Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

Title

В І С Н И К КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 4(83)/2018

 

УДК 550.834.32/5:551.14

Ю. Розиган, студ.,

E-mail: rose14@bigmir.net

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна

О. Трипільський, д-р геол.-мінералог. наук

О. Тополюк, канд. геол. наук,

E-mail: oksana.topoliuk@gmail.com

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України,

пр. Палладіна, 32, Київ, 03860, Україна

 

ШВИДКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМНОЇ КОРИ КОРОСТЕНСЬКОГО ПЛУТОНУ

(УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ) ЗА ДАНИМИ МЕТОДУ ГЛИБИННОГО СЕЙСМІЧНОГО ЗОНДУВАННЯ

 

Здійснено детальний порівняльний аналіз швидкісних характеристик земної кори Коростенського плутону, Волинського і Чоповицького масивів основних порід Волинського мегаблока Українського щита.

В інтервалі глибин 3–13 км у земній корі Коростенського плутону фіксується п'ять ділянок, де швидкість на короткому інтервалі спочатку з глибиною зменшується, після чого, навпаки, зростає. Це пояснюється наявністю в розрізі серії шарів, складених породами зі зниженими чи підвищеними швидкостями, що почергово змінюють один одного зі зростанням глибини. Такі зміни швидкостей розглядаються як результати перешарування порід основного і кислого складу.

З глибиною суттєво зменшується ступінь підвищення швидкості (вертикальний швидкісний градієнт), що характеризує особливості вкорінення у земну кору інтрузії з підвищеною основністю. Ці особливості полягають у тому, що розплавлені маси, які надходили з верхньої мантії, концентрувались переважно у верхній та середній частинах земної кори.

Виявлено відмінність між особливостями швидкісних характеристик земної кори Волинського і Чоповицького масивів основних порід. Швидкісні характеристики порівнюваних структур відбивають особливості вкорінення магматичних розплавів основного складу у земну кору. Незважаючи на територіальну близькість масивів, характер укорінення розплавів між ними значно відрізняється. Наприклад, різкі перепади швидкостей в інтервалі глибин 0–12 км Волинського масиву можна пов'язувати з наявністю не менше ніж 10 шарів порід переважно кислого і основного складу, що почергово змінюють один одного. Слід підкреслити, що на глибинах 8–12 км спостерігаються максимальні перепади швидкостей (до 0,17– 0,18 км/с) між окремими шарами. У тому ж інтервалі глибин у Чоповицькому масиві виокремлюється лише 5 шарів при максимальному перепаді швидкостей 0,18 км/с.

Практична значимість роботи полягає в тому, що особливості просторового розподілу сейсмічних швидкостей в земній корі Коростенського плутону в подальшому можуть бути використані при створенні комплексної геолого-геофізичної моделі земної кори Українського щита та для геологічної інтерпретації даних регіональних сейсмічних досліджень, виконаних на території Корсунь-Новомиргородського плутону Українського щита, який має багато спільних рис з Коростенським плутоном.

 

Ключові слова: Український щит, швидкість поширення сейсмічних хвиль, вертикальний швидкісний градієнт, графік V = f(H).

 

            Engl. [Abstract] http://doi.org/10.17721/1728-2713.83.06

 

 

СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМНОЙ КОРЫ КОРОСТЕНСКОГО ПЛУТОНА (УКРАИНСКИЙ ЩИТ) ПО ДАННЫМ МЕТОДА ГЛУБИННОГО СЕЙСМИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

 

Осуществлен детальный сравнительный анализ скоростных характеристик земной коры Коростенского плутона, Волынского и Чоповицкого массивов основных пород Волынского мегаблока Украинского щита.

В интервале глубин 3–13 км в земной коре Коростенского плутона фиксируется пять участков, где скорость на коротком интервале сначала с глубиной уменьшается, после чего, наоборот, растет. Это объясняется наличием в разрезе серии слоев, составленных породами со сниженными и повышенными скоростями, которые поочередно сменяют друг друга с ростом глубины. Такие изменения скоростей рассматриваются как результат перемежения пород основного и кислого состава.

С глубиной существенно уменьшается степень повышения скорости (вертикальный скоростной градиент), характеризующий особенности укоренения в земную кору интрузии с повышенной основностью. Эти особенности заключаются в том, что расплавленные массы, поступавшие из верхней мантии, концентрировались преимущественно в верхней и средней частях земной коры.

Выявлено различие между особенностями скоростных характеристик земной коры Волынского и Чоповицкого массивов основних пород. Скоростные характеристики сравниваемых структур отражают особенности укоренения магматических расплавов основного состава в земную кору. Несмотря на территориальную близость массивов, характер укоренения расплавов значительно отличается. Например, резкие перепады скоростей в интервале глубин 0–12 км Волынского массива можно связывать с наличием не менее 10 слоев пород преимущественно кислого и основного состава, которые поочередно сменяют друг друга. Следует подчеркнуть, что на глубинах 8–12 км наблюдаются максимальные перепады скоростей (до 0,17–0,18 км/с) между отдельными слоями. В том же интервале глубин в Чоповицком массиве выделяется лишь 5 слоев при максимальном перепаде скоростей 0,18 км/с.

Практическая значимость работы заключается в том, что особенности пространственного распределения сейсмических скоростей в земной коре Коростенского плутона в дальнейшем могут быть использованы при создании комплексной геолого-геофизической модели земной коры Украинского щита и для геологической интерпретации данных региональных сейсмических исследований, выполненных на территории Корсунь-Новомиргородского плутона Украинского щита, который имеет много общих черт с Коростенским плутоном.

 

Ключевые слова: Украинский щит, скорость распространения сейсмических волн, вертикальный скоростной градиент, график V = f (H).

 

PDF [Текст] - Мова статті : українська.

 

 

(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою)

 


 © Розиган Ю., Трипільський О., Тополюк О., 2018

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2018