Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(85)/2019

 

УДК 550.2

 

О. Вольвач, д-р фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб. E-mail: volvach@meta.ua;

Г. Курбасова, канд. фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб. E-mail: gskurb@gmail.com

 

МОДЕЛЬ ІНСОЛЯЦІЇ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ В ПУНКТІ "КАРАДАГ" ЗА ДАНИМИ SSE

 

Аномальне посилення сонячної інсоляції поверхні землі при наявності в її надрах очагів збудження може викликати в локальних пунктах відповідну реакцію. До таких очагів відносяться, перш за все, недавні і минулі (ретро) вулкани, такі як прадавній вулкан на території Карадагу в Криму. Авторами цієї статті було виявлено підвищену, в порівнянні з іншими пунктами Криму, загальну інсоляцію за даними SSE. За даними 22-річного лінійного тренда обчислена швидкість росту інсоляції, падаючої на поверхню землі в пункті "Карадаг", яка становить 2,69 кВт*рік/м2 за сторіччя, що більш ніж у два рази перевищує зростання інсоляції в інших районах Криму. До теперішнього часу це явище є предметом дискусій і потрібні додаткові дослідження, як геологічної структури Карадагу, так і впливу з боку зовнішніх і внутрішніх земних сил.

На етапі вивчення структури даних про інсоляцію поверхні землі у пункті "Карадаг" нами побудовано синусоїдальну модель 6-го порядку. Найбільш потужні (амплітуди більш ніж на порядок перевищують рівень шуму) регулярні на 22-річному інтервалі коливання мають періоди рівні 365,3 і 365,7 діб. Статистичні оцінки ступеня наближення синусоїдальною моделлю (R2  = 0,9, RMSE = 0,7) зазначають, що, крім регулярних періодичних коливань, у даних присутні нерегулярні коливання на інтервалах часу, які визначаються за допомогою безперервного частотно-часового вейвлет аналізу. На графіку вейвлет перетворення виділяється інтервал енергетичного зростання інсоляції в пункті "Карадаг" після 1995 року. З метою аналізу статистичного зв'язку змін локальної інсоляції поверхні землі з обертанням Землі навколо осі та її рухом по орбіті, сонячною активністю і глобальною температурою були обчислені авторегресивні моделі спектральної щільності потужності, за допомогою яких установлені когерентні коливання між варіаціями в даних про інсоляцію поверхні Землі в пункті "Карадаг" і варіаціями в даних: про тривалість доби (LOD) з періодом 11.8 років і квадратом модуля когерентності 0,85; про сонячну активність c періодами 10,5, 3,6 років і квадратом модуля когерентності 0,8 і 0,85; про індекси глобальної температури з періодами 2,3, 3,5 років і квадратом модуля когерентності 0,7 і 0,9 відповідно.

Виявлений нами підвищений ріст інсоляції й температури землі в пункті "Карадаг" вимагає додаткових досліджень і спостережень.

 

Ключові слова:

Земля, інсоляція, Крим, супутники.

 

МОДЕЛЬ ИНСОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ В ПУНКТЕ "КАРАДАГ" ПО ДАННЫМ SSE

 

Аномальное усиление солнечной инсоляции поверхности земли при наличии в её недрах очагов возбуждения может вызвать в локальных пунктах ответную реакцию. К таким очагам относятся прежде всего недавние и прошлые (ретро)вулканы,  такие  как  древний  вулкан  на  территории  Карадага  в  Крыму.  Авторами  настоящей  статьи  была  обнаружена повышенная, по сравнению с другими пунктами Крыма, общая инсоляция по данным SSE. По данным 22-летнего линейного тренда, вычислена скорость роста инсоляции, падающей на поверхность земли в пункте Карадаг, которая составляет 2,69 кВт*ч/м2 за столетие, что более чем в два раза превышает рост инсоляции в других районах Крыма. До настоящего времени это явление является предметом дискуссий, и требуются дополнительные исследования, как геологической структуры Карадага, так и воздействия со стороны внешних и внутриземных сил. 

На этапе изучения структуры данных об инсоляции поверхности земли в пункте Карадаг нами построена синусоидальная модель 6-го порядка. Наиболее мощные (амплитуды более чем на порядок превышают уровень шума) регулярные на 22-летнем интервале колебания имеют периоды, равные 365,3 и 365,7 суток. Статистические оценки степени приближения синусоидальной моделью (R2  = 0,9, RMSE = 0,7) указывают, что, кроме регулярных периодических колебаний в данных, присутствуют нерегулярные колебания на интервалах времени, определяемых с помощью непрерывного частотно-временного вейвле-анализа. На графике вейвле-преобразования выделяется интервал энергетического роста инсоляции в пункте Карадаг после 1995 года. С целью анализа статистической связи изменений локальной инсоляции поверхности земли с вращением Земли вокруг оси и её движением по орбите, солнечной активностью и глобальной температурой были вычислены авторегрессионные модели спектральной плотности мощности, с помощью которых установлены когерентные колебания между вариациями в данных об инсоляции поверхности земли в пункте Карадаг и вариациями в данных: о длительности суток (LOD) с периодом 11,8 лет и квадратом модуля когерентности 0,85; о солнечной активности c периодами 10,5, 3,6 лет и квадратом модуля когерентности 0,8 и 0,85; об индексах глобальной температуры с периодами 2,3, 3,5 лет и квадратом модуля когерентности 0,7 и 0,9 соответственно.  

Обнаруженный нами повышенный рост инсоляции и температуры земли в пункте Карадаг требует дополнительных исследований и наблюдений.

 

Ключевые слова:

Земля, инсоляция, Крым, спутники.

 

(Представлено членом редакційної колегії д-ом фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб. В.Г.Лозицьким)

 

Engl. [Abstract] http://doi.org/10.17721/1728-2713.85.07

 

PDF [Текст] - Мова статті : російська.

 

  

© Вольвач А., Курбасова Г., 2019

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2019