Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(85)/2019

 

УДК 553.98.061.4:622.691.24

 

Н. Дубей, канд. геол-мінералог. наук, доц. Е-mail:nata0509@i.ua

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Інститут природничих наук і туризму, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, Україна

 

ВПЛИВ ГЕОЛОГІЧНОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ ПЛАСТІВ НА РОБОТУ ПІДЗЕМНИХ ГАЗОСХОВИЩ

 

На основі проведеного аналізу досліджень щодо створення та експлуатації підземних сховищ газу  (ПСГ)  в умовах неоднорідних колекторів установлена відсутність комплексної методики врахування фактора неоднорідності на стадії їхнього проектування.  У результаті має місце значне завищення проектних показників проти фактичних і зниження ефективності роботи ПСГ.

Наведено методичні розробки з урахування неоднорідності пласта на стадії проектування ПСГ, які містять конкретні пропозиції з уточнення початкових запасів і газонасиченого об'єму пласта шляхом переінтерпретації залежності приведеного пластового тиску від сумарної кількості газу в підземних газосховищах.

Метою даної роботи є оцінка впливу геолого-промислових чинників на технологічні показники експлуатації ПСГ, створених у виснажених газових покладах, шляхом порівняльної характеристики роботи Опарського та Богородчанського ПСГ. Для досягнення поставленої мети досліджено геолого–промислові особливості Опарського та Богородчанського ПСГ; розроблено методику вивчення геологічної неоднорідності;  досліджено вплив геологічних чинників на технологічні показники експлуатації ПСГ.

Результати дослідження мають практичне значення. Використання методики вивчення характеру неоднорідності пластів-колекторів є необхідним при проектуванні нових газосховищ і при корегуванні технологічних проектів по ПСГ, які створені в неоднорідних колекторах і перебувають в експлуатації.

 

Ключові слова:

підземне сховище газу, неоднорідність пластів колекторів, проникність, геолого-промислові особливості, проектування, експлуатація ПСГ, пластовий тиск. 

 

ВЛИЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ПЛАСТОВ НА РАБОТУ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОХРАНИЛИЩ

 

В результате проведенного анализа исследований в области создания и эксплуатации подземных хранилищ газа (ПХГ) в условиях неоднородных коллекторов установлено отсутствие комплексной методики учета фактора неоднородности на стадии их проектирования. В результате имеет место значительное завышение проектных показателей по сравнению с фактическими и снижение эффективности работы ПХГ.

Автор приводит методические разработки по учету неоднородности пласта на стадии проектирования ПХГ, которые содержат конкретные предложения по уточнению начальных запасов и газонасыщенного объема пласта путем переинтерпретации зависимости приведенного пластового давления от суммарного количества газа в подземных хранилищах газа.

Целью данной работы является оценка влияния геолого-промысловых факторов на технологические показатели эксплуатации ПХГ, созданных в истощенных газовых залежах, путем сравнительной характеристики работы Опарского и Богородчанского ПХГ. Для достижения поставленной цели исследованы геолого-промышленные особенности Опарского и Богородчанского ПХГ; разработана методика  изучения  геологической  неоднородности;  исследовано  влияние  геологических  факторов  на  технологические  показатели эксплуатации ПХГ.

Результаты исследования имеют практическое значение. Использование методики изучения характера неоднородности пластовколлекторов необходимо при проектировании новых газохранилищ и при корректировке технологических проектов по ПХГ, находящихся в эксплуатации и созданных в неоднородных коллекторах.

 

Ключевые слова:

подземное хранилище газа, неоднородность пластов коллекторов, проницаемость, геолого-промышленные особенности, проектирование, эксплуатация ПХГ, пластовое давление.

 

(Представлено членами редакційної колегії др-ом геол. наук, проф. О. М. Іванік та др-ом геол. наук, проф. О. М. Карпенком)

 

Engl. [Abstract] http://doi.org/10.17721/1728-2713.85.09

 

PDF [Текст] - Мова статті : українська.

 

  

© Дубей Н., 2019

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2019