Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(85)/2019

 

УДК 54.027:546.22:549.76:551.44

 

Т. Ахмедов, д-р геол.-мін. наук, проф. Е-mail: akhmedov.tofik@bk.ru, тел.: +994 50 634 50 65

Державний університет нафти і промисловості, м. Баку, Азербайджан

 

НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ МІОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ПЛОЩІ ЗИХ-ГОВСАН

У СВІТЛІ ДАНИХ СВЕРДЛОВИННОЇ СЕЙСМОРОЗВІДКИ

 

Розглянуто деякі результати сейсмічних досліджень, проведених на площі Зих-Говсан, що мають на меті встановити нафтогазоносність відкладів міоцену, підстеляючих продуктивну товщу нижнього пліоцену. У 2010 і 2014 роках на даній площі були проведені спостереження методом поздовжнього і непоздовжнього вертикального сейсмічного профілювання (ВСП і НВСП). Розглянуто часи перших вступів хвиль, які було використано для встановлення вертикальної глибинно-часової залежності ВСП. Наведено також результати підрахунку швидкостей по ВСП, які добре корелюються з незалежними даними акустичного каротажу. За даними ВСП був проведений аналіз сейсмічних швидкостей з метою виділення зон аномального високого пластового тиску (АВПТ). За даними ВСП установлена покрівля зони значного зниження швидкостей сейсмічних хвиль аж до 2000 м/с на глибинах більше 3900 м, яка підтверджується сейсмічною інверсією. Дана аномалія швидкості сейсмічних хвиль пов'язана із зоною АВПТ, що викликано наявністю флюїдів у порах резервуара. У стратиграфічному відношенні, інтервал АВПТ охоплює відклади міоцену. У 2015 році на площі було пробурено глибоку свердловину, яка підтвердила наші припущення щодо їхньої нафтогазоносності й дала фонтан з добовим дебітом близько 100 т нафти на день.

 

Ключові слова:

міоценові відклади, вертикальне сейсмічне профілювання, акустичний каротаж, сейсмічна інверсія, АВПТ.

 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ МИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПЛОЩАДИ ЗЫХ-ГОВСАН

В СВЕТЕ ДАННЫХ СКВАЖИННОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ

 

Рассматриваются некоторые результаты сейсмических исследований, проведенных на площади Зых-Говсан, имеющих целью установить нефтегазоносность отложений миоцена, подстилающих продуктивную толщу нижнего плиоцена. В 2010 и 2014 гг. на данной площади были проведены наблюдения методом продольного и непродольного вертикального сейсмического профилирования (ВСП и НВСП). Рассмотрены времена первых вступлений волн, которые были использованы для установления вертикальной глубинно-временной зависимости ВСП. Приведены также результаты подсчета скоростей по ВСП, хорошо коррелируемые с независимыми данными акустического каротажа. По данным ВСП был проведен анализ сейсмических скоростей с целью выделения зон аномального высокого пластового давления (АВПД). По данным ВСП установлена кровля зоны значительного понижения скоростей сейсмических волн вплоть до 2000 м/с, на глубинах больше 3900 м, которая подтверждается сейсмической инверсией. Данная аномалия скорости сейсмических волн связана с зоной АВПД, что вызвано наличием флюидов в порах резервуара. В стратиграфическом отношении интервал АВПД охватывает отложения миоцена. В 2015 году на площади была пробурена глубокая скважина, которая подтвердила наши предположения об их нефтегазоносности и дала фонтан с суточным дебитом около 100 т нефти в день. 

 

Ключевые слова:

миоценовые отложения, вертикальное сейсмическое профилирование, акустический каротаж, сейсмическая инверсия, АВПД. 

 

(Представлено членом редакційної колегії д-ом геол. наук , проф. О. М. Карпенком)

 

Engl. [Abstract] http://doi.org/10.17721/1728-2713.85.06

 

PDF [Текст] - Мова статті : російська.

 

  

© Ахмедов Т., 2019

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2019