоматитів. Мінерали групи колумбіт-танталіту показують внутрішню ритмічну зональність і контрастну мозаїчність, яка позв'язана зі значними неоднорідностями хімічного складу. У межах одного мінерального агрегату встановлюються фази із широким діапазоном значень – від 9,80 до 71,0 % для Ta2O5 та від 10,6 до 70,1 % для Nb2O5. Серед мінералів переважають залізисті різновиди, які за складом відповідають Fe-колумбіт-танталітам (Nb2O5/Ta2O5 = 1–1,2; FeО/MnО = 2,5–6). Колумбіт-танталіти характеризуються високим вмістом елементів-домішок (%): TіО2 – до 5,88; WО3 – до 3,70; SnО2 – до 9,20; Sc2O3 – до 5,40. Скандієносними виявилися переважно мінерали групи колумбіт-танталіту Полохівського рудного поля. Високі концентрації Sc2O3 у тантало-ніобатах фіксуються на Українському щиті вперше.

Мінерали групи ільменорутил-стрюверіту кількісно не поступаються мінералам групи колумбіт-танталіту. Для мінералів даної групи значення відношення Nb2O5/Ta2О5 змінюються в діапазоні 0,6–1,4. Серед характерних елементів-домішок переважають (%): SnО2 – до 3,1, V2O5 – до 5,05; FeО – до 11,51, Cr2O3 – до 1,20. Мінерали групи пірохлор-мікроліту мають підпорядковане значення.

Уперше за результами U-Pb датування колумбіт-танталітів з рудопрояву Мостове (Шполяно-Ташлицький район) був визначений вік формування Тa-Nb мінералізації, який становить 1965 ± 25 млн років.

 

Ключові слова: рідкіснометалічні пегматити, Ta-Nb мінералізація, Український щит

 

            Engl. [Abstract] http://doi.org/10.17721/1728-2713.83.03

 

 

ГРАНИТОИДЫ, РЕДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕГМАТИТЫ И ТA-NB МИНЕРАЛИЗАЦИЯ

ШПОЛЯНО-ТАШЛЫЦКОГО РУДНОГО РАЙОНА

(ИНГУЛЬСКИЙ МЕГАБЛОК, УКРАИНСКИЙ ЩИТ)

 

Рассмотрен вещественный состав гранитов, родственных им пегматитов и метасоматоз, распространенных в пределах Шполяно-Ташлыцкого рудного района (Ингульский мегаблок). Установлено, что гранитоиды района на основании сходства их петрографических и петрохимических особенностей могут быть отнесены к единому комплексу. Особенности проявления рудной минерализации определяются как составом гранитоидов (S-граниты), по которым формируются редкометаллические пегматиты, так и интенсивностью проявления наложенных метасоматических преобразований.

Главные минералы-концентраторы Тa и Nb минерализации в гранитных пегматитах и метасоматитах представлены минералами трех изоморфных рядов – группы колумбит-танталита (Fe,Mn)(Nb,Ta,Ti)2O6, ильменорутил-стрюверита (Ti,Nb,Ta)O2 и пирохлор-микролита (Ca,Na)2Ta2O6(O,В,OН,F). В зависимости от геологической обстановки в ассоциации с этими минералами часто отмечаются такие рудные минералы, как тапиолит, иксиолит, касситерит, уранинит, нигерит, ганит.

С помощью микрозондового анализа исследован химический состав тантало-ниобатов из рудоносных пегматитов и метасоматитов. Минералы группы колумбит-танталитов показывают внутреннюю ритмическую зональность и контрастную мозаичность, которая связана со значительными неоднородностями химического состава. В пределах одного минерального агрегата устанавливаются фазы с широким диапазоном значений – от 9,80 до 71,0 % для Ta2O5 и от 10,6 до 70,1 % для Nb2O5. Среди минералов преобладают железистые разновидности, которые по составу отвечают Fe-колумбит-танталитам (Nb2O5/Ta2O5 = 1–1,2; FeО/MnО = 2,5–6). Колумбит-танталиты характеризуются высоким содержанием элементов-примесей (%): TiО2 – до 5,88; WО3 – до 3,70; SnО2 – до 9,20; Sc2O3 – до 5,40. Скандиеносными оказались преимущественно минералы группы колумбит-танталита Полоховского рудного поля. Высокие концентрации Sc2O3 в тантало-ниобатах фиксируются на Украинском щите впервые. Минералы группы ильменорутил-стрюверита количественно не уступают минералам группы колумбит-танталитов. Для минералов данной группы значения отношения Nb2O5/Ta2О5 изменяются в диапазоне 0,6–1,4. Среди характерных элементов-примесей преобладают (%): SnО2 – до 3,1, V2O5 – до 5,05; FeО – до 11,51, Cr2O3 – до 1,20. Минералы группы пирохлор-микролита имеют подчиненное значение.

Впервые по результами U-Pb датирования колумбит-танталитов из рудопроявления Мостовое (Шполяно-Ташлыцкий район) был определен возраст формирования Тa-Nb минерализации, который составляет 1965 ± 25 млн лет.

 

Ключевые слова: редкометаллические пегматиты, Ta-Nb минерализация, Украинский щит.

 

PDF [Текст] - Мова статті : англійська.

 

 

 

 

(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.М. Загнітком)

 

 

 

© Hrinchenko О., Bondarenko S., Mironchuk T., 2018

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2018