Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(85)/2019

 

УДК 549:553.31(477.63)

 

С. Тіхлівець, канд. геол. наук, старш. викл. E-mail: tikhlivets.svetlana@gmail.com

Криворізький національний університет, вул. Пушкіна, 37, м. Кривий Ріг, 50002, Україна

 

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МАГНЕТИТУ ТА КВАРЦУ ПРОДУКТИВНОЇ ТОВЩІ

ПІВНІЧНОГО РАЙОНУ КРИВОРІЗЬКОГО БАСЕЙНУ

 

На сьогоднішній день перед геологічною службою Ганнівського родовища Північного ГЗКу стоїть завдання забезпечення гірничозбагачувальних комбінатів сировиною, яка дозволить отримувати високоякісний залізорудний концентрат, що відповідає вимогам світового ринку.  Вирішення цьго завдання можливо з урахуванням морфологічних особливостей головних породотвірних мінералів,  і як наслідок, природних можливостей руд, збільшення ефективності усереднення руд різних мінеральних різновидів, які мають різний технологічний потенціал, з метою отримання рудної сировини, що подається на збагачувальні фабрики.

Дослідження морфологічних особливостей головних мінералів у незмінених і метасоматично змінених залізистих кварцитах проводились за стандартною методикою. Вимірювання розмірів зерен магнетиту та кварцу проводилось за допомогою окуляр-мікрометра, який встановлюється на мінераграфічному мікроскопі. При визначені їхніх середніх значень використовувались математичні методи. 

Наведено результати вивчення морфологічних особливостей головних мінералів залізорудної товщі, їхню варіативність залежно від розташування в межах незмінених і метасоматично змінених залізистих кварцитів Ганнівського родовища Північного району. Показано результати вивчення дігедральних кутів кристалів магнетиту та кварцу, зміна гранулометричного складу цих мінералів залежно від накладених геологічних процесів на залізисто-кременисту формацію Криворізького басейну.

Наукова новизна обумовлена детальним проведенням мінералогічних досліджень морфології магнетиту та кварцу залежно від їхнього розташування в розрізі залізисто-кременистої формації Криворізького басейну, а також у подальшому використанні цих результатів при топомінералогічному картуванні Північного району.

Отримані результати необхідно врахувати при мінералогічному картуванні родовища і Північного району Криворізького басейну загалом, при уточненні мінерально-технологічної класифікації руд і усередненні мінеральних різновидів руд перед подачею на збагачувальні фабрики.

 

Ключові слова:

Український щит, Криворізький басейн, Ганнівське родовище, залізисто-кремениста формація, залізисті кварцити, морфологія магнетиту, морфологія кварцу.

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАГНЕТИТА И КВАРЦА ПРОДУКТИВНОЙ ТОЛЩИ

СЕВЕРНОГО РАЙОНА КРИВОРОЖСКОГО БАССЕЙНА

На сегодняшний день перед геологической службой Анновского месторождения Северного ГОКа стоит задача обеспечения горнообогатительных комбинатов сырьем, которое позволяет получать высококачественный железорудный концентрат, соответствующий  требованиям  мирового  рынка.  Решение  этой  задачи  возможно  только  с  учетом  морфологических  особенностей  главных породообразующих минералов и, как следствие, природных возможностей руд, их обогатительных свойств, повышение эффективности усреднения руд разных минеральных разновидностей, имеющих различный технологический потенциал, с целью получения оптимального состава рудной смеси, подающейся на обогатительные фабрики.

Изучения морфологических особенностей главных минералов в неизмененных и метасоматически измененных железистых кварцитах проводились по стандартной методике. Измерения размеров зерен магнетита и кварца проводилось с помощью окуляр-микрометра, установленного на минераграфическом микроскопе. При определении их средних значений использовались математические методы. 

Приведены результаты изучения морфологических особенностей минералов железорудной толщи, их вариативность в зависимости от расположения в пределах неизменных и метасоматически измененных железистых кварцитов Анновского месторождения Северного района. Показаны результаты изучения дигедральных углов кристаллов магнетита и кварца, изменения гранулометрического состава этих минералов в зависимости от наложенных геологических процессов на железисто-кремнистую формацию Криворожского бассейна. 

Научная новизна состоит в детальном проведении минералогических исследований магнетита и кварца в зависимости от их расположения в разрезе железисто-кремнистой формации Криворожского бассейна. А также в дальнейшем использовании этих результатов при топоминералогическом картировании Северного района.

Полученные данные по вариативности морфологии главных минералов железорудной толщи необходимо учитывать при минералогическом картировании месторождения и Северного района Криворожского бассейна в целом, а также при уточнении минерально-технологической классификации руд и усреднении минеральных разновидностей руд перед подачей на обогатительные фабрики.

 

Ключевые  слова: 

Украинский  щит,  Криворожский  бассейн,  Анновское  месторождение,  железисто-кремнистая  формация,  железистые кварциты, морфология магнетита, морфология кварца.

 

(Представлено членом редакційної колегії д-ом геол. наук, проф. О. В. Митрохиним)

 

Engl. [Abstract] http://doi.org/10.17721/1728-2713.85.04

 

PDF [Текст] - Мова статті : англійська.

 

  

© Тіkhlivets S., 2019

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2019