Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(85)/2019

 

УДК 55:378.4(477-25)

 

В. Михайлов, д-р геол. наук, проф. E-mail: vladvam@gmail.com

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна 

 

ГЕОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ – 75 РОКІВ!

 

Стисло викладено історію створення і розвитку геологічного факультету (навчально-наукового інституту "Інститут геології") Київського національного університету імені Тараса Шевченка, охарактеризовано розвиток геологічної школи Київського університету та її роль у створенні вітчизняної Академії наук і Геологічної служби України. Розглянуто структуру Інституту, кадровий склад, напрями і проблеми підготовки пошукувачів вищої освіти на сучасному етапі. Показано значну роль наукової роботи в навчальному процесі, викладено напрями такої роботи. Охарактеризовано високий рівень підготовки студентів, їхні досягнення в освітянський і науковій сферах, участь у міжнародних освітянських структурах, проблеми працевлаштування. Показано, що Інститут здійснює широке міжнародне співробітництво, проводить наукові дослідження і геологорозвідувальні роботи в багатьох державах світу, а викладачі Інституту залучаються до читання лекцій в провідних університетах світу. Таким чином, Інститут є унікальною освітянсько-науковою структурою, де представлені всі навчальні спеціальності й спеціалізації освітянської геологічної галузі України, яка спроможна забезпечити високу якість і неперервність геологічної освіти, починаючи з учнів 9–10 класів (молодший спеціаліст) і закінчуючи фахівцями найвищого ґатунку (кандидати і доктори наук).    

 

Ключові слова:

геологічний факультет, навчально-науковий інститут "Інститут геології", освіта, наука.

 

ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ – 75 ЛЕТ!

 

Кратко изложена история создания и развития геологического факультета (учебно-научного института "Институт геологии") Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, охарактеризовано развитие геологической школы Киевского университета и ее роль в создании отечественной Академии наук и Геологической службы Украины. Рассмотрена структура Института, кадровый состав, направления и проблемы подготовки соискателей высшего образования на современном этапе. Показана значительная роль научной работы в учебном процессе, изложены направления такой работы. Охарактеризован высокий уровень підготовки студентов, их достижения в образовательной и научной сферах, участие в международных образовательных структурах, проблемы трудоустройства. Показано, что Институт осуществляет широкое международное сотрудничество, проводит научные исследования и геологоразведочные работы во многих странах мира, а преподаватели Института привлекаются к чтению лекций в ведучих университетах мира.  Таким образом,  Институт является уникальной образовательно-научной структурой,  где представлены все учебные специальности и специализации образовательной геологической отрасли Украины, которая способна обеспечить высокое качество и непрерывность геологического образования начиная с учащихся 9–10 классов (младший специалист) и заканчивая специалистами высочайшего уровня (кандидаты и доктора наук).

 

Ключевые слова:

геологический факультет, учебно-научный институт "Институт геологии", образование, наука.

 

(Представлено членом редакційної колегії канд. геол. наук, старш. наук. співроб. І.М.Безродною) 

 

Engl. [Abstract] http://doi.org/10.17721/1728-2713.85.13

 

PDF [Текст] - Мова статті : українська.

 

  

© Михайлов В., 2019

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2019