Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

Title

В І С Н И К КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 4(83)/2018

 

УДК 504.57

 

В. Зацерковний, д-р техн. наук, зав. каф. геоінформатики,

E-mail: vitallii.zatsekovnyi@gmail.com

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна

М. Богословський, асп.

Київський авіаційний університет, кафедра аерокосмічної геодезії

Пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, 03058, Україна

 

РОЗРОБКА МОДЕЛІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОБ'ЄКТА МОНІТОРИНГА

ДЛЯ ЗАВДАНЬ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

 

Викладено підхід щодо побудови моделі функціонального стану об'єкта дослідження для завдань оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій. Проведено аналіз причин виникнення і розвитку природно-техногенних надзвичайних ситуацій та визначено найбільш характерні з них.

Аналіз ризику виникнення надзвичайних ситуацій є частиною системного підходу до ухвалення рішень у процесі управління територіями, процедур і практичних заходів у вирішенні завдань управління процесом забезпечення безпеки. Основою аналізу ризику є фізичне і математичне моделювання природних і соціально-економічних систем і процесів, що відбуваються в них, яке передбачає взаємодію основних компонентів системи з навколишнім середовищем у штатних і позаштатних ситуаціях.

Оскільки небезпечні явища (надзвичайні ситуації) відбуваються на певній території, яка має конкретні координати, то цілком зрозуміло, що для оцінки ризику виникнення надзвичайних ситуацій найбільш доцільно використовувати геоінформаційні системи (ГІС) та геоінформаційні технології (ГІТ).

Для опису функціонування об'єкта моніторингу необхідно побудувати його математичну модель. Найповніше стан об'єкта дослідження характеризує його математична функціонально-статистична модель (система рівнянь, що описує залежність параметрів об'єкта моніторингу, його систем і підсистем від зовнішніх і внутрішніх впливів у процесі його функціонування). На основі аналізу цієї моделі з'являється можливість формулювання основних задач, що розв'язуються ГІС у процесі моніторингу природних або соціальноекономічних систем, а також синтезувати оптимальну структуру ГІС.

 

Ключові слова: надзвичайні ситуації, ризик, оцінка ризиків, модель, геоінформаційні системи, геоінформаційні технології.

 

Engl. [Abstract] http://doi.org/10.17721/1728-2713.83.13

 

 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА МОНИТОРИНГА

ДЛЯ ЗАДАЧ ОЦЕНКИ РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

 

Изложен подход для построения модели функционального состояния объекта исследования для задач оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. Проведен анализ причин возникновения и развития природно-техногенных чрезвычайных ситуаций и определены наиболее характерные из них.

Анализ риска возникновения чрезвычайных ситуаций является частью системного подхода к принятию решений в процессе управления территориями, процедур и практических мер в решении задач управления процессом обеспечения безопасности. Основой анализа риска является физическое и математическое моделирование природных и социально-экономических систем и процессов, которые происходят в них, предусматривающее взаимодействие основных компонентов системы с окружающей средой в штатных и внештатных ситуациях.

Поскольку чрезвычайные ситуации (опасные явления) происходят на определенной территории, которая имеет конкретные координаты, то вполне понятно, что для оценки риска возникновения чрезвычайных ситуаций наиболее целесообразно использовать геоинформационные системы (ГИС) и геоинформационные технологии (ГИТ).

Для описания функционирования объекта мониторинга необходимо построить его математическую модель. Наиболее полно состояние объекта мониторинга характеризует его математическая функционально-статистическая модель (система уравнений, которая описывает зависимость параметров объекта мониторинга, системы и подсистем от внешних и внутренних влияний при его функционировании). На основе анализа этой модели появляется возможность формулирования основных задач, которые решаются ГИС в процессе мониторинга природных или социально-экономических систем, а также синтезирования оптимальной структуры ГИС.

 

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, риск, оценка рисков, модель, геоинформационные системы, геоинформационные технологии.

 

PDF [Текст] - Мова статті : англійська.

 

 

 

(Рекомендовано членами редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. О.М. Іванік і д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою)

 

  

© Zatserkovnyy V., Bogoslovskyi M., 2018

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2018